Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2019-005 / 22-04-2019 г.

Ремонт на сгради общинска собственост по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1: "Направа на ограда на стадион "Доростол""
  • Обособена позиция №2: "Ремонт на ограда на "Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост", с. Айдемир"
  • Обособена позиция №3: "Ремонт на санитарни възли в ДГ "Детелина" с. Професор Иширково, сграда с. Брадвари"
  • Обособена позиция №4: "Ремонт на покрив и вътрешен ремонт на сграда общинска собственост - бивша "Стоматологична клиника""
Дата на публикуване:
22-04-2019 г. - Решение
22-04-2019 г. - Обявление
22-04-2019 г. - Документация
22-04-2019 г. - Образци и приложения

Публично състезание / №ПС-2019-004 / 09-04-2019 г.

Ремонт на сгради общинска собственост по обособени позиции

  • Обособена позиция № 1: "Направа на ограда на стадион "Доростол""
  • Обособена позиция № 2: "Ремонт на ограда на "Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост", с. Айдемир"
  • Обособена позиция № 3: "Ремонт на санитарни възли в ДГ "Детелина" с. Професор Иширково, сграда с. Брадвари"
  • Обособена позиция № 4: "Ремонт на покрив и вътрешен ремонт на сграда общинска собственост - бивша "Стоматологична клиника""
Дата на публикуване:
09-04-2019 г. - Решение
09-04-2019 г. - Обявление
09-04-2019 г. - Документация
09-04-2019 г. - Образци и приложения
11-04-2019 г. - Решение за изменение
12-04-2019 г. - Решение за прекратяване

Публично състезание / №ПС-2019-003 / 02-04-2019 г.

Проучване, изготвяне на доклад и проектно решение, за отводняване на наводнени сутерени на блокове на ул. "Никола Вапцаров" №53 и №55, гр. Силистра

Дата на публикуване:
02-04-2019 г. - Решение
02-04-2019 г. - Обявление
02-04-2019 г. - Документация
02-04-2019 г. - Образци и приложения

Публично състезание / №ПС-2019-002 / 11-03-2019 г.

Упражняване на строителен надзор по време на СМР по проект "Silistra – Ecofriendly –Viable – Electrical-Navodari Transport - Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра", Проектен код RO-BG 432, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България, разделена на следните обособени позиции:

ОП № 1: Упражняване на строителен надзор на обект "Ремонт и реконструкция на улица "Вапцаров", в участък от кръстовището с ул. "Симеон Велики" до кръстовището с ул. "Велико Търново"

ОП № 2: Упражняване на строителен надзор на обект "Система за споделени велосипеди - алтернатива на публичния транспорт" гр. Силистра

Дата на публикуване:
11-03-2019 г. - Решение за откриване на процедура
11-03-2019 г. - Обявление
11-03-2019 г. - Документация
11-03-2019 г. - Образци и приложения
21-03-2019 г. - Разяснение по чл.33 от ЗОП
19-04-2019 г. - Протокол №1
19-04-2019 г. - Протокол №2
19-04-2019 г. - Решение за определяне на изпълнител

Публично състезание / №ПС-2019-001 / 02-01-2019 г.

"Извършване на оценка за съответствие на работни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., разделена на обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 4;

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" № 6;

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Добрич" № 35.

Обособена позиция № 2:

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 6;

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 8;

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 15.

Дата на публикуване:
02-01-2019 г. - Решение
02-01-2019 г. - Обявление
02-01-2019 г. - Документация
02-01-2019 г. - Образци и приложения
02-01-2019 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
18-01-2019 г. - Разяснение по чл. 33 от ЗОП с Изх.№К-388#1 от 18.01.19г
01-03-2019 г. - Протокол №1
01-03-2019 г. - Протокол №2
01-03-2019 г. - Протокол №3
01-03-2019 г. - Решение №ЗК-441 от 01.03.2019 г.
09-04-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
09-04-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-04
09-04-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-04
09-04-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-05
09-04-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-05
09-04-2019 г. - Договор за подизпълнение

Публично състезание / №ПС-2018-008 / 20-12-2018 г.

Сметосъбиране и сметоизвозване от 16 /шестнадесет/ населени места, обособени в две позиции (Район №1 и Район №2) от Община Силистра

ОП №1 ,,І район - с. Проф. Иширково, с. Брадвари, с. Сребърна, с. Йорданово, с. Смилец, с . Ветрен, с. Полк. Ламбриново и с. Сърпово";

ОП №2 "ІІ район - с. Бабук, с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с. Казимир, с. Поп Кралево, с. Срацимир, и с. Майор Ценович"

Дата на публикуване:
20-12-2018 г. - Решение
20-12-2018 г. - Обявление
20-12-2018 г. - Документация
20-12-2018 г. - Образци и приложения
16-01-2019 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
28-01-2019 г. - Протокол №1
05-02-2019 г. - Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
08-02-2019 г. - Протокол №2
08-02-2019 г. - Протокол №3
08-02-2019 г. - Решение за определяне на изпълнител
28-02-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
28-02-2019 г. - Договор №2019-У-011 от 20.02.2019 г.
28-02-2019 г. - Приложения към Договор №2019-У-011 от 20.02.2019 г.
28-02-2019 г. - Договор №2019-У-012 от 20.02.2019 г.
28-02-2019 г. - Приложения към Договор №2019-У-012 от 20.02.2019 г.

Публично състезание / №ПС-2018-007 / 23-11-2018 г.

Инвестиционно проектиране на ул. "Плиска" с прилежащите зелени пощи, тротоари, паркинги и благоустрояване

Дата на публикуване:
23-11-2018 г. - Решение
23-11-2018 г. - Обявление
23-11-2018 г. - Документация
23-11-2018 г. - Образци и приложения
21-12-2018 г. - Решение избор на изпълнител
21-12-2018 г. - Протокол
15-02-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
15-02-2019 г. - Договор № 2019-У-004

Публично състезание / №ПС-2018-006 / 30-10-2018 г.

Изграждане на водопороводна връзка до напоителна система на площад "Албена" от сондажен кладенец в "Дунавски парк" - гр. Силистра

Дата на публикуване:
30-10-2018 г. - Решение
30-10-2018 г. - Обявление
30-10-2018 г. - Документация
30-10-2018 г. - Образци и приложения
29-11-2018 г. - Решение за прекратяване №ЗК-1862 от 29.11.2018 г.
13-12-2018 г. - Обявление за възложена поръчка

Публично състезание / №ПС-2018-005 / 27-07-2018 г.

Ремонтно – възстановителни работи на язовир "Ценович 1", язовир "Ценович 2" и язовир "Бабук", Община Силистра

Дата на публикуване:
27-07-2018 г. - Документация
27-07-2018 г. - Образци и приложения
10-08-2018 г. - Отговор на запитване в Вх.К №5981 / 10.08.2018 г.
10-08-2018 г. - Технически проект - язовир Бабук
10-08-2018 г. - Технически проект - М. Ценович 1
10-08-2018 г. - Технически проект - М. Ценович 2
23-10-2018 г. - Протокол №1
20-11-2018 г. - Съобщение относно: Изпълнение разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
03-12-2018 г. - Протокол № 2
03-12-2018 г. - Протокол № 3
03-12-2018 г. - Решение за избор на изпълнител
21-01-2019 г. - Договор №2019-С-001
21-01-2019 г. - Обявление за възложена поръчка

Публично състезание / №ПС-2018-004 / 16-07-2018 г.

Периодични доставки на материали за нуждите на кметства с. Айдемир, с. Калипетрово, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджет към община Силистра

по обособени позиции:

ОП 1 - Периодични доставки на строителни материали, изделия и инструменти

ОП 2 - Периодични доставки на електрически материали

ОП 3 - Периодични доставки на ВиК материали

Дата на публикуване:
16-07-2018 г. - Решение
16-07-2018 г. - Обявление
16-07-2018 г. - Документация
16-07-2018 г. - Образци и приложения
16-07-2018 г. - Tехническа спецификация
16-07-2018 г. - ЕЕДОП
20-08-2018 г. - Протокол
20-08-2018 г. - Решение за определяне на изпълнител
18-09-2018 г. - Oбявление за възложена поръчка
18-09-2018 г. - Договор №2018-032-Д
18-09-2018 г. - Приложения към Договор №2018-032-Д
18-09-2018 г. - Договор №2018-033-Д
18-09-2018 г. - Приложения към Договор №2018-033-Д
18-09-2018 г. - Договор №2018-034-Д
18-09-2018 г. - Приложения към Договор №2018-034-Д

123Общо страници: 3