Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет

Публично състезание / №ПС-2017-004 / 17-03-2017 г.

Извършване на независим строителен надзор на обект "Реконструкция и рехабилитация на пл. Албена - гр. Силистра"

Договор BG16RFOP001-1.031-0003-C01, по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020"

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
17-03-2017 г. - Решение
17-03-2017 г. - Обявление
17-03-2017 г. - Документация
17-03-2017 г. - Образци и приложения

Открита процедура / №ОТПР-2017-008 / 07-03-2017 г.

Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект ПЗГ "Добруджа", гр. Силистра

във връзка с реализацията на проект по Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
10-03-2017 г. - Решение
10-03-2017 г. - Обявление
10-03-2017 г. - Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП / ВхК-1266#2 от 06.03.2017 г.
13-03-2017 г. - Документация
13-03-2017 г. - Образци и приложения
20-03-2017 г. - Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП / ВхК-2157 от 17.03.2017 г.

Публично състезание / №ПС-2017-003 / 06-03-2017 г.

Упражняване на строителен надзор при извършване на строително монтажни и ремонтни дейности по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св. св. Кирил и Методий" и детска ясла "Здравец", гр. Силистра"

header 376
  по обособени позиции:
 • ОП 1 - ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Силистра и ПГСУАУ "Атанас Буров", гр. Силистра
 • ОП 2 - Детска ясла "Здравец", гр. Силистра
Дата на публикуване:
07-03-2017 г. - Решение за откриване на процедура
07-03-2017 г. - Обявление за поръчка
07-03-2017 г. - Документация
07-03-2017 г. - Образци и приложения
07-03-2017 г. - Техническа спецификация
10-03-2017 г. - Съобщение за техническа грешка
10-03-2017 г. - Образци - НОВИ
22-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2161#1 от 22.03.2017 г.

Открита процедура / №ОТПР-2017-007 / 06-03-2017 г.

Доставка на оборудване и обзавеждане по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" и детска ясла "Здравец", гр. Силистра"

header 375
  по обособени позиции:
 • ОП 1 - Мебели
 • ОП 2 - Дребни изделия
 • ОП 3 - Черна, бяла и дребна техника
 • ОП 4 - Компютърна конфигурация
 • ОП 5 - Мека мебел
 • ОП 6 - Професионално оборудване
 • ОП 7 - Метални стелажи, шкафове
 • ОП 8 - Щори
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
07-03-2017 г. - Решение
08-03-2017 г. - Обявление
08-03-2017 г. - Документация
08-03-2017 г. - Образци и приложения
10-03-2017 г. - Съобщение за техническа грешка
10-03-2017 г. - Образци - НОВИ
17-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 1984#1 от 17.03.2017 г.
17-03-2017 г. - Образец № 6.1. - НОВ
21-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2143#1 от 21.03.2017 г.
22-03-2017 г. - Съобщение за техническа грешка
23-03-2017 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2017-002 / 06-03-2017 г.

Упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св. св. Кирил и Методий" и Детска ясла "Здравец", гр. Силистра"

header 377
  по обособени позиции:
 • ОП 1 - ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" и ПГСУАУ "Атанас Буров
 • ОП 2 - ДЯ "Здравец"
Дата на публикуване:
07-03-2017 г. - Решение за откриване на процедура

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2017-001 / 06-03-2017 г.

Извършване на авторски надзор на обект "Реконструкция и рехабилитация на площад "Албена" в изпълнение на проект "Реконструкция и рехабилитация на площад "Албена" – гр. Силистра"

Дата на публикуване:
06-03-2017 г. - Решение за откриване на процедура

Публично състезание / №ПС-2017-002 / 01-03-2017 г.

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен технически проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект ПЗГ "Добруджа", гр. Силистра

във връзка с реализацията на проект по Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
01-03-2017 г. - Решение
01-03-2017 г. - Обявление
01-03-2017 г. - Документация
01-03-2017 г. - Образци и приложения

Открита процедура / №ОТПР-2017-006 / 01-03-2017 г.

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ "Добруджа"

Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. по обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1: "Доставка и монтаж на оборудване"
 • Обособена позиция № 2: "Доставка и монтаж на обзавеждане"
Дата на публикуване:
06-03-2017 г. - Решение
06-03-2017 г. - Обявление
06-03-2017 г. - Документация
06-03-2017 г. - Образци и приложения
24-03-2017 г. - Отговор на запитване с Вх. №К-2351 от 23.03.2017 г.

Открита процедура / №ОТПР-2017-005 / 21-02-2017 г.

Изпълнение на Строително монтажни работи по проект "Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра"

header 369

Договор BG16RFOP001-1.031-0003-C01, по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020"

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
24-02-2017 г. - Решение за откриване на процедура
24-02-2017 г. - Обявление
24-02-2017 г. - Документация
24-02-2017 г. - Образци и приложения
06-03-2017 г. - Отговор на запитвания с Вх.К№-1613 от 02.03.2017 г. и Вх.К№-1642 от 02.03.2017 г.
10-03-2017 г. - Отговор на запитвания с Вх.К№-1780 от 07.03.2017 г., Вх.К№-1786 от 07.03.2017 г., Вх.К№-1822 от 08.03.2017 г., Вх.К№-1861 от 09.03.2017 г. и Вх.К№-1881 от 10.03.2017 г.
13-03-2017 г. - Отговор на запитвания с Вх.К№-1940 от 13.03.2017 г. и Вх.К№-1957 от 13.03.2017 г.
20-03-2017 г. - Отговор на запитване с Вх.К№-2037 от 14.03.2017 г.

Открита процедура / №ОТПР-2017-004 / 20-02-2017 г.

СМР по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и ДЯ "Здравец"

header 368

ОП 1 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" и ПГСУАУ "Атанас Буров"

ОП2 ДЯ "Здравец"

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
20-02-2017 г. - Решение за откриване на процедура № ЗК-371/20.02.2017 Г.
23-02-2017 г. - Обявление за поръчка в РОП
23-02-2017 г. - Образци и приложения
23-02-2017 г. - Приложение №1 - Технически спецификации (ZIP - 1.32 GB)
23-02-2017 г. - Документация
06-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 1563#1 от 06.03.2017 г.
06-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 1637#1 от 06.03.2017 г.
07-03-2017 г. - Становище по осъществен контрол от АОП по чл. 232 от ЗОП - І етап
07-03-2017 г. - Окончателно становище по осъществен контрол от АОП по чл.232 от ЗОП - ІІ етап
10-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 1765#1 от 07.03.2017 г.
13-03-2017 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
13-03-2017 г. - Документация - променена
13-03-2017 г. - Образци и приложения - НОВИ
20-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2039#1 от 20.03.2017 г.
20-03-2017 г. - Детайл към въпрос № 2 към Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2039#1 от 20.03.2017 г.
20-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2118#1 от 20.03.2017 г.

1234Общо страници: 16