Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2017-015 / 27-07-2017 г.

Сметосъбиране и сметоизвозване от 16 /шестнадесет/ населени места, обособени в две позиции (Район №1 и Район №2) от Община Силистра

 • Обособена позиция №1: "І район - с. Проф. Иширково, с. Брадвари, с. Сребърна, с. Йорданово, с. Смилец, с. Ветрен, с. Полк. Ламбриново и с. Сърпово";
 • Обособена позиция №2: "ІІ район - с. Бабук, с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с. Казимир, с. Поп Кралево, с. Срацимир, и с. Майор Ценович".
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
31-07-2017 г. - Решение
31-07-2017 г. - Обявление
31-07-2017 г. - Документация
31-07-2017 г. - Образци и приложения
25-09-2017 г. - Протокол №1
06-10-2017 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
16-11-2017 г. - Протокол №2
16-11-2017 г. - Протокол №3
16-11-2017 г. - Протокол №4
16-11-2017 г. - Доклад
16-11-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител
08-01-2018 г. - Решение №ЗК-39 от 08.01.2018 г.
12-02-2018 г. - Договор №2018-У-011
12-02-2018 г. - Приложения към Договор №2018-У-011
12-02-2018 г. - Договор №2018-У-012
12-02-2018 г. - Приложения към Договол №2018-У-012
12-02-2018 г. - Обявление за възложена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2017-014 / 24-07-2017 г.

Извършване на текущ ремонт на първи етаж в сградата на ДГ "Детелина", село Брадвари

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
26-07-2017 г. - Решение
26-07-2017 г. - Обявление
26-07-2017 г. - Документация
26-07-2017 г. - Образци и приложения
31-08-2017 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
12-09-2017 г. - Протокол №1
12-09-2017 г. - Протокол №2
12-09-2017 г. - Доклад
12-09-2017 г. - Решение №ЗК-1507 от 12.09.2017 г.
28-09-2017 г. - Договор №2017-007-C от 19.09.2017 г.
28-09-2017 г. - Приложения към Договор №2017-007-C от 19.09.2017 г.
28-09-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
25-05-2018 г. - Обявление за приключване на договор

Открита процедура / №ОТПР-2017-013 / 20-06-2017 г.

Осъществяване на независим строителен надзор по обособени позиции - Община Силистра

ОП1 - "Независим строителен надзор за обект "Изграждане на връзка между сондажен кладенец и съществуваща напоителна система""

ОП2 - "Независим строителен надзор за обект "Реконструкция на водопровод по ул. "Ново петрово" на територията на с. Калипетрово"

ОП3 - "Независим строителен надзор за обект за газифициране на Дом за стари хора с отделение за лежящи""

Дата на публикуване:
20-06-2017 г. - Решение за откриване на процедура
20-06-2017 г. - Обявление за поръчка
20-06-2017 г. - Документация
20-06-2017 г. - Образци и приложения
03-08-2017 г. - Доклад
03-08-2017 г. - Протокол
03-08-2017 г. - Решение №ЗК-1350 от 03.08.2017 г.
26-09-2017 г. - Договор №2017-064-У
26-09-2017 г. - Договор №2017-065-У
26-09-2017 г. - Договор №2017-066-У

Открита процедура / №ОТПР-2017-012 / 20-06-2017 г.

"Доставка на хранителни продукти - пакетирани стоки за детски ясли и детска кухня при Община Силистра"

Дата на публикуване:
22-06-2017 г. - Решение
22-06-2017 г. - Обявление
22-06-2017 г. - Документация
22-06-2017 г. - Образци и приложения
22-08-2017 г. - Протокол №1
22-08-2017 г. - Протокол №2
22-08-2017 г. - Доклад
22-08-2017 г. - Решение №ЗК-1425 от 22.08.2017 г.
11-10-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
11-10-2017 г. - Договор №2017-041-Д
11-10-2017 г. - Приложения към Договор №2017-041-Д

Открита процедура / №ОТПР-2017-011 / 12-06-2017 г.

Закупуване и доставка на офис техника във връзка с осъществяване на проект "Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра" финансиран по процедура BG14MFOP001-4.001 "Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР" на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство по обособени позиции

header 387

ОП1 - Закупуване и доставка на офис техника

ОП2 - Доставка на канцеларски материали

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
12-06-2017 г. - Решение за откриване на процедура
14-06-2017 г. - Обявление за поръчка
14-06-2017 г. - Документация
14-06-2017 г. - Образци и приложения
27-06-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 5062#1 от 27.06.2017 г.
27-06-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 5109#1 от 27.06.2017 г.
04-07-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 5216#1 от 04.07.2017 г.
29-09-2017 г. - Протокол №1
29-09-2017 г. - Протокол №2
29-09-2017 г. - Протокол №3
29-09-2017 г. - Протокол №4
29-09-2017 г. - Протокол №5
29-09-2017 г. - Протокол №6
29-09-2017 г. - Доклад
29-09-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител №ЗК-1640 от 29.09.2017 г.
30-10-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1839 от 30.10.2017 г.
20-11-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
20-11-2017 г. - Договор № BG14MFOP001-4.001-0008-D-04 от 31.10.2017 г.
20-11-2017 г. - Приложения към Договор № BG14MFOP001-4.001-0008-D-04 от 31.10.2017 г.
20-11-2017 г. - Договор № BG14MFOP001-4.001-0008-D-05 от 14.11.2017 г.
20-11-2017 г. - Приложения към Договор № BG14MFOP001-4.001-0008-D-05 от 14.11.2017 г.
11-12-2017 г. - Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка; BG14MFOP001-4.001-0008-D-04/31.10.2017 г.
11-12-2017 г. - Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка; BG14MFOP001-4.001-0008-D-05/14.11.2017 г.

Открита процедура / №ОТПР-2017-010 / 30-05-2017 г.

"Ремонтни дейности на пътна настилка в община Силистра"

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
31-05-2017 г. - Решение
31-05-2017 г. - Обявление
31-05-2017 г. - Документация
31-05-2017 г. - Образци и приложения
16-06-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и ал.4 от ЗОП
24-07-2017 г. - Протокол №1
07-08-2017 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
11-08-2017 г. - Протокол №2
11-08-2017 г. - Протокол №3
11-08-2017 г. - Протокол №4
11-08-2017 г. - Доклад
11-08-2017 г. - Решение №ЗК-1383 от 11.08.2017 г.
07-09-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
07-09-2017 г. - Договор № 2017 - 006 - С
07-09-2017 г. - Приложения
09-02-2018 г. - Обявление за приключване на договор

Открита процедура / №ОТПР-2017-009 / 29-05-2017 г.

Популяризиране на подхода на ВОМР на територията на МИРГ – Силистра и подготовка на стратегия по обособени позиции

header 382

ОП 1 - Изработка Изработка и доставка на стоки, включени в списъка по чл.12, ал.1 от ЗОП

ОП2 - Популяризиране на подхода ВОМР и организиране и провеждане на обучения на територията на МИРГ Силистра

ОП3 - Проучване, анализ, подготовка и изготвяне на стратегия за територията на МИРГ на Община Силистра

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
29-05-2017 г. - Решение за откриване на процедура
01-06-2017 г. - Обявление за поръчка
01-06-2017 г. - Документация
01-06-2017 г. - Образци и приложения
11-08-2017 г. - Протокол № 1
11-08-2017 г. - Протокол № 2
11-08-2017 г. - Протокол № 3
11-08-2017 г. - Протокол № 4
11-08-2017 г. - Протокол № 5
11-08-2017 г. - Протокол № 6
11-08-2017 г. - Доклад
11-08-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1380/11.08.2017 г.
20-10-2017 г. - Договор № BG14MFOP001-4.001-0008-U-01/19.09.2017 г. и приложения
20-10-2017 г. - Договор № BG14MFOP001-4.001-0008-U-02/19.09.2017 г. и приложения
20-10-2017 г. - Договор № BG14MFOP001-4.001-0008-U-03/19.09.2017 г. и приложения
11-12-2017 г. - Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка; BG14MFOP001-4.001-0008-U-01/19.09.2017 г.
11-12-2017 г. - Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка; BG14MFOP001-4.001-0008-U-02/19.09.2017 г.
11-12-2017 г. - Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка; BG14MFOP001-4.001-0008-U-03/19.09.2017 г.
15-12-2017 г. - Обявление за изменение или допълнителна информация

Открита процедура / №ОТПР-2017-008 / 07-03-2017 г.

Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект ПЗГ "Добруджа", гр. Силистра

във връзка с реализацията на проект по Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
10-03-2017 г. - Решение
10-03-2017 г. - Обявление
10-03-2017 г. - Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП / ВхК-1266#2 от 06.03.2017 г.
13-03-2017 г. - Документация
13-03-2017 г. - Образци и приложения
20-03-2017 г. - Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП / ВхК-2157 от 17.03.2017 г.
09-05-2017 г. - Протокол №1
18-05-2017 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
01-06-2017 г. - Протокол № 2
01-06-2017 г. - Протокол № 3
01-06-2017 г. - Доклад
01-06-2017 г. - Решение №ЗК-984 от 01.06.17г
17-07-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
17-07-2017 г. - Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-S-01
17-07-2017 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-S-01

Открита процедура / №ОТПР-2017-007 / 06-03-2017 г.

Доставка на оборудване и обзавеждане по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" и детска ясла "Здравец", гр. Силистра"

header 375
  по обособени позиции:
 • ОП 1 - Мебели
 • ОП 2 - Дребни изделия
 • ОП 3 - Черна, бяла и дребна техника
 • ОП 4 - Компютърна конфигурация
 • ОП 5 - Мека мебел
 • ОП 6 - Професионално оборудване
 • ОП 7 - Метални стелажи, шкафове
 • ОП 8 - Щори
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
07-03-2017 г. - Решение
08-03-2017 г. - Обявление
08-03-2017 г. - Документация
08-03-2017 г. - Образци и приложения
10-03-2017 г. - Съобщение за техническа грешка
10-03-2017 г. - Образци - НОВИ
17-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 1984#1 от 17.03.2017 г.
17-03-2017 г. - Образец № 6.1. - НОВ
21-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2143#1 от 21.03.2017 г.
22-03-2017 г. - Съобщение за техническа грешка
23-03-2017 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
27-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2302#1 от 27.03.2017 г.
04-04-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2607#1 от 04.04.2017 г.
25-07-2017 г. - Протокол № 1
25-07-2017 г. - Протокол № 2
25-07-2017 г. - Протокол № 3
25-07-2017 г. - Протокол № 4
25-07-2017 г. - Протокол № 5
25-07-2017 г. - Доклад
25-07-2017 г. - Решение за прекратяване на процедура № ЗК-1257/25.07.2017 г.
25-07-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1258/25.07.2017 г.
14-08-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
13-09-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1524/13.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
09-10-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-10/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-10/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-11/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-11/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-12/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-12/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-13/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-13/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-14/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-14/07.09.2017 г.
29-11-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
29-11-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-15 от 26.10.2017 г.
29-11-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-15 от 26.10.2017 г.
08-08-2018 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка; Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-11/07.09.2017 г.

Открита процедура / №ОТПР-2017-006 / 01-03-2017 г.

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ "Добруджа"

Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. по обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1: "Доставка и монтаж на оборудване"
 • Обособена позиция № 2: "Доставка и монтаж на обзавеждане"
Дата на публикуване:
06-03-2017 г. - Решение
06-03-2017 г. - Обявление
06-03-2017 г. - Документация
06-03-2017 г. - Образци и приложения
24-03-2017 г. - Отговор на запитване с Вх. №К-2351 от 23.03.2017 г.
12-05-2017 г. - Протокол №1
12-05-2017 г. - Протокол №2
12-05-2017 г. - Доклад
12-05-2017 г. - Решение №ЗК-853 от 12.05.2017 г.
05-07-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
05-07-2017 г. - Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-D-01
05-07-2017 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-D-01
05-07-2017 г. - Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-D-02
05-07-2017 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-D-02

123456Общо страници: 6