Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2020-004 / 09-06-2020 г.

Изпълнение на СМР по проект "Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра"

header 552

проектен код ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020

По обособени позиции:

 • ОП 1 - Система за споделени велосипеди - алтернатива на публичния транспорт", град Силистра
 • ОП 2 - Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни превозни средства с електрозадвижване
Дата на публикуване:
12-06-2020 г. - Решение за откриване на процедура
12-06-2020 г. - Обявление за поръчка
12-06-2020 г. - Документация
12-06-2020 г. - Техническа спецификация
12-06-2020 г. - Инвестиционен проект: ОП 1
12-06-2020 г. - Инвестиционен проект: ОП 2
12-06-2020 г. - Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата
12-06-2020 г. - Образци и приложения
27-07-2020 г. - Протокол № 1
27-07-2020 г. - Протокол № 2
27-08-2020 г. - Съобщение по чл. 57, ал. 4 от ППЗОП
18-09-2020 г. - Протокол № 3
18-09-2020 г. - Протокол № 4
18-09-2020 г. - Протокол № 5
18-09-2020 г. - Протокол № 6
18-09-2020 г. - Доклад
18-09-2020 г. - Решение за определяне на изпълнител
02-12-2020 г. - ДОГОВОР № 2020-С-017
02-12-2020 г. - Приложения към Договор № 2020-С-017
02-12-2020 г. - ДОГОВОР № 2020-С-018
02-12-2020 г. - Приложения към Договор № 2020-С-018
02-12-2020 г. - Обявление за възложена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2020-003 / 09-04-2020 г.

"Доставка и монтаж на оборудване по проект "NAVY T - WAY – Improving safety of navigability on Danube river in the Calarasi – Silistra cross – border region - Подобряване безопасността на корабоплаването по река Дунав в трансграничния регион Кълъраш - Силистра", Проектен код ROBG – 478 по Програма "Интеррег V А" Румъния – България 2014-2020

Дата на публикуване:
13-04-2020 г. - Решение за откриване на процедура
13-04-2020 г. - Обявление за поръчка
13-04-2020 г. - Документация
13-04-2020 г. - Образци и приложения
30-04-2020 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
08-05-2020 г. - Разяснение по чл.33 от ЗОП
23-06-2020 г. - Доклад
23-06-2020 г. - Протокол №1
23-06-2020 г. - Протокол №2
23-06-2020 г. - Протокол №3
23-06-2020 г. - Решение за определяне на изпълнител
10-08-2020 г. - Договор №2020-Д-31 от 20.07.2020г.
10-08-2020 г. - Приложения към Договор №2020-Д-31
10-08-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
05-10-2020 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2020-002 / 17-02-2020 г.

Изпълнение на СМР по проект "Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра"

проектен код ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020

По обособени позиции:

 • ОП 1 - Система за споделени велосипеди - алтернатива на публичния транспорт", град Силистра
 • ОП 2 - Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни превозни средства с електрозадвижване
Дата на публикуване:
20-02-2020 г. - Решение за откриване на процедура
20-02-2020 г. - Обявление за поръчка
20-02-2020 г. - Документация
20-02-2020 г. - Образци и приложения
20-02-2020 г. - Техническа спецификация - Обособена позиция №1
20-02-2020 г. - Техническа спецификация - Обособена позиция №2
02-03-2020 г. - Разяснение по чл. 33, ал.2 и 4 от ЗОП
02-03-2020 г. - Приложение № 2 - Методика за оценяване - коригирана
09-03-2020 г. - Решение за прекратяване
30-03-2020 г. - Обявление за възложена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2020-001 / 17-01-2020 г.

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на обекти във връзка с реализацията на проект "Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса на деинституционализация на грижите за деца - Силистра по Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-С02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

по обособени позиции:

 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 ОБЗАВЕЖДАНЕ
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 ЧЕРНА, БЯЛА, ОФИС ТЕХНИКА И ОФИС ОБОРУДВАНЕ
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 МЕТОДИЧЕСКО И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 ПОСТЕЛЪЧНО БЕЛЬО
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 КУХНЕНСКО И САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 РЕХАБИЛИТАЦИОННИ УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ
Дата на публикуване:
20-01-2020 г. - Решение
20-01-2020 г. - Обявление
20-01-2020 г. - Документация
20-01-2020 г. - Образци и приложения
30-01-2020 г. - Съобщение
30-01-2020 г. - Техническа спецификация
11-02-2020 г. - Разяснение по чл.33 от ЗОП
22-05-2020 г. - Протокол №1
22-05-2020 г. - Протокол №2
22-05-2020 г. - Протокол №3
22-05-2020 г. - Доклад
22-05-2020 г. - Решение за определяне на изпълнител
09-06-2020 г. - Решение за прекратяване на процедура
15-06-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
13-07-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02-D-11 от 17.06.2020г.
13-07-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02-D-12 от 17.06.2020г.
13-07-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02-D-13 от 17.06.2020г.
13-07-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02-D-14 от 17.06.2020г.
13-07-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02-D-15 от 17.06.2020г.
13-07-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02-D-16 от 17.06.2020г.
13-07-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
02-09-2020 г. - Обявление за приключване на договор по обществена поръчка
23-09-2020 г. - Обявление за приключванена Договор BG16RFOP001-5.001-0039-C02-D-12
23-09-2020 г. - Обявление за приключванена Договор BG16RFOP001-5.001-0039-C02-D-13
23-09-2020 г. - Обявление за приключванена Договор BG16RFOP001-5.001-0039-C02-D-14
23-09-2020 г. - Обявление за приключванена Договор BG16RFOP001-5.001-0039-C02-D-15
22-10-2020 г. - Обявление за приключване на договор BG16RFOP001-5.001-0039-CO2-D-11

Открита процедура / №ОТПР-2019-010 / 01-11-2019 г.

Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения при Община Силистра

разделена на обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1: "Месо, месни продукти, риба и рибни продукти"
 • Обособена позиция № 2: "Мляко и млечни продукти, яйца"
 • Обособена позиция № 3: "Пресни, консервирани и замразени плодове, зеленчуци и подправки"
 • Обособена позиция № 4: "Пакетирани стоки и подправки"
 • Обособена позиция № 5: "Хляб и хлебни изделия".
Дата на публикуване:
04-11-2019 г. - Решение
04-11-2019 г. - Обявление
04-11-2019 г. - Документация
04-11-2019 г. - Образци и приложения
24-01-2020 г. - Решение №ЗК-148 от 24.01.2020г
24-01-2020 г. - Протокол №1
24-01-2020 г. - Протокол №2
24-01-2020 г. - Доклад
30-03-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
30-03-2020 г. - Договор №2020-Д-009
30-03-2020 г. - Приложения към Договор №2020-Д-009
30-03-2020 г. - Договор №2020-Д-010
30-03-2020 г. - Приложения към Договор №2020-Д-010
15-06-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
15-06-2020 г. - Договор №2020-Д-018
15-06-2020 г. - Приложения към Договор №2020-Д-018
15-06-2020 г. - Договор №2020-Д-019
15-06-2020 г. - Приложения към Договор №2020-Д-019
15-06-2020 г. - Договор №2020-Д-020
15-06-2020 г. - Приложения към Договор №2020-Д-020

Открита процедура / №ОТПР-2019-009 / 17-07-2019 г.

Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения при Община Силистра

разделени на обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1: "Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при Община Силистра";
 • Обособена позиция № 2: "Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община Силистра";
 • Обособена позиция № 3: "Доставка на хранителни продукти за социални заведения при Община Силистра".
 • Обособена позиция № 4: "Доставка на хранителни продукти по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица", операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд 2016-2019" BG05FMOP001-3.002 ".
Дата на публикуване:
22-07-2019 г. - Решение за откриване на процедура
22-07-2019 г. - Обявление за поръчка
22-07-2019 г. - Документация
22-07-2019 г. - Образци и приложения
28-08-2019 г. - Протокол №1
28-08-2019 г. - Протокол №2
28-08-2019 г. - Доклад
28-08-2019 г. - Решение №ЗК-1419 от 28.08.2019 г.
28-08-2019 г. - Решение №ЗК-1420 от 28.08.2019 г.
16-09-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
08-11-2019 г. - Договор №2019-Д-044
08-11-2019 г. - Приложения към Договор №2019-Д-044
08-11-2019 г. - Договор №2019-Д-045
08-11-2019 г. - Приложения към Договор №2019-Д-045
08-11-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
08-11-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
28-01-2020 г. - Договор №2020-Д-003
28-01-2020 г. - Приложения към Договор №2020-Д-003
28-01-2020 г. - Обявление за възложена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2019-008 / 18-06-2019 г.

Избор на изпълнител за изработка и доставка на информационни и промоционални материали в изпълнение на проект "Функциониране на ОИЦ – Силистра" на Община Силистра № BG05SFOP001-4.004-0005-С01 по обособени позиции

ОП 1 - Изработка и доставка на информационни и промоционални материали, включени в списъка по чл.12, ал.1 от ЗОП

ОП 2 - Изработка и доставка на промоционални материали

Дата на публикуване:
20-06-2019 г. - Решение за откриване на процедура
20-06-2019 г. - Обявление за поръчка
20-06-2019 г. - Документацията за обществена поръчка
20-06-2019 г. - Техническа спецификация
20-06-2019 г. - Образци и приложения
06-08-2019 г. - Протоколи и доклад
06-08-2019 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1320 от 06.08.2019 г.
04-10-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
04-10-2019 г. - Договор № BG05SFOP001-4.004-0005-С01-U-04 от 04.09.2019 г.
04-10-2019 г. - Приложение № 1 към Договор № BG05SFOP001-4.004-0005-С01-U-04 от 04.09.2019 г.
04-10-2019 г. - Приложения №№ 2 и 3 към Договор № BG05SFOP001-4.004-0005-С01-U-04 от 04.09.2019 г.
04-10-2019 г. - Договор № BG05SFOP001-4.004-0005-С01-U-05 от 04.09.2019 г.
04-10-2019 г. - Приложение № 1 към Договор № BG05SFOP001-4.004-0005-С01-U-05 от 04.09.2019 г.
04-10-2019 г. - Приложения №№ 2 и 3 към Договор № BG05SFOP001-4.004-0005-С01-U-05 от 04.09.2019 г.

Открита процедура / №ОТПР-2019-007 / 15-03-2019 г.

Осигуряване на пакетирана храна и хранителни продукти за работниците и служителите на ОП "РДБО"

Дата на публикуване:
18-03-2019 г. - Решение
18-03-2019 г. - Обявление
18-03-2019 г. - Документация
18-03-2019 г. - Образци и приложения
19-04-2019 г. - Доклад
19-04-2019 г. - Протокол
19-04-2019 г. - Решение за избор на изпълнител
23-05-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
23-05-2019 г. - Договор №2019-У-039

Открита процедура / №ОТПР-2019-006 / 28-02-2019 г.

Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор), по проект "Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра", по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0010-C01 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г, по обособени позиции

ОП № 1: Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на Център за грижа за лица с психични разстройства ЦГЛПР);

ОП № 2: Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване ЦГВХНС);

Дата на публикуване:
05-03-2019 г. - Решение
05-03-2019 г. - Обявление
05-03-2019 г. - Документация
05-03-2019 г. - Образци и приложения
05-03-2019 г. - ЕЕДОП
18-03-2019 г. - Разяснения на основание чл.33 ЗОП
26-03-2019 г. - Отговор на запитване с №ВхК-2570 / 22.03.2019 г.
01-04-2019 г. - Отговор на запитване с № 2664
14-05-2019 г. - Протокол № 1
14-05-2019 г. - Протокол №2
23-05-2019 г. - Съобщение относно-Изпълнение на разпоредбите на чл.57, ал. 3 ППЗОП
28-05-2019 г. - Съобщение по чл.53 ППЗОП
06-06-2019 г. - Протокол №3
06-06-2019 г. - Протокол №4
06-06-2019 г. - Доклад
06-06-2019 г. - Решение за определяне на изпълнител
18-07-2019 г. - Договор ОП №2
18-07-2019 г. - Приложения към Договор ОП №2
18-07-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
19-08-2019 г. - Протокол №5
19-08-2019 г. - Доклад
19-08-2019 г. - Решение №1375 от 19.08.2019 г.
21-08-2019 г. - Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
10-02-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
10-02-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-5.002-0010-C01-S-04
10-02-2020 г. - Приложение към Договор № BG16RFOP001-5.002-0010-C01-S-04

Открита процедура / №ОТПР-2019-005 / 19-02-2019 г.

"Изпълнение на дейности по информация и публичност по проект "Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство", финансиран по програма Interreg VA Румъния-България 2014-2020 г.", разделена на обособени позиции

ОП № 1: "Изработка на печатни информационни материали, включени в списъка по чл. 12 от ЗОП";

ОП № 2 : "Изработка на информационни материали";

ОП № 3: "Организиране и провеждане на събития";

ОП № 4: "Изработка на уеб портал".

Дата на публикуване:
22-02-2019 г. - Решение за откриване на процедура
22-02-2019 г. - Обявление за поръчка
22-02-2019 г. - Документация
22-02-2019 г. - Образци и приложения
01-03-2019 г. - Разяснение по чл. 33 от ЗОП с Изх.№К-1787#1 от 01.03.2019 г.
30-05-2019 г. - Доклад
30-05-2019 г. - Протокол №1
30-05-2019 г. - Протокол №2
30-05-2019 г. - Протокол №3
30-05-2019 г. - Решение №ЗК-925 от 30.05.2019 г.
01-08-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
01-08-2019 г. - Договор №2019-У-050
01-08-2019 г. - Приложения към Договор №2019-У-050
01-08-2019 г. - Договор №2019-У-051
01-08-2019 г. - Приложения към Договор №2019-У-051
01-08-2019 г. - Договор №2019-У-052
01-08-2019 г. - Приложения към Договор №2019-У-052
01-08-2019 г. - Договор №2019-У-053
01-08-2019 г. - Приложения към Договор №2019-У-053
04-01-2021 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

1234Общо страници: 8