Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2016-003 / 23-08-2016 г.

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект "За изграждане на кл. 4 (II етап) от обект Регионално депо за ТБО на Община Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово и Главиница"

Дата на публикуване:

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2016-002 / 08-08-2016 г.

Авторски надзор на обект "Разширяване на гробищен парк - трети етап" град Силистра

Дата на публикуване:
Решение
Покана
11-08-2016 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-1282
11-08-2016 г. - Протокол
11-08-2016 г. - Решение №ЗК-1287 от 10.08.2016 г.

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2016-001 / 05-08-2016 г.

Изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР

във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Силистра за "Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Филип Тотю" № 52

Дата на публикуване:
Решение

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-006 / 02-08-2016 г.

Доставка на оборудване

по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1: Оборудване с видеотехника на класни стаи и кабинети в СОУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Силистра
  • Обособена позиция №2: Доставка на лаптоп
Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
08-08-2016 г. - Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с постъпило Искане с вх. № К-7072/05.08.2016 г.
08-08-2016 г. - Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с постъпило Искане с вх. № К-7083/05.08.2016 г.
08-08-2016 г. - Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с постъпило Искане с вх. № К-7087/05.08.2016 г.
08-08-2016 г. - Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с постъпило Искане с вх. № К-7094/05.08.2016 г.
16-08-2016 г. - Протокол по чл. 97, ал.4 от ППЗОП

Открита процедура / №ОТПР-2016-004 / 28-07-2016 г.

Проектиране и изграждане на площадков газопровод и преустройство на съществуващо котелно за работа с природен газ в СОУ "Никола Йонков Вапцаров"

Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-005 / 26-07-2016 г.

Предоставяне на застрахователни услуги: Групова застраховка "Трудова злополука" на служители от РПСОВ - Силистра

Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
03-08-2016 г. - Заповед №ЗК-1254 от 03.08.2016 г.
03-08-2016 г. - Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
10-08-2016 г. - Протокол

Открита процедура / №ОТПР-2016-002 / 18-07-2016 г.

Извършване на оценка за съответствие на работните проекти (включително оценка за съответствието на част "Конструктивна", съгласно чл.142,ал.10 от ЗУТ, с комплексен доклад за съществените изисквания по чл.169,ал.1,т.1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл.142,ал.5 от ЗУТ), упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР влаганите материали при изпълнение на "Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на МЖС по НПЕЕМЖС"

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция 1:
1.1 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, бул. "Македония" № 168 и ул. "Кубрат" № 1 и 3;
1.2 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Добруджа" № 24";

Обособена позиция 2:
2.1 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Седми септември" № 19;
2.2 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Кубадин" № 5, 7 и 9;

Обособена позиция 3:
3.1 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Филип Тотю" № 50;
3.2 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Филип Тотю" № 52;
3.3 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Светлина" № 2 вх. А и вх. Б;
3.4 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Димитър Енчев" № 4, вх. А и вх. Б;

Обособена позиция 4:
4.1 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Кълъраш" № 42, 44 и 46;
4.2 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Одеса" № 1 и 3;
4.3 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Тулча" № 33;

Обособена позиция 5:
5.1 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: с. Айдемир, ж.к. "Север" № 14 и 15;
5.2 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: с. Айдемир, ж.к. "Север" № 22, 21, 20, 18, 17 и 16;

Обособена позиция 6:
6.1 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: с. Калипетрово, ул. "Герена" № 1 вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г и ул. "Ново Петрово" № 61;
6.2 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: с. Калипетрово, ул. "Красна поляна" № 13 и 15 и ул. "Илинден" № 33.

Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
21-07-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-6495#1 от 21.07.2016 г.
05-08-2016 г. - Разяснение с Изх.№К-7039#1 от 05.08.2016 г.

Открита процедура / №ОТПР-2016-001 / 14-07-2016 г.

ТЕКУЩИ СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ОП 1 - Ремонт на ОДЗ "МИР"
ОП 2 - Ремонтни дейности в ДСХОЛ
ОП 3 - Ремонтни дейности в ЦВН
ОП 4 - Ремонтни дейности в ДВФУ
ОП 5 - Ремонтни дейности в ДЦСХ
ОП 6 - Ремонтни дейности в ДЦДМУ
ОП 7 - Частична подмяна на дограма в ЦДГ "Детелина" - с. Проф. Иширково
ОП 8 - Извършване на СМР за ОИЦ - Силистра

Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
15-07-2016 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълна информация
04-08-2016 г. - Пояснение по условията на процедурата

1234Общо страници: 12