Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет

Открита процедура / №ОТПР-2017-002 / 18-01-2017 г.

Избор на изпълнител за информация и комуникация по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св. св. Кирил и Методий" и детска ясла "Здравец", гр. Силистра" по обособени позиции

header 366

ОП 1 - Изработка, доставка и монтаж на информационни материали

ОП2 - Изработка и доставка на стоки, включени в списъка по чл.12, ал.1 от ЗОП

Дата на публикуване:
18-01-2017 г. - Решение за откриване на процедура

Открита процедура / №ОТПР-2017-001 / 16-01-2017 г.

Избор на изпълнител за информация и комуникация по проект "Предоставяне на качествено образование, чрез модернизиране на ПЗГ "Добруджа""

по Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: "Изработка на информационни и промоционални материали";
 • Обособена позиция №2: "Изработка на информационни брошури".
Дата на публикуване:

Публично състезание / №ПС-2017-001 / 10-01-2017 г.

Избор на изпълнител за установяване на технически характеристики, изготвяне на технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ул. "Симеон Велики", гр. Силистра

по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г." по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1:
  • "Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 4";
  • "Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 6";
 • Обособена позиция №2:
  • "Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 8";
  • "Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" № 6";
 • Обособена позиция №3:
  • "Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 9";
 • Обособена позиция №4:
  • "Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 10";
 • Обособена позиция №5:
  • "Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 15";
  • "Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Добрич" № 35".
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
10-01-2017 г. - Решение
10-01-2017 г. - Обявление
10-01-2017 г. - Документация
10-01-2017 г. - Образци и приложения

Конкурс за проект / №КП-2016-001 / 29-12-2016 г.

Открит конкурс за избор на идейна концепция за "Изграждане на сграда за социални жилища по ул. "Хаджи Димитър" гр. Силистра, община Силистра"

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
29-12-2016 г. - Решение
03-01-2017 г. - Обявление
03-01-2017 г. - Конкурсна документация
03-01-2017 г. - Образци и приложения

Публично състезание / №ПС-2016-004 / 28-12-2016 г.

Доставка на санитарно –хигиенни, перилни и почистващи препарати за нуждите на Община Силистра и подразделенията й

по обособени позиции:

 • ОП №1 - Доставка на санитарно-хигиенни, перилни и почистващи препарати за сгради на общинска администрация и Общинско предприятие "РДБО - Силистра", Общинско предприятие "Общински пазари и паркинги";
 • ОП №2 - Доставка на санитарно-хигиенни, перилни и почистващи препарати за "Детски ясли и ДДЗ";
 • ОП №3 - Доставка на санитарно-хигиенни, перилни и почистващипрепаратиза социалните поделения към отдел "Обществено здраве, социална политика и спорт";
 • ОП №4 - Доставка на санитарно-хигиенни, перилни и почистващи препарати за поделенията към функция "Образование" ("ОДК", "НАО", "Други дейности по образованието").
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
28-12-2016 г. - Oбявление
28-12-2016 г. - Решение
28-12-2016 г. - Документация
28-12-2016 г. - Образци и приложения

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-009 / 27-12-2016 г.

Периодично закупуване на лекарствени продукти и медицински консумативи

по обособени позиции:

 • ОП №1 - Периодично закупуване на лекарствени продукти и медицински консумативи за здравните кабинети в детски градини,училища, детски ясли и детска кухня;
 • ОП №2 - Периодично закупуване на лекарствени продукти и медицински консумативи за социалните заведения ДСХОЛ; ДВФУ; ЦНСТ за Деца и младежи без Увреждания II; ДЦДМУ; ЦНСТ ВХУИ; ЦВН; ЦНСТ за деца и младежи без увреждания I; ЦНСТ за хора с психични разстройства; ЦНСТ за деца и младежи с увреждания;
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
27-12-2016 г. - Обява
27-12-2016 г. - Указания
27-12-2016 г. - Образци и приложения
12-01-2017 г. - Протокол

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2016-006 / 23-12-2016 г.

Актуализация на проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация Силистра и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекта"

Дата на публикуване:
23-12-2016 г. - Покана
23-12-2016 г. - Решение
23-12-2016 г. - Образци и приложения
09-01-2017 г. - Доклад на комисия, назначена с Заповед №ЗК-17 от 04.01.2017 г.
09-01-2017 г. - Протокол
09-01-2017 г. - Решение №ЗК-58 от 09.01.2017 г.

Публично състезание / №ПС-2016-003 / 09-12-2016 г.

Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация Силистра и второстепенни разпоредители с бюджет

  по обособени позиции:
 • Обособена позиция №1: "Доставка на канцеларски материали от списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки"
 • Обособена позиция №2: "Доставка на канцеларски материали"
Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2016-005 / 29-11-2016 г.

Ремонт на дворове на ДЯ "Детска радост" и ДЯ "Ален мак", и ремонт на ограда на ДЯ "Бодра смяна"

Дата на публикуване:
29-11-2016 г. - Покана
29-11-2016 г. - Решение
14-12-2016 г. - Протокол №1
14-12-2016 г. - Доклад на комисия, назначена с Заповед №ЗК-1895 от 07.12.2016 г.
14-12-2016 г. - Решение №ЗК-1943 от 14.12.2016 г.
13-01-2017 г. - Договор №2016-037-С
13-01-2017 г. - Приложения към Договор №2016-037-С
13-01-2017 г. - Обявление за възложена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2016-011 / 24-11-2016 г.

Ремонтни дейности в ЦНСТ ВХУИ

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
24-11-2016 г. - Решение
25-11-2016 г. - Обявление в РОП
25-11-2016 г. - Обявление в ОВ на ЕС
25-11-2016 г. - Документация
25-11-2016 г. - Образци и приложения
04-01-2017 г. - Протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
04-01-2017 г. - Доклад за резултатите от работата на комисия
04-01-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-18/04.01.2017 г.

1234Общо страници: 14