Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет

Публично състезание / №ПС-2016-002 / 12-10-2016 г.

Инженеринг /проектиране и строителство/ на обект "Ремонт на уличното осветление на гр. Силистра" и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекта

Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
24-10-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-9550#1 от 24.10.2016 г.
26-10-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-9648#1 от 25.10.2016 г.

Публично състезание / №ПС-2016-001 / 12-09-2016 г.

Инженеринг /проектиране и строителство/ на обект "Ремонт на уличното осветление на гр. Силистра" и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекта

Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
21-09-2016 г. - Решение №ЗК-1498 от 21.09.2016 г.
05-10-2016 г. - Обявление №751847

Открита процедура / №ОТПР-2016-005 / 30-08-2016 г.

Извършване на строително ремонтни работи на сгради в община Силистра по обособени позиции:

Обособена позиция №1: "Извършване на ремонтни работи в сградата на Общински съвет - гр. Силистра"

Обособена позиция №2: "Ремонт на дворове на ДЯ "Детска радост" и ДЯ "Ален мак", и ремонт на ограда на ДЯ "Бодра смяна""

Обособена позиция №3: "Ремонт на дворове на Детски градини в община Силистра"

Обособена позиция №4: "Изграждане на система за видеонаблюдение на Детски градини в община Силистра"

Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
13-10-2016 г. - Протокол №1
13-10-2016 г. - Съобщение относно: Отваряне на ценови оферти
25-10-2016 г. - Протоколи за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
25-10-2016 г. - Доклад
25-10-2016 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1650 от 25.10.2016 г.

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-007 / 23-08-2016 г.

Доставка чрез закупуване на автомобил втора употреба за нуждите на "Домашен социален патронаж"

Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
31-08-2016 г. - Заповед № ЗК-1393 от 31.08.2016 г.
21-09-2016 г. - Протокол
03-10-2016 г. - Договор №2016-046-Д

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2016-003 / 23-08-2016 г.

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект "За изграждане на кл. 4 (II етап) от обект Регионално депо за ТБО на Община Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово и Главиница"

Дата на публикуване:
13-09-2016 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-1400
13-09-2016 г. - Протокол
13-09-2016 г. - Решение №ЗК-1455 от 12.09.2016 г.

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2016-002 / 08-08-2016 г.

Авторски надзор на обект "Разширяване на гробищен парк - трети етап" град Силистра

Дата на публикуване:
Решение
Покана
11-08-2016 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-1282
11-08-2016 г. - Протокол
11-08-2016 г. - Решение №ЗК-1287 от 10.08.2016 г.
20-09-2016 г. - Обявление за възложена поръчка
20-09-2016 г. - Договор №2016-050-У

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2016-001 / 05-08-2016 г.

Изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР

във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Силистра за "Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Филип Тотю" № 52

Дата на публикуване:
Решение
01-09-2016 г. - Протокол от 30.08.2016 г.
01-09-2016 г. - Доклад от 30.08.2016 г.
01-09-2016 г. - Решение № ЗК-1394 от 01.09.2016 г.
16-09-2016 г. - Обявление с Изх. №К-4159 от 16.09.2016 г.
16-09-2016 г. - Договор №2016-027-С
16-09-2016 г. - Приложения към Договор №2016-027-С

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-006 / 02-08-2016 г.

Доставка на оборудване

по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1: Оборудване с видеотехника на класни стаи и кабинети в СОУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Силистра
  • Обособена позиция №2: Доставка на лаптоп
Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
08-08-2016 г. - Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с постъпило Искане с вх. № К-7072/05.08.2016 г.
08-08-2016 г. - Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с постъпило Искане с вх. № К-7083/05.08.2016 г.
08-08-2016 г. - Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с постъпило Искане с вх. № К-7087/05.08.2016 г.
08-08-2016 г. - Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с постъпило Искане с вх. № К-7094/05.08.2016 г.
16-08-2016 г. - Протокол по чл. 97, ал.4 от ППЗОП

Открита процедура / №ОТПР-2016-004 / 28-07-2016 г.

Проектиране и изграждане на площадков газопровод и преустройство на съществуващо котелно за работа с природен газ в СОУ "Никола Йонков Вапцаров"

Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
13-09-2016 г. - Протокол №1
13-09-2016 г. - Съобщение относно: Отваряне на плик №3 - "Предлагана цена"
26-09-2016 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-1421
26-09-2016 г. - Протокол №2
26-09-2016 г. - Решение №ЗК-1504 от 26.09.2016 г.
07-10-2016 г. - Договор №2016-28-С
07-10-2016 г. - Приложения към Договор №2016-28-С
07-10-2016 г. - Обявление за възложена поръчка с Изх. №К-4450 от 07.10.2016 г.

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-005 / 26-07-2016 г.

Предоставяне на застрахователни услуги: Групова застраховка "Трудова злополука" на служители от РПСОВ - Силистра

Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
03-08-2016 г. - Заповед №ЗК-1254 от 03.08.2016 г.
03-08-2016 г. - Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
10-08-2016 г. - Протокол
19-09-2016 г. - Полица по застрахователен договор №65000442

1234Общо страници: 13