Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет

Открита процедура / №ОТПР-2016-005 / 30-08-2016 г.

Извършване на строително ремонтни работи на сгради в община Силистра по обособени позиции:

Обособена позиция №1: "Извършване на ремонтни работи в сградата на Общински съвет - гр. Силистра"

Обособена позиция №2: "Ремонт на дворове на ДЯ "Детска радост" и ДЯ "Ален мак", и ремонт на ограда на ДЯ "Бодра смяна""

Обособена позиция №3: "Ремонт на дворове на Детски градини в община Силистра"

Обособена позиция №4: "Изграждане на система за видеонаблюдение на Детски градини в община Силистра"

Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
13-10-2016 г. - Протокол №1
13-10-2016 г. - Съобщение относно: Отваряне на ценови оферти
25-10-2016 г. - Протоколи за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
25-10-2016 г. - Доклад
25-10-2016 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1650 от 25.10.2016 г.
09-11-2016 г. - Решение №ЗК-1741 от 09.11.2016 г.
22-11-2016 г. - Договор №2016-035-С
22-11-2016 г. - Приложения към Договор №2016-035-С
22-11-2016 г. - Договор №2016-036-С
22-11-2016 г. - Приложения към Договор №2016-036-С
22-11-2016 г. - Обявление за възложена поръчка
23-03-2017 г. - Обявление за приключване на договор

Открита процедура / №ОТПР-2016-004 / 28-07-2016 г.

Проектиране и изграждане на площадков газопровод и преустройство на съществуващо котелно за работа с природен газ в СОУ "Никола Йонков Вапцаров"

Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
13-09-2016 г. - Протокол №1
13-09-2016 г. - Съобщение относно: Отваряне на плик №3 - "Предлагана цена"
26-09-2016 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-1421
26-09-2016 г. - Протокол №2
26-09-2016 г. - Решение №ЗК-1504 от 26.09.2016 г.
07-10-2016 г. - Договор №2016-28-С
07-10-2016 г. - Приложения към Договор №2016-28-С
07-10-2016 г. - Обявление за възложена поръчка с Изх. №К-4450 от 07.10.2016 г.

Открита процедура / №ОТПР-2016-003 / 26-07-2016 г.

Строително ремонтни работи в СОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Силистра

Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
30-08-2016 г. - Пояснение
30-08-2016 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълна информация
26-09-2016 г. - Протоколи за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
26-09-2016 г. - Доклад
26-09-2016 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1501 от 26.09.2016 г.
19-10-2016 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1612 от 19.10.2016 г.
09-11-2016 г. - Обявление за възложена поръчка
09-11-2016 г. - Договор № 2016-034-С от 03.11.2016 г.
09-11-2016 г. - Приложения към Договор № 2016-034-С от 03.11.2016 г.

Открита процедура / №ОТПР-2016-002 / 18-07-2016 г.

Извършване на оценка за съответствие на работните проекти (включително оценка за съответствието на част "Конструктивна", съгласно чл.142,ал.10 от ЗУТ, с комплексен доклад за съществените изисквания по чл.169,ал.1,т.1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл.142,ал.5 от ЗУТ), упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР влаганите материали при изпълнение на "Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на МЖС по НПЕЕМЖС"

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция 1:
1.1 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, бул. "Македония" № 168 и ул. "Кубрат" № 1 и 3;
1.2 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Добруджа" № 24";

Обособена позиция 2:
2.1 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Седми септември" № 19;
2.2 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Кубадин" № 5, 7 и 9;

Обособена позиция 3:
3.1 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Филип Тотю" № 50;
3.2 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Филип Тотю" № 52;
3.3 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Светлина" № 2 вх. А и вх. Б;
3.4 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Димитър Енчев" № 4, вх. А и вх. Б;

Обособена позиция 4:
4.1 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Кълъраш" № 42, 44 и 46;
4.2 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Одеса" № 1 и 3;
4.3 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Тулча" № 33;

Обособена позиция 5:
5.1 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: с. Айдемир, ж.к. "Север" № 14 и 15;
5.2 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: с. Айдемир, ж.к. "Север" № 22, 21, 20, 18, 17 и 16;

Обособена позиция 6:
6.1 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: с. Калипетрово, ул. "Герена" № 1 вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г и ул. "Ново Петрово" № 61;
6.2 Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: с. Калипетрово, ул. "Красна поляна" № 13 и 15 и ул. "Илинден" № 33.

Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
21-07-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-6495#1 от 21.07.2016 г.
05-08-2016 г. - Разяснение с Изх.№К-7039#1 от 05.08.2016 г.
31-08-2016 г. - Протокол № 1 от 31.08.2016 г.
12-09-2016 г. - Съобщение относно: Отваряне на ценовите предложения и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение
26-09-2016 г. - Протокол №2
26-09-2016 г. - Протокол №3
26-09-2016 г. - Протокол №4
26-09-2016 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-1347
26-09-2016 г. - Решение №ЗК-1510 от 26.09.2016г.
11-11-2016 г. - Договор №2016-065-У
11-11-2016 г. - Приложения към Договор №2016-065-У
11-11-2016 г. - Договор №2016-066-У
11-11-2016 г. - Приложения към Договор №2016-066-У
11-11-2016 г. - Договор №2016-068-У
11-11-2016 г. - Приложения към Договор №2016-068-У
11-11-2016 г. - Договор №2016-069-У
11-11-2016 г. - Приложения към Договор №2016-069-У
11-11-2016 г. - Договор №2016-070-У
11-11-2016 г. - Приложения към Договор №2016-070-У
11-11-2016 г. - Договор №2016-071-У
11-11-2016 г. - Приложения към Договор №2016-071-У
13-10-2017 г. - Обявление за приключване на договор №2016-068-У
13-10-2017 г. - Обявление за приключване на договор №2016-069-У
04-12-2017 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-070-У
19-01-2018 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-066-У
19-01-2018 г. - Обявление за приключване на Договор №2016-071-У

Открита процедура / №ОТПР-2016-001 / 14-07-2016 г.

ТЕКУЩИ СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ОП 1 - Ремонт на ОДЗ "МИР"
ОП 2 - Ремонтни дейности в ДСХОЛ
ОП 3 - Ремонтни дейности в ЦВН
ОП 4 - Ремонтни дейности в ДВФУ
ОП 5 - Ремонтни дейности в ДЦСХ
ОП 6 - Ремонтни дейности в ДЦДМУ
ОП 7 - Частична подмяна на дограма в ЦДГ "Детелина" - с. Проф. Иширково
ОП 8 - Извършване на СМР за ОИЦ - Силистра

Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
15-07-2016 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
04-08-2016 г. - Пояснение по условията на процедурата
21-09-2016 г. - Протоколи за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
21-09-2016 г. - Доклад
21-09-2016 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1496 от 21.09.2016 г.
03-11-2016 г. - Обявление за възложена поръчка
03-11-2016 г. - Договор № 2016-029-С от 26.10.2016 г.
03-11-2016 г. - Приложения към Договор № 2016-029-С от 26.10.2016 г.
03-11-2016 г. - Договор № 2016-031-С от 26.10.2016 г.
03-11-2016 г. - Приложения към Договор № 2016-031-С от 26.10.2016 г.
03-11-2016 г. - Договор № 2016-032-С от 26.10.2016 г.
03-11-2016 г. - Приложения към Договор № 2016-032-С от 26.10.2016 г.
03-11-2016 г. - Договор № 2016-033-С от 26.10.2016 г.
03-11-2016 г. - Приложения към Договор № 2016-033-С от 26.10.2016 г.

1234Общо страници: 4