Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2020-004 / 09-06-2020 г.

Изпълнение на СМР по проект "Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра"

header 552

проектен код ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020

По обособени позиции:

  • ОП 1 - Система за споделени велосипеди - алтернатива на публичния транспорт", град Силистра
  • ОП 2 - Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни превозни средства с електрозадвижване
Дата на публикуване:
12-06-2020 г. - Решение за откриване на процедура
12-06-2020 г. - Обявление за поръчка
12-06-2020 г. - Документация
12-06-2020 г. - Техническа спецификация
12-06-2020 г. - Инвестиционен проект: ОП 1
12-06-2020 г. - Инвестиционен проект: ОП 2
12-06-2020 г. - Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата
12-06-2020 г. - Образци и приложения

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2020-008 / 02-06-2020 г.

Авторски надзор при изпълнение на СМР по проект Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра за обект "Система за споделени велосипеди - алтернатива на публичния транспорт" и обект "Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни превозни средства с електрозадвижване"

header 551

проектен код ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020

Дата на публикуване:
02-06-2020 г. - Решение

Публично състезание / №ПС-2020-008 / 28-05-2020 г.

Периодични доставки на материали за нуждите на кметства с. Айдемир, с. Калипетрово, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджет към община Силистра по обособени позиции:

ОП 1: Периодични доставки на строителни материали, изделия и инструменти

ОП 2: Периодични доставки на електрически материали

ОП 3: Периодични доставки на ВиК материали

Дата на публикуване:
28-05-2020 г. - Решение
28-05-2020 г. - Обявление
28-05-2020 г. - Указания
28-05-2020 г. - Образци и приложения

Публично състезание / №ПС-2020-007 / 20-05-2020 г.

Периодични доставки на перилни и почистващи препарати, включени в списъка по чл.12, ал.1, т. 1 ЗОП, за нуждите на Община Силистра и подразделенията й по обособени позиции

Дата на публикуване:
20-05-2020 г. - Решение
20-05-2020 г. - Обявление
20-05-2020 г. - Указание за подготовка на офертите
20-05-2020 г. - Проект на договор
20-05-2020 г. - Образци и приложения
22-06-2020 г. - Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП
22-06-2020 г. - Решение № ЗК - 919 от 22.06.2020г.

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2020-006 / 04-05-2020 г.

Актуализация на "План за експлоатация на клетка №2 и №3 до въвеждане в експлоатация на клетка №4 от РДНО"

Дата на публикуване:
04-05-2020 г. - Решение
22-06-2020 г. - Договор № 2020-У-044
22-06-2020 г. - Обявление за възложена поръчка

Публично състезание / №ПС-2020-006 / 21-04-2020 г.

"Изпълнение на строително –монтажни работи в обекти – детски ясли, при Община Силистра", разделена на обособени позиции:

ОП № 1: "Частична подмяна на дограма в детски ясли "Детска радост" и "Бодра смяна", гр. Силистра;

ОП № 2: "Ремонт на ограда север и изток в детска ясла "Ален мак" с. Айдемир, общ. Силистра и направа на декоративни оградки на площадки в детска ясла "Здравец" гр. Силистра".

Дата на публикуване:
21-04-2020 г. - Решение за откриване на процедура
21-04-2020 г. - Обявление за поръчка
21-04-2020 г. - Документация
21-04-2020 г. - Образци и приложения
28-05-2020 г. - Протокол №1
28-05-2020 г. - Протокол №2
28-05-2020 г. - Протокол по чл.181, ал. 4 от ЗОП
28-05-2020 г. - Решение №ЗК-812 от 28.05.2020г

Открита процедура / №ОТПР-2020-003 / 09-04-2020 г.

"Доставка и монтаж на оборудване по проект "NAVY T - WAY – Improving safety of navigability on Danube river in the Calarasi – Silistra cross – border region - Подобряване безопасността на корабоплаването по река Дунав в трансграничния регион Кълъраш - Силистра", Проектен код ROBG – 478 по Програма "Интеррег V А" Румъния – България 2014-2020

Дата на публикуване:
13-04-2020 г. - Решение за откриване на процедура
13-04-2020 г. - Обявление за поръчка
13-04-2020 г. - Документация
13-04-2020 г. - Образци и приложения
30-04-2020 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
08-05-2020 г. - Разяснение по чл.33 от ЗОП
23-06-2020 г. - Доклад
23-06-2020 г. - Протокол №1
23-06-2020 г. - Протокол №2
23-06-2020 г. - Протокол №3
23-06-2020 г. - Решение за определяне на изпълнител

Публично състезание / №ПС-2020-005 / 06-04-2020 г.

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Изграждане на социални жилища - гр. Силистра"

който ще се осъществи по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие

Дата на публикуване:
06-04-2020 г. - Решение за откриване на процедура
06-04-2020 г. - Обявление за поръчка
06-04-2020 г. - Документация
06-04-2020 г. - Образци и приложения
28-04-2020 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
05-05-2020 г. - Разяснение по чл. 180 от ЗОП
26-05-2020 г. - Протокол №1
05-06-2020 г. - Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП
23-06-2020 г. - Протокол №2
23-06-2020 г. - Протокол №3
23-06-2020 г. - Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП
23-06-2020 г. - Решение за определяне на изпълнител

1234Общо страници: 32