Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2020-005 / 06-04-2020 г.

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Изграждане на социални жилища - гр. Силистра"

който ще се осъществи по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие

Дата на публикуване:
06-04-2020 г. - Решение за откриване на процедура
06-04-2020 г. - Обявление за поръчка
06-04-2020 г. - Документация
06-04-2020 г. - Образци и приложения

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2020-004 / 18-03-2020 г.

Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Община Силистра, по обособени позиции:

ОП № 1 "Застраховане на моторни превозни средства, застраховка "Автокаско МПС", "Гражданска отговорност на автомобилистите" и "Злополука на местата в МПС" и "Зелена карта""

ОП № 2 "Застраховане на имоти общинска собственост"

Дата на публикуване:
18-03-2020 г. - Решение
06-04-2020 г. - Обявление за възложена поръчка

Публично състезание / №ПС-2020-004 / 04-03-2020 г.

Осигуряване на пакетирана храна и хранителни продукти за работниците и служителите на ОП "РДБО"

Дата на публикуване:
04-03-2020 г. - Решение
04-03-2020 г. - Обявление
04-03-2020 г. - Документация
04-03-2020 г. - Образци и приложения
26-03-2020 г. - Протокол
26-03-2020 г. - Решение за избор на изпълнител

Пазарна консултация / №ПАЗКС-2020-001 / 24-02-2020 г.

Основен ремонт и обновяване на сградата на ДТ "Сава Доброплодни", внедряване на мерки за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда в УПИ VIII, кв.1, ПИ 66425.500.3698 по КК и КР, ул. "Симеон Велики" 48, гр. Силистра

Дата на публикуване:
24-02-2020 г. - Покана
24-02-2020 г. - Образци и приложения
23-03-2020 г. - Съобщение

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2020-003 / 24-02-2020 г.

Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра", по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0010-C01 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., по обособени позиции:

ОП № 1 - "Изработка и доставка на информационни материали, включени в Списък по чл.12, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки;

Дата на публикуване:
24-02-2020 г. - Решение за откриване на процедура
24-02-2020 г. - Покана за участие в процедура на договаряне без обявление
24-02-2020 г. - Единен наръчник на бенефициента
24-02-2020 г. - Образци и приложения
12-03-2020 г. - Протокол
12-03-2020 г. - Доклад
12-03-2020 г. - Решение за определяне на изпълнител
03-04-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
03-04-2020 г. - Договор

Открита процедура / №ОТПР-2020-002 / 17-02-2020 г.

Изпълнение на СМР по проект "Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра"

проектен код ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020

По обособени позиции:

 • ОП 1 - Система за споделени велосипеди - алтернатива на публичния транспорт", град Силистра
 • ОП 2 - Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни превозни средства с електрозадвижване
Дата на публикуване:
20-02-2020 г. - Решение за откриване на процедура
20-02-2020 г. - Обявление за поръчка
20-02-2020 г. - Документация
20-02-2020 г. - Образци и приложения
20-02-2020 г. - Техническа спецификация - Обособена позиция №1
20-02-2020 г. - Техническа спецификация - Обособена позиция №2
02-03-2020 г. - Разяснение по чл. 33, ал.2 и 4 от ЗОП
02-03-2020 г. - Приложение № 2 - Методика за оценяване - коригирана
09-03-2020 г. - Решение за прекратяване
30-03-2020 г. - Обявление за възложена поръчка

Публично състезание / №ПС-2020-003 / 31-01-2020 г.

Извършване на оценка за съответствие на работни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра"

финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., разделена на обособени позиции:

 • Обособена позиция №1:
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 4;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" № 6;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Добрич" № 35.
 • Обособена позиция №2:
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 6;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 8;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 15.
Дата на публикуване:
31-01-2020 г. - Решение за откриване на процедура
31-01-2020 г. - Обявление за поръчка
31-01-2020 г. - Документация
31-01-2020 г. - Образци и приложения
17-02-2020 г. - Разяснение по чл. 180 от ЗОП
01-04-2020 г. - Протокол №1
01-04-2020 г. - Протокол №2
01-04-2020 г. - Протокол №3
01-04-2020 г. - Решение за избор на изпълнител №ЗК-551 от 01.04.2020 г.

Публично състезание / №ПС-2020-002 / 29-01-2020 г.

Сметосъбиране и сметоизвозване от 16 /шестнадесет/ населени места, обособени в две позиции (Район №1 и Район №2) от Община Силистра

Обособена позиция №1 "І район - с. Проф. Иширково, с. Брадвари, с. Сребърна, с. Йорданово, с. Смилец, с . Ветрен, с. Полк. Ламбриново и с. Сърпово";

Обособена позиция №2 "ІІ район - с. Бабук, с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с. Казимир, с. Поп Кралево, с. Срацимир, и с. Майор Ценович"

Дата на публикуване:
29-01-2020 г. - Решение за откриване на процедура
29-01-2020 г. - Обявление за поръчка
29-01-2020 г. - Документация
29-01-2020 г. - Образци и приложения
27-02-2020 г. - Протокол
27-02-2020 г. - Решение
30-03-2020 г. - Договор №2020-У-023
30-03-2020 г. - Приложения към Договор №2020-У-023
30-03-2020 г. - Договор №2020-У-024
30-03-2020 г. - Приложения към Договор №2020-У-024
30-03-2020 г. - Обявление за възложена поръчка

1234Общо страници: 31