Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет

Открита процедура / №ОТПР-2017-001 / 16-01-2017 г.

Избор на изпълнител за информация и комуникация по проект "Предоставяне на качествено образование, чрез модернизиране на ПЗГ "Добруджа""

по Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: "Изработка на информационни и промоционални материали";
 • Обособена позиция №2: "Изработка на информационни брошури".
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
19-01-2017 г. - Обявление
19-01-2017 г. - Решение №ЗК-96 от 16.01.2017 г.
19-01-2017 г. - Документация
19-01-2017 г. - Образци и приложения
26-01-2017 г. - Отговор на запитване с Вх.К№-678 от 25.01.2017 г.
01-02-2017 г. - Отговор на запитване с Вх.К№-772 от 30.01.2017 г.
01-02-2017 г. - Отговор на запитване с Вх.К№-773 от 30.01.2017 г.
13-03-2017 г. - Протокол №1
20-03-2017 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
10-04-2017 г. - Протокол №2
10-04-2017 г. - Протокол №3
10-04-2017 г. - Протокол №4
10-04-2017 г. - Доклад от 10.04.2017 г.
10-04-2017 г. - Решение №ЗК-670 от 10.04.2017 г.
09-06-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
09-06-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01-U-02
09-06-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01-U-02
09-06-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01-U-03
09-06-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01-U-03

Открита процедура / №ОТПР-2016-011 / 24-11-2016 г.

Ремонтни дейности в ЦНСТ ВХУИ

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
24-11-2016 г. - Решение
25-11-2016 г. - Обявление в РОП
25-11-2016 г. - Обявление в ОВ на ЕС
25-11-2016 г. - Документация
25-11-2016 г. - Образци и приложения
04-01-2017 г. - Протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
04-01-2017 г. - Доклад за резултатите от работата на комисия
04-01-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-18/04.01.2017 г.
19-01-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
19-01-2017 г. - Договор № 2017-001-С от 13.01.2017 г.
19-01-2017 г. - Приложения към Договор № 2017-001-С от 13.01.2017 г.
02-02-2017 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2016-010 / 22-11-2016 г.

Закриване и рекултивация на клетка 1 /едно/ от регионално депо за неопасни отпадъци на общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Ситово, Дулово и Главиница

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
22-11-2016 г. - Решение
24-11-2016 г. - Обявление
08-12-2016 г. - Отговор на запитване с Вх.К№11160 от 07.12.2016 г.
12-12-2016 г. - Отговор на запитване с Вх.К№11242 от 12.12.2016 г.
16-12-2016 г. - Отговор на запитване с Вх.К№11399 от 15.12.2016 г.
19-12-2016 г. - Отговор на запитване с Вх.К№11471 от 16.12.2016 г.
09-01-2017 г. - Протокол №1
16-03-2017 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
27-03-2017 г. - Доклад на комисия, назначена с Заповед №ЗК-2026 от 28.12.2016 г. и изменена със Заповед №ЗК-131 от 19.01.2017 г.
27-03-2017 г. - Протокол №2
27-03-2017 г. - Протокол №3
27-03-2017 г. - Решение №ЗК-604 от 27.03.2017 г.
25-05-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
25-05-2017 г. - Договор №2017-004-С
25-05-2017 г. - Приложение към Договор №2017-004-С

Открита процедура / №ОТПР-2016-009 / 15-11-2016 г.

Случаен превоз на деца и/или ученици

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
15-11-2016 г. - Решение
17-11-2016 г. - Обявление
09-01-2017 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
30-01-2017 г. - Протоколи №1 и №2
30-01-2017 г. - Доклад на комисия, назначена с Заповед №ЗК-1993 от 22.12.2016 г.
30-01-2017 г. - Решение №ЗК-171 от 30.01.2017 г.
22-03-2017 г. - Договор № 2017 - 025 - У от 14.03,.2017г.
22-03-2017 г. - Приложения към договор
22-03-2017 г. - Обявление за възложена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2016-008 / 04-11-2016 г.

Доставка на хранителни продукти за заведенията за социални услуги при Община Силистра

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: "Месо, месни продукти, риба и рибни продукти";
 • Обособена позиция №2: "Мляко и млечни продукти, яйца";
 • Обособена позиция №3: "Плодове, зеленчуци (пресни, консервирани, замразени) и подправки";
 • Обособена позиция №4: "Пакетирани стоки";
 • Обособена позиция №5: "Хляб и хлебни изделия".
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
07-11-2016 г. - Решение
07-11-2016 г. - Обявление
27-12-2016 г. - Съобщениес Изх. №К-5428 от 27.12.2016 г.
02-02-2017 г. - Протокол №1
02-02-2017 г. - Протокол №2
02-02-2017 г. - Протокол №3
02-02-2017 г. - Доклад на комисия, назначена с Заповед №ЗК-1913 от 12.12.2016 г.
02-02-2017 г. - Решение №ЗК-221 от 02.02.2017 г.
15-03-2017 г. - Решение №ЗК-514 от 15.03.2017 г.
18-05-2017 г. - Договор №2017-020-Д
18-05-2017 г. - Приложения към Договор №2017-020-Д
18-05-2017 г. - Договор №2017-021-Д
18-05-2017 г. - Приложения към Договор №2017-021-Д
18-05-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
06-11-2017 г. - Решение №ЗК-1875 от 06.11.2017 г.
27-11-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
27-11-2017 г. - Договор №2017-044-Д
27-11-2017 г. - Приложения към Договор №2017-044-Д
27-11-2017 г. - Договор №2017-045-Д
27-11-2017 г. - Приложения към Договор №2017-045-Д
11-12-2017 г. - Договор №2017-048-Д
11-12-2017 г. - Приложения към Договор №2017-048-Д
11-12-2017 г. - Обявление за възложена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2016-007 / 28-10-2016 г.

Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община Силистра

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: "Месо, месни продукти, риба и рибни продукти";
 • Обособена позиция №2: "Мляко и млечни продукти, яйца";
 • Обособена позиция №3: "Плодове, зеленчуци (пресни, консервирани, замразени) и подправки";
 • Обособена позиция №4: "Пакетирани стоки";
 • Обособена позиция №5: "Хляб и хлебни изделия".
Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
27-12-2016 г. - Съобщение с Изх. №К-5427 от 27.12.2016 г.
02-02-2017 г. - Протокол №1
02-02-2017 г. - Протокол №2
02-02-2017 г. - Протокол №3
02-02-2017 г. - Доклад на комисия, назначена с Заповед №ЗК-1877 от 05.12.2016 г.
02-02-2017 г. - Решение №ЗК-220 от 02.02.2017 г.
15-03-2017 г. - Решение №ЗК-512 от 15.03.2017 г.
03-04-2017 г. - Обявление за възложена поръчка по Обособена позиция №1
03-04-2017 г. - Договор №2017-009-Д от 13.03.2017 г.
03-04-2017 г. - Приложения към Договор №2017-009-Д от 13.03.2017 г.
18-05-2017 г. - Договор №2017-016-Д
18-05-2017 г. - Приложение към Договор №2017-016-Д
18-05-2017 г. - Договор №2017-017-Д
18-05-2017 г. - Приложения към Договор №2017-017-Д
18-05-2017 г. - Обявление за възложина поръчка
11-07-2017 г. - Решение №ЗК-1174 от 11.07.2017 г.
04-09-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
04-09-2017 г. - Договор №2017-032-Д
04-09-2017 г. - Приложения към Договор №2017-032-Д
04-09-2017 г. - Договор №2017-033-Д
04-09-2017 г. - Приложения към Договор №2017-033-Д

Открита процедура / №ОТПР-2016-006 / 27-10-2016 г.

Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детски кухни при Община Силистра

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: "Месо, месни продукти, риба и рибни продукти";
 • Обособена позиция №2: "Мляко и млечни продукти, яйца";
 • Обособена позиция №3: "Плодове, зеленчуци (пресни, консервирани, замразени) и подправки";
 • Обособена позиция №4: "Пакетирани стоки";
 • Обособена позиция №5: "Хляб и хлебни изделия".
Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
27-12-2016 г. - Съобщение с Изх. №К-5426 от 27.12.2016 г.
01-02-2017 г. - Протокол №1
01-02-2017 г. - Протокол №2
01-02-2017 г. - Протокол №3
01-02-2017 г. - Доклад на комисия, назначена с Заповед №ЗК-1876 от 02.12.2016 г.
01-02-2017 г. - Решение №ЗК-199 от 01.02.2017 г.
01-02-2017 г. - Решение №ЗК-200 от 01.02.2017 г.
24-02-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
15-03-2017 г. - Решение №ЗК-513 от 15.03.2017 г.
18-05-2017 г. - Договор №2017-018-Д
18-05-2017 г. - Приложения към договор №2017-018-Д
18-05-2017 г. - Договор №2017-019-Д
18-05-2017 г. - Приложения към договор №2017-019-Д
18-05-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
11-07-2017 г. - Решение №ЗК-1175 от 11.07.2017 г.
04-09-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
04-09-2017 г. - Договор №2017-030-Д
04-09-2017 г. - Приложения към Договор №2017-030-Д
04-09-2017 г. - Договор №2017-031-Д
04-09-2017 г. - Приложения към Договор №2017-031-Д

Открита процедура / №ОТПР-2016-005 / 30-08-2016 г.

Извършване на строително ремонтни работи на сгради в община Силистра по обособени позиции:

Обособена позиция №1: "Извършване на ремонтни работи в сградата на Общински съвет - гр. Силистра"

Обособена позиция №2: "Ремонт на дворове на ДЯ "Детска радост" и ДЯ "Ален мак", и ремонт на ограда на ДЯ "Бодра смяна""

Обособена позиция №3: "Ремонт на дворове на Детски градини в община Силистра"

Обособена позиция №4: "Изграждане на система за видеонаблюдение на Детски градини в община Силистра"

Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
13-10-2016 г. - Протокол №1
13-10-2016 г. - Съобщение относно: Отваряне на ценови оферти
25-10-2016 г. - Протоколи за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
25-10-2016 г. - Доклад
25-10-2016 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1650 от 25.10.2016 г.
09-11-2016 г. - Решение №ЗК-1741 от 09.11.2016 г.
22-11-2016 г. - Договор №2016-035-С
22-11-2016 г. - Приложения към Договор №2016-035-С
22-11-2016 г. - Договор №2016-036-С
22-11-2016 г. - Приложения към Договор №2016-036-С
22-11-2016 г. - Обявление за възложена поръчка
23-03-2017 г. - Обявление за приключване на договор

Открита процедура / №ОТПР-2016-004 / 28-07-2016 г.

Проектиране и изграждане на площадков газопровод и преустройство на съществуващо котелно за работа с природен газ в СОУ "Никола Йонков Вапцаров"

Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
13-09-2016 г. - Протокол №1
13-09-2016 г. - Съобщение относно: Отваряне на плик №3 - "Предлагана цена"
26-09-2016 г. - Доклад на комисия, назначена със Заповед №ЗК-1421
26-09-2016 г. - Протокол №2
26-09-2016 г. - Решение №ЗК-1504 от 26.09.2016 г.
07-10-2016 г. - Договор №2016-28-С
07-10-2016 г. - Приложения към Договор №2016-28-С
07-10-2016 г. - Обявление за възложена поръчка с Изх. №К-4450 от 07.10.2016 г.

Открита процедура / №ОТПР-2016-003 / 26-07-2016 г.

Строително ремонтни работи в СОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Силистра

Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
30-08-2016 г. - Пояснение
30-08-2016 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълна информация
26-09-2016 г. - Протоколи за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
26-09-2016 г. - Доклад
26-09-2016 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1501 от 26.09.2016 г.
19-10-2016 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1612 от 19.10.2016 г.
09-11-2016 г. - Обявление за възложена поръчка
09-11-2016 г. - Договор № 2016-034-С от 03.11.2016 г.
09-11-2016 г. - Приложения към Договор № 2016-034-С от 03.11.2016 г.

12345Общо страници: 5