Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет

Открита процедура / №ОТПР-2017-004 / 20-02-2017 г.

СМР по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и ДЯ "Здравец"

header 368

ОП 1 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" и ПГСУАУ "Атанас Буров"

ОП2 ДЯ "Здравец"

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
20-02-2017 г. - Решение за откриване на процедура № ЗК-371/20.02.2017 Г.
23-02-2017 г. - Обявление за поръчка в РОП
23-02-2017 г. - Образци и приложения
23-02-2017 г. - Приложение №1 - Технически спецификации (ZIP - 1.32 GB)
23-02-2017 г. - Документация
06-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 1563#1 от 06.03.2017 г.
06-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 1637#1 от 06.03.2017 г.
07-03-2017 г. - Становище по осъществен контрол от АОП по чл. 232 от ЗОП - І етап
07-03-2017 г. - Окончателно становище по осъществен контрол от АОП по чл.232 от ЗОП - ІІ етап
10-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 1765#1 от 07.03.2017 г.
13-03-2017 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
13-03-2017 г. - Документация - променена
13-03-2017 г. - Образци и приложения - НОВИ
20-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2039#1 от 20.03.2017 г.
20-03-2017 г. - Детайл към въпрос № 2 към Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2039#1 от 20.03.2017 г.
20-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2118#1 от 20.03.2017 г.
11-04-2017 г. - Пояснение за прилагане на чл.101, ал.8 от ЗОП
24-04-2017 г. - Пояснение за отваряне на оферти
24-04-2017 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
28-04-2017 г. - Решение за прекратяване на процедура
03-05-2017 г. - Протокол № 1
03-05-2017 г. - Протокол № 2
18-05-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
07-06-2017 г. - Съобщение за отваряне на ценовите предложения
28-06-2017 г. - Протокол № 3
28-06-2017 г. - Протокол № 4
28-06-2017 г. - Протокол № 5
28-06-2017 г. - Протокол № 6
28-06-2017 г. - Доклад
28-06-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1118/28.06.2017 г
25-08-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
25-08-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-S-07 от 27.07.2017 г.
25-08-2017 г. - Приложения (ZIP ~ 635 MB)

Открита процедура / №ОТПР-2017-003 / 17-02-2017 г.

Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Реконструкция и рехабилитация на площад "Албена" – гр. Силистра"

header 367

Договор BG16RFOP001-1.031-0003-C01, по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020", Процедура BG16RFOP01-1.001-039

по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Изработка и доставка на рекламни и информационни материали, включени в списъка по чл.12, ал. 1 , т. 1 от Закона за обществени поръчки;

Обособени позиция № 2- Изработка, доставка и монтаж на билборд, обяснителна табела и рол банер;

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
20-02-2017 г. - Решение за откриване на процедура
20-02-2017 г. - Обявление
20-02-2017 г. - Документация
20-02-2017 г. - Образци и приложения
04-05-2017 г. - Протокол №1
04-05-2017 г. - Протокол №2
04-05-2017 г. - Протокол №3
04-05-2017 г. - Доклад на комисия
04-05-2017 г. - Решение №ЗК-806 от 04.05.2017 г.
01-06-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
01-06-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01- U-06
01-06-2017 г. - Приложение към Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01- U-06
01-06-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01- U-07
01-06-2017 г. - Приложение към Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01- U-07
12-01-2018 г. - Обявление за приключил договор

Открита процедура / №ОТПР-2017-002 / 18-01-2017 г.

Избор на изпълнител за информация и комуникация по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св. св. Кирил и Методий" и детска ясла "Здравец", гр. Силистра"

header 366
  по обособени позиции:
 • ОП 1 - Изработка, доставка и монтаж на информационни материали
 • ОП 2 - Изработка и доставка на стоки, включени в списъка по чл.12, ал.1 от ЗОП
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
18-01-2017 г. - Решение за откриване на процедура
23-01-2017 г. - Обявление в РОП
23-01-2017 г. - Обявление в ОВ на ЕС
23-01-2017 г. - Документация
23-01-2017 г. - Образци и приложения
19-05-2017 г. - Протокол № 1
19-05-2017 г. - Протокол № 2
19-05-2017 г. - Протокол № 3
19-05-2017 г. - Протокол № 4
19-05-2017 г. - Протокол № 5
19-05-2017 г. - Протокол № 6
19-05-2017 г. - Доклад
19-05-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-892/19.05.2017 г.
31-07-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
31-07-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-U-05/30.06.2017 г.
31-07-2017 г. - Приложения към Договор№ BG16RFOP001-1.031-0001-C01-U-05/30.06.2017 г.
31-07-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-U-06/30.06.2017 г.
31-07-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-U-06/30.06.2017 г.

Открита процедура / №ОТПР-2017-001 / 16-01-2017 г.

Избор на изпълнител за информация и комуникация по проект "Предоставяне на качествено образование, чрез модернизиране на ПЗГ "Добруджа""

по Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: "Изработка на информационни и промоционални материали";
 • Обособена позиция №2: "Изработка на информационни брошури".
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
19-01-2017 г. - Обявление
19-01-2017 г. - Решение №ЗК-96 от 16.01.2017 г.
19-01-2017 г. - Документация
19-01-2017 г. - Образци и приложения
26-01-2017 г. - Отговор на запитване с Вх.К№-678 от 25.01.2017 г.
01-02-2017 г. - Отговор на запитване с Вх.К№-772 от 30.01.2017 г.
01-02-2017 г. - Отговор на запитване с Вх.К№-773 от 30.01.2017 г.
13-03-2017 г. - Протокол №1
20-03-2017 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
10-04-2017 г. - Протокол №2
10-04-2017 г. - Протокол №3
10-04-2017 г. - Протокол №4
10-04-2017 г. - Доклад от 10.04.2017 г.
10-04-2017 г. - Решение №ЗК-670 от 10.04.2017 г.
09-06-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
09-06-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01-U-02
09-06-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01-U-02
09-06-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01-U-03
09-06-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01-U-03

Открита процедура / №ОТПР-2016-011 / 24-11-2016 г.

Ремонтни дейности в ЦНСТ ВХУИ

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
24-11-2016 г. - Решение
25-11-2016 г. - Обявление в РОП
25-11-2016 г. - Обявление в ОВ на ЕС
25-11-2016 г. - Документация
25-11-2016 г. - Образци и приложения
04-01-2017 г. - Протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
04-01-2017 г. - Доклад за резултатите от работата на комисия
04-01-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-18/04.01.2017 г.
19-01-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
19-01-2017 г. - Договор № 2017-001-С от 13.01.2017 г.
19-01-2017 г. - Приложения към Договор № 2017-001-С от 13.01.2017 г.
02-02-2017 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2016-010 / 22-11-2016 г.

Закриване и рекултивация на клетка 1 /едно/ от регионално депо за неопасни отпадъци на общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Ситово, Дулово и Главиница

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
22-11-2016 г. - Решение
24-11-2016 г. - Обявление
08-12-2016 г. - Отговор на запитване с Вх.К№11160 от 07.12.2016 г.
12-12-2016 г. - Отговор на запитване с Вх.К№11242 от 12.12.2016 г.
16-12-2016 г. - Отговор на запитване с Вх.К№11399 от 15.12.2016 г.
19-12-2016 г. - Отговор на запитване с Вх.К№11471 от 16.12.2016 г.
09-01-2017 г. - Протокол №1
16-03-2017 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
27-03-2017 г. - Доклад на комисия, назначена с Заповед №ЗК-2026 от 28.12.2016 г. и изменена със Заповед №ЗК-131 от 19.01.2017 г.
27-03-2017 г. - Протокол №2
27-03-2017 г. - Протокол №3
27-03-2017 г. - Решение №ЗК-604 от 27.03.2017 г.
25-05-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
25-05-2017 г. - Договор №2017-004-С
25-05-2017 г. - Приложение към Договор №2017-004-С

Открита процедура / №ОТПР-2016-009 / 15-11-2016 г.

Случаен превоз на деца и/или ученици

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
15-11-2016 г. - Решение
17-11-2016 г. - Обявление
09-01-2017 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
30-01-2017 г. - Протоколи №1 и №2
30-01-2017 г. - Доклад на комисия, назначена с Заповед №ЗК-1993 от 22.12.2016 г.
30-01-2017 г. - Решение №ЗК-171 от 30.01.2017 г.
22-03-2017 г. - Договор № 2017 - 025 - У от 14.03,.2017г.
22-03-2017 г. - Приложения към договор
22-03-2017 г. - Обявление за възложена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2016-008 / 04-11-2016 г.

Доставка на хранителни продукти за заведенията за социални услуги при Община Силистра

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: "Месо, месни продукти, риба и рибни продукти";
 • Обособена позиция №2: "Мляко и млечни продукти, яйца";
 • Обособена позиция №3: "Плодове, зеленчуци (пресни, консервирани, замразени) и подправки";
 • Обособена позиция №4: "Пакетирани стоки";
 • Обособена позиция №5: "Хляб и хлебни изделия".
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
07-11-2016 г. - Решение
07-11-2016 г. - Обявление
27-12-2016 г. - Съобщениес Изх. №К-5428 от 27.12.2016 г.
02-02-2017 г. - Протокол №1
02-02-2017 г. - Протокол №2
02-02-2017 г. - Протокол №3
02-02-2017 г. - Доклад на комисия, назначена с Заповед №ЗК-1913 от 12.12.2016 г.
02-02-2017 г. - Решение №ЗК-221 от 02.02.2017 г.
15-03-2017 г. - Решение №ЗК-514 от 15.03.2017 г.
18-05-2017 г. - Договор №2017-020-Д
18-05-2017 г. - Приложения към Договор №2017-020-Д
18-05-2017 г. - Договор №2017-021-Д
18-05-2017 г. - Приложения към Договор №2017-021-Д
18-05-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
06-11-2017 г. - Решение №ЗК-1875 от 06.11.2017 г.
27-11-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
27-11-2017 г. - Договор №2017-044-Д
27-11-2017 г. - Приложения към Договор №2017-044-Д
27-11-2017 г. - Договор №2017-045-Д
27-11-2017 г. - Приложения към Договор №2017-045-Д
11-12-2017 г. - Договор №2017-048-Д
11-12-2017 г. - Приложения към Договор №2017-048-Д
11-12-2017 г. - Обявление за възложена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2016-007 / 28-10-2016 г.

Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община Силистра

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: "Месо, месни продукти, риба и рибни продукти";
 • Обособена позиция №2: "Мляко и млечни продукти, яйца";
 • Обособена позиция №3: "Плодове, зеленчуци (пресни, консервирани, замразени) и подправки";
 • Обособена позиция №4: "Пакетирани стоки";
 • Обособена позиция №5: "Хляб и хлебни изделия".
Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
27-12-2016 г. - Съобщение с Изх. №К-5427 от 27.12.2016 г.
02-02-2017 г. - Протокол №1
02-02-2017 г. - Протокол №2
02-02-2017 г. - Протокол №3
02-02-2017 г. - Доклад на комисия, назначена с Заповед №ЗК-1877 от 05.12.2016 г.
02-02-2017 г. - Решение №ЗК-220 от 02.02.2017 г.
15-03-2017 г. - Решение №ЗК-512 от 15.03.2017 г.
03-04-2017 г. - Обявление за възложена поръчка по Обособена позиция №1
03-04-2017 г. - Договор №2017-009-Д от 13.03.2017 г.
03-04-2017 г. - Приложения към Договор №2017-009-Д от 13.03.2017 г.
18-05-2017 г. - Договор №2017-016-Д
18-05-2017 г. - Приложение към Договор №2017-016-Д
18-05-2017 г. - Договор №2017-017-Д
18-05-2017 г. - Приложения към Договор №2017-017-Д
18-05-2017 г. - Обявление за възложина поръчка
11-07-2017 г. - Решение №ЗК-1174 от 11.07.2017 г.
04-09-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
04-09-2017 г. - Договор №2017-032-Д
04-09-2017 г. - Приложения към Договор №2017-032-Д
04-09-2017 г. - Договор №2017-033-Д
04-09-2017 г. - Приложения към Договор №2017-033-Д

Открита процедура / №ОТПР-2016-006 / 27-10-2016 г.

Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детски кухни при Община Силистра

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: "Месо, месни продукти, риба и рибни продукти";
 • Обособена позиция №2: "Мляко и млечни продукти, яйца";
 • Обособена позиция №3: "Плодове, зеленчуци (пресни, консервирани, замразени) и подправки";
 • Обособена позиция №4: "Пакетирани стоки";
 • Обособена позиция №5: "Хляб и хлебни изделия".
Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
27-12-2016 г. - Съобщение с Изх. №К-5426 от 27.12.2016 г.
01-02-2017 г. - Протокол №1
01-02-2017 г. - Протокол №2
01-02-2017 г. - Протокол №3
01-02-2017 г. - Доклад на комисия, назначена с Заповед №ЗК-1876 от 02.12.2016 г.
01-02-2017 г. - Решение №ЗК-199 от 01.02.2017 г.
01-02-2017 г. - Решение №ЗК-200 от 01.02.2017 г.
24-02-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
15-03-2017 г. - Решение №ЗК-513 от 15.03.2017 г.
18-05-2017 г. - Договор №2017-018-Д
18-05-2017 г. - Приложения към договор №2017-018-Д
18-05-2017 г. - Договор №2017-019-Д
18-05-2017 г. - Приложения към договор №2017-019-Д
18-05-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
11-07-2017 г. - Решение №ЗК-1175 от 11.07.2017 г.
04-09-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
04-09-2017 г. - Договор №2017-030-Д
04-09-2017 г. - Приложения към Договор №2017-030-Д
04-09-2017 г. - Договор №2017-031-Д
04-09-2017 г. - Приложения към Договор №2017-031-Д

1234Общо страници: 4