Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2018-016 / 06-08-2018 г.

Изработка и доставка на рекламни и промоционални материали, по проект "Функциониране на Областен информационен център – Силистра"

По обособени позиции:

ОП № 1 - "Изработка и доставка на промоционални материали, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки"

ОП № 2 - "Изработка и доставка на промоционални материали"

Дата на публикуване:
09-08-2018 г. - Документация
09-08-2018 г. - Обявление
09-08-2018 г. - Решение
09-08-2018 г. - Образци и приложения
28-09-2018 г. - Протокол № 1
28-09-2018 г. - Протокол № 2
28-09-2018 г. - Доклад
28-09-2018 г. - Решение за определяне на изпълнител
02-11-2018 г. - Договор ОП №1-№ BG05SFOP001-4.001-0004- 13- У
02-11-2018 г. - Приложения към Договор ОП №1-№ BG05SFOP001-4.001-0004- 13- У
02-11-2018 г. - Договор ОП №2- № BG05SFOP001-4.001-0004- 14- У
02-11-2018 г. - Приложения към Договор ОП №2- № BG05SFOP001-4.001-0004- 14- У
02-11-2018 г. - Техническа спецификация
02-11-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
03-01-2019 г. - Обявление за приключен договор ОП 1
03-01-2019 г. - Обявление за приключен договор ОП 2

Открита процедура / №ОТПР-2018-015 / 30-07-2018 г.

"Ремонтни дейности на пътната настилка в Община Силистра – 2018 г."

Дата на публикуване:
02-08-2018 г. - Решение за откриване на процедура
02-08-2018 г. - Обявление за поръчка
02-08-2018 г. - Документация
02-08-2018 г. - Образци и приложения
20-09-2018 г. - Протокол №1
01-10-2018 г. - Съобщение относно: Изпълнение разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
05-10-2018 г. - Протокол №2
05-10-2018 г. - Протокол №3
05-10-2018 г. - Доклад
05-10-2018 г. - Решение за определяне на изпълнител
30-01-2019 г. - Доклад
30-01-2019 г. - Протокол №4
30-01-2019 г. - Решение №ЗК-209 от 30.01.2019 г.
30-04-2019 г. - Договор №2019-С-006 от 19.04.2019г.
30-04-2019 г. - Приложения към Договор№2019-С-006
30-04-2019 г. - Обявление за възложена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2018-014 / 03-07-2018 г.

Изграждане на връзка между сондажен кладенец в "Дунавски парк" и съществуваща напоителна система в гр. Силистра

Дата на публикуване:
03-07-2018 г. - Решение
03-07-2018 г. - Обявление
03-07-2018 г. - Документация
03-07-2018 г. - Образци и приложения
16-07-2018 г. - Отговор на запитване
16-07-2018 г. - Технически проект
13-08-2018 г. - Съобщение по чл.57, ал.3 ППЗОП
20-08-2018 г. - Доклад
20-08-2018 г. - Протокол №1
20-08-2018 г. - Протокол №2
20-08-2018 г. - Решение за определяне на изпълнител
30-08-2018 г. - Договор
30-08-2018 г. - Техническо предложение
30-08-2018 г. - Ценово предложение
30-08-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
04-01-2019 г. - Обявление за приключен договор

Открита процедура / №ОТПР-2018-013 / 18-06-2018 г.

Ремонт на покривни конструкции на обекти в Община Силистра

по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1: "Ремонт на покрив в Народно читалище "Пробуда-1940" - с. Калипетрово, Община Силистра
  • Обособена позиция №2: "Ремонт на покрив на ДГ "Детелина" - с. Професор Иширково, Община Силистра"
  • Обособена позиция №3: "Ремонт на покрив на ЦНСТ "ПЛУИ" и ЦНСТ "ПЛПР""
Дата на публикуване:
18-06-2018 г. - Решение
18-06-2018 г. - Обявление
18-06-2018 г. - Документация
18-06-2018 г. - Образци и приложения
06-08-2018 г. - Протокол №1
16-08-2018 г. - Съобщение относно: Изпълнение разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
22-08-2018 г. - Протокол №2
22-08-2018 г. - Протокол №3
22-08-2018 г. - Доклад
22-08-2018 г. - Решение за избор на изпълнител
19-10-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
19-10-2018 г. - Договор №2018-С-011
19-10-2018 г. - Договор №2018-С-012
19-10-2018 г. - Договор №2018-С-013

Открита процедура / №ОТПР-2018-012 / 18-05-2018 г.

Озеленяване, възстановяване и изграждане на нови съоръжения на детска площадка в с. Проф. Иширково

Дата на публикуване:
21-05-2018 г. - Решение за откриване на процедура
21-05-2018 г. - Обявление за поръчка
21-05-2018 г. - Документация
21-05-2018 г. - Техническа спецификация
21-05-2018 г. - Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата
21-05-2018 г. - Образци на документи
21-05-2018 г. - Проект на договор
13-06-2018 г. - Предоставяне на лични данни
13-06-2018 г. - Образец № 3.1. Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ
18-06-2018 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 4498#1 от 18.06.2018 г.
09-07-2018 г. - Протоколи
09-07-2018 г. - Доклад
09-07-2018 г. - Решение за избор на изпълнител № ЗК-1131 от 09.07.2018 г.
13-08-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
13-08-2018 г. - Договор № 2018-С-007 от 10.08.2018 г.
13-08-2018 г. - Приложение № 1 към Договор № 2018-С-007 от 10.08.2018 г.
13-08-2018 г. - Приложения №№ 2 и 3 към Договор № 2018-С-007 от 10.08.2018 г.
06-11-2018 г. - Анекс към Договор № 2018-С-007 от 10.08.2018 г.

Открита процедура / №ОТПР-2018-011 / 17-05-2018 г.

Преустройство, основен ремонт и реконструкция с пристрояване в комплекс спортни сгради – спортна зала "Дръстър"

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
21-05-2018 г. - Решение за откриване на процедура
21-05-2018 г. - Обявление за поръчка
21-05-2018 г. - Документация
21-05-2018 г. - Техническа спецификация
21-05-2018 г. - Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата
21-05-2018 г. - Образци на документи
21-05-2018 г. - Проект на договор
13-06-2018 г. - Предоставяне на лични данни
13-06-2018 г. - Образец № 3.1. Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ
09-07-2018 г. - Протокол № 1
09-07-2018 г. - Протокол № 2
25-07-2018 г. - Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП
31-07-2018 г. - Протокол № 3
31-07-2018 г. - Протокол № 4
31-07-2018 г. - Протокол № 5
31-07-2018 г. - Протокол № 6
31-07-2018 г. - Доклад
31-07-2018 г. - Решение за избор на изпълнител
20-09-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
20-09-2018 г. - Договор № 2018-С-008 от 22.08.2018 г.
20-09-2018 г. - Приложение № 1 към Договор № 2018-С-008 от 22.08.2018 г.
20-09-2018 г. - Приложение № 2 към Договор № 2018-С-008 от 22.08.2018 г.
20-09-2018 г. - Приложение № 3 към Договор № 2018-С-008 от 22.08.2018 г.

Открита процедура / №ОТПР-2018-010 / 14-05-2018 г.

"Избор на изпълнител за информация и визуализация на Проект "Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса за деинституционализация на грижите за деца - Силистра", Договор BG16RFOP001-5.001-0039-C01, по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020", Процедура BG16RFOP001-5.001, по обособени позиции

ОП № 1: "Изработка и доставка на информационни и промоционални материали".

ОП № 2: "Изработка на информационни брошури".

Дата на публикуване:
16-05-2018 г. - Решение за откриване на процедура
16-05-2018 г. - Обявление за поръчка
16-05-2018 г. - Документация
16-05-2018 г. - Образци и приложения
07-08-2018 г. - Протокол №1
07-08-2018 г. - Протокол №2
07-08-2018 г. - Протокол №3
07-08-2018 г. - Протокол №4
07-08-2018 г. - Доклад
07-08-2018 г. - Решение за определяне на изпълнител
03-10-2018 г. - Обявление за възложева поръчка
03-10-2018 г. - Договор №BG16RFOP001-5.001-0039-С01-U-2 от 12.09.2018 г.
03-10-2018 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-5.001-0039-С01-U-2 от 12.09.2018 г.
03-10-2018 г. - Договор №BG16RFOP001-5.001-0039-С01-U-3 от 13.09.2018 г.
03-10-2018 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-5.001-0039-С01-U-3 от 13.09.2018 г.

Открита процедура / №ОТПР-2018-009 / 30-04-2018 г.

Извършване на ремонтни работи по рехабилитация на тротоари и междублокови пространства в гр. Силистра

Дата на публикуване:
04-05-2018 г. - Решение за откриване на процедура
04-05-2018 г. - Обявление за поръчка
04-05-2018 г. - Документация
04-05-2018 г. - Образци и приложения
03-07-2018 г. - Доклад
03-07-2018 г. - Протокол №1
03-07-2018 г. - Протокол №2
03-07-2018 г. - Протокол №3
03-07-2018 г. - Решение №ЗК-1099 от 03.07.2018 г.
15-08-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
15-08-2018 г. - Договор №2018-С-007
15-08-2018 г. - Приложения към Договор №2018-С-007

Открита процедура / №ОТПР-2018-008 / 26-04-2018 г.

Строително монтажни и ремонтни дейности на обект Дневен център за деца и младежи с увреждания по Проект "Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса за деинституционализация на грижите за деца - Силистра", Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-С01 по Оперативна програма "Региони в растеж".

Дата на публикуване:
30-04-2018 г. - Решение
30-04-2018 г. - Обявление
30-04-2018 г. - Документация
30-04-2018 г. - Образци и приложения
14-05-2018 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
14-05-2018 г. - Нова Документация
21-06-2018 г. - Протокол №1
19-07-2018 г. - Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП
16-08-2018 г. - Доклад
16-08-2018 г. - Протокол №2
16-08-2018 г. - Протокол №3
16-08-2018 г. - Протокол №4
16-08-2018 г. - Протокол №5
16-08-2018 г. - Решение за определяне на изпълнител
04-10-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
04-10-2018 г. - Договор №BG16RFOP001-5.001-0039-С01-S-4 от 17.09.2018 г.
04-10-2018 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-5.001-0039-С01-S-4 от 17.09.2018 г.
14-01-2019 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2018-007 / 05-04-2018 г.

"Доставка и монтаж на оборудване по проект "EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra", по две обособени позиции:

ОП № 1: "Доставка на мултифункционално устройство и преносими компютри"

ОП № 2: "Доставка и монтаж на киоск терминали"

Дата на публикуване:
10-04-2018 г. - Решение
10-04-2018 г. - Обявление
10-04-2018 г. - Документация
10-04-2018 г. - Образци и приложения
10-05-2018 г. - Съобщение по чл. 53 от ППЗОП
04-06-2018 г. - Протокол №1
06-06-2018 г. - Протокол №2
15-06-2018 г. - Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ЗОП
03-07-2018 г. - Доклад
03-07-2018 г. - Протокол №3
03-07-2018 г. - Протокол №4
03-07-2018 г. - Решение №ЗК-1100 от 03.07.2018 г.
05-09-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
05-09-2018 г. - Договор №2018-Д-030
05-09-2018 г. - Приложения към Договор №2018-Д-030
05-09-2018 г. - Договор №2018-Д-031
05-09-2018 г. - Приложения към Договор №2018-Д-031
08-04-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2018-Д-030
08-04-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2018-Д-031

123456Общо страници: 8