Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет

Публично състезание / №ПС-2016-003 / 09-12-2016 г.

Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация Силистра и второстепенни разпоредители с бюджет

  по обособени позиции:
 • Обособена позиция №1: "Доставка на канцеларски материали от списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки"
 • Обособена позиция №2: "Доставка на канцеларски материали"
Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление

Открита процедура / №ОТПР-2016-011 / 24-11-2016 г.

Ремонтни дейности в ЦНСТ ВХУИ

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
24-11-2016 г. - Решение
25-11-2016 г. - Обявление в РОП
25-11-2016 г. - Обявление в ОВ на ЕС
25-11-2016 г. - Документация
25-11-2016 г. - Образци и приложения

Открита процедура / №ОТПР-2016-010 / 22-11-2016 г.

Закриване и рекултивация на клетка 1 /едно/ от регионално депо за неопасни отпадъци на общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Ситово, Дулово и Главиница

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
22-11-2016 г. - Решение
24-11-2016 г. - Обявление
08-12-2016 г. - Отговор на запитване с Вх.К№11160 от 07.12.2016 г.

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-008 / 09-11-2016 г.

Избор на изпълнител за установяване на технически характеристики, изготвяне на технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ул. "Симеон Велики", гр. Силистра

по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №4;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №6;
 • Обособена позиция №2
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №8;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" №6;
 • Обособена позиция №3
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №9;
 • Обособена позиция №4
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №10;
 • Обособена позиция №5
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №15.
Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
30-11-2016 г. - Протокол №1
30-11-2016 г. - Протокол №2
02-12-2016 г. - Допълнение към Протокол №2

Открита процедура / №ОТПР-2016-008 / 04-11-2016 г.

Доставка на хранителни продукти за заведенията за социални услуги при Община Силистра

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: "Месо, месни продукти, риба и рибни продукти";
 • Обособена позиция №2: "Мляко и млечни продукти, яйца";
 • Обособена позиция №3: "Плодове, зеленчуци (пресни, консервирани, замразени) и подправки";
 • Обособена позиция №4: "Пакетирани стоки";
 • Обособена позиция №5: "Хляб и хлебни изделия".
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
07-11-2016 г. - Решение
07-11-2016 г. - Обявление

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2016-004 / 31-10-2016 г.

Преработка на Работен инвестиционен проект

Зона за интервенция №1: "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на ул. "Симеон Велики" и прилежащи тротоари и зелени площи", която е част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива: Достъпна градска среда, чрез реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики"

Дата на публикуване:
Решение
Покана
10-11-2016 г. - Доклад на комисия, назначена с Заповед №ЗК-1706 от 03.11.2016 г.
10-11-2016 г. - Протокол
10-11-2016 г. - Решение №ЗК1735 от 09.11.2016 г.
06-12-2016 г. - Договор №2016-072-У
06-12-2016 г. - Приложения към Договор №2016-072-У
09-12-2016 г. - Обявление за възложена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2016-007 / 28-10-2016 г.

Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община Силистра

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: "Месо, месни продукти, риба и рибни продукти";
 • Обособена позиция №2: "Мляко и млечни продукти, яйца";
 • Обособена позиция №3: "Плодове, зеленчуци (пресни, консервирани, замразени) и подправки";
 • Обособена позиция №4: "Пакетирани стоки";
 • Обособена позиция №5: "Хляб и хлебни изделия".
Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление

Открита процедура / №ОТПР-2016-006 / 27-10-2016 г.

Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детски кухни при Община Силистра

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: "Месо, месни продукти, риба и рибни продукти";
 • Обособена позиция №2: "Мляко и млечни продукти, яйца";
 • Обособена позиция №3: "Плодове, зеленчуци (пресни, консервирани, замразени) и подправки";
 • Обособена позиция №4: "Пакетирани стоки";
 • Обособена позиция №5: "Хляб и хлебни изделия".
Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление

1234Общо страници: 14