Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2020-002 / 29-01-2020 г.

Сметосъбиране и сметоизвозване от 16 /шестнадесет/ населени места, обособени в две позиции (Район №1 и Район №2) от Община Силистра

Обособена позиция №1 "І район - с. Проф. Иширково, с. Брадвари, с. Сребърна, с. Йорданово, с. Смилец, с . Ветрен, с. Полк. Ламбриново и с. Сърпово";

Обособена позиция №2 "ІІ район - с. Бабук, с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с. Казимир, с. Поп Кралево, с. Срацимир, и с. Майор Ценович"

Дата на публикуване:

Открита процедура / №ОТПР-2020-001 / 17-01-2020 г.

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на обекти във връзка с реализацията на проект "Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса на деинституционализация на грижите за деца - Силистра по Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-С02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

по обособени позиции:

 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 ОБЗАВЕЖДАНЕ
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 ЧЕРНА, БЯЛА, ОФИС ТЕХНИКА И ОФИС ОБОРУДВАНЕ
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 МЕТОДИЧЕСКО И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 ПОСТЕЛЪЧНО БЕЛЬО
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 КУХНЕНСКО И САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 РЕХАБИЛИТАЦИОННИ УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ
Дата на публикуване:
20-01-2020 г. - Решение
20-01-2020 г. - Обявление
20-01-2020 г. - Документация
20-01-2020 г. - Образци и приложения

Публично състезание / №ПС-2020-001 / 16-01-2020 г.

Изпълнение на дейности по публичност и комуникация по проект "Изграждане на социални жилища – гр. Силистра"

по Договор BG16RFOP001-1.001-031 - 0007 - С001 за предоставяне на на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, по обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1: Изработка на информационни и промоционални материали
 • Обособена позиция № 2: Изработка на информационни брошури
Дата на публикуване:
16-01-2020 г. - Решение за откриване на процедура
16-01-2020 г. - Обявление за поръчка
16-01-2020 г. - Документация
16-01-2020 г. - Образци и приложения

Пазарно проучване / №ПАЗПР-2020-001 / 15-01-2020 г.

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Изграждане на социални жилища – гр. Силистра"

по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие

Дата на публикуване:
15-01-2020 г. - Покана
15-01-2020 г. - Образци и приложения

Публично състезание / №ПС-2019-021 / 27-11-2019 г.

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Изграждане на социални жилища - гр. Силистра"

Дата на публикуване:
27-11-2019 г. - Решение за откриване на процедура
27-11-2019 г. - Обявление за поръчка
27-11-2019 г. - Документация
27-11-2019 г. - Образци и приложения
03-12-2019 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
12-12-2019 г. - Разяснение по чл. 180 от ЗОП
27-12-2019 г. - Решение за удължаване на срока за подаване на оферти
13-01-2020 г. - Решение №ЗК-45 / 13.01.2020 г.

Открита процедура / №ОТПР-2019-010 / 01-11-2019 г.

Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения при Община Силистра

разделена на обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1: "Месо, месни продукти, риба и рибни продукти"
 • Обособена позиция № 2: "Мляко и млечни продукти, яйца"
 • Обособена позиция № 3: "Пресни, консервирани и замразени плодове, зеленчуци и подправки"
 • Обособена позиция № 4: "Пакетирани стоки и подправки"
 • Обособена позиция № 5: "Хляб и хлебни изделия".
Дата на публикуване:
04-11-2019 г. - Решение
04-11-2019 г. - Обявление
04-11-2019 г. - Документация
04-11-2019 г. - Образци и приложения
24-01-2020 г. - Решение №ЗК-148 от 24.01.2020г
24-01-2020 г. - Протокол №1
24-01-2020 г. - Протокол №2
24-01-2020 г. - Доклад

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2019-019 / 21-10-2019 г.

Авариен ремонт на част от покрива на сградата на кметството и част от пристройките в с. Майор Ценович, Община Силистра

Дата на публикуване:
22-10-2019 г. - Решение
20-11-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
20-11-2019 г. - Договор №2019-С-046

1234Общо страници: 31