Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2020-008 / 28-05-2020 г.

Периодични доставки на материали за нуждите на кметства с. Айдемир, с. Калипетрово, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджет към община Силистра по обособени позиции:

ОП 1: Периодични доставки на строителни материали, изделия и инструменти

ОП 2: Периодични доставки на електрически материали

ОП 3: Периодични доставки на ВиК материали

Дата на публикуване:
28-05-2020 г. - Решение
28-05-2020 г. - Обявление
28-05-2020 г. - Указания
28-05-2020 г. - Образци и приложения
17-07-2020 г. - Протокол № 1
17-07-2020 г. - Протокол №2
17-07-2020 г. - Протокол №3
17-07-2020 г. - Протокол по чл.60а от ППЗОП
17-07-2020 г. - Решение за определяне на изпълнител
23-09-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
23-09-2020 г. - Договор ОП № 1
23-09-2020 г. - Приложение към ОП №1
23-09-2020 г. - Договор ОП № 2
23-09-2020 г. - Приложение към ОП №2
23-09-2020 г. - Договор ОП №3
23-09-2020 г. - Приложение към ОП № 3

Публично състезание / №ПС-2020-007 / 20-05-2020 г.

Периодични доставки на перилни и почистващи препарати, включени в списъка по чл.12, ал.1, т. 1 ЗОП, за нуждите на Община Силистра и подразделенията й по обособени позиции

Дата на публикуване:
20-05-2020 г. - Решение
20-05-2020 г. - Обявление
20-05-2020 г. - Указание за подготовка на офертите
20-05-2020 г. - Проект на договор
20-05-2020 г. - Образци и приложения
22-06-2020 г. - Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП
22-06-2020 г. - Решение № ЗК - 919 от 22.06.2020г.
14-08-2020 г. - Договор № 2020-Д-034с приложения
14-08-2020 г. - Договор № 2020-Д-035 с приложения
14-08-2020 г. - Договор № 2020-Д-036 с приложения
14-08-2020 г. - Договор № 2020-Д -037 с приложения
14-08-2020 г. - Обявление за възложена поръчка

Публично състезание / №ПС-2020-006 / 21-04-2020 г.

"Изпълнение на строително –монтажни работи в обекти – детски ясли, при Община Силистра", разделена на обособени позиции:

ОП № 1: "Частична подмяна на дограма в детски ясли "Детска радост" и "Бодра смяна", гр. Силистра;

ОП № 2: "Ремонт на ограда север и изток в детска ясла "Ален мак" с. Айдемир, общ. Силистра и направа на декоративни оградки на площадки в детска ясла "Здравец" гр. Силистра".

Дата на публикуване:
21-04-2020 г. - Решение за откриване на процедура
21-04-2020 г. - Обявление за поръчка
21-04-2020 г. - Документация
21-04-2020 г. - Образци и приложения
28-05-2020 г. - Протокол №1
28-05-2020 г. - Протокол №2
28-05-2020 г. - Протокол по чл.181, ал. 4 от ЗОП
28-05-2020 г. - Решение №ЗК-812 от 28.05.2020г
14-07-2020 г. - Решение № 1055 от 14.07.2020г
24-08-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
24-08-2020 г. - Договор №2020-С-009 от 19.08.2020 г.
24-08-2020 г. - Приложения към Договор №2020-С-009 от 19.08.2020 г.
24-08-2020 г. - Договор №2020-С-010 от 18.08.2020 г.
24-08-2020 г. - Приложения към Договор №2020-С-010 от 18.08.2020 г.

Публично състезание / №ПС-2020-005 / 06-04-2020 г.

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Изграждане на социални жилища - гр. Силистра"

който ще се осъществи по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие

Дата на публикуване:
06-04-2020 г. - Решение за откриване на процедура
06-04-2020 г. - Обявление за поръчка
06-04-2020 г. - Документация
06-04-2020 г. - Образци и приложения
28-04-2020 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
05-05-2020 г. - Разяснение по чл. 180 от ЗОП
26-05-2020 г. - Протокол №1
05-06-2020 г. - Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП
23-06-2020 г. - Протокол №2
23-06-2020 г. - Протокол №3
23-06-2020 г. - Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП
23-06-2020 г. - Решение за определяне на изпълнител
02-09-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0007-С01 - S - 05 от 10.08.2020
02-09-2020 г. - Приложения към договор № BG16RFOP001-1.031-0007-С01 - S - 05
02-09-2020 г. - Обявление за възложена поръчка

Публично състезание / №ПС-2020-004 / 04-03-2020 г.

Осигуряване на пакетирана храна и хранителни продукти за работниците и служителите на ОП "РДБО"

Дата на публикуване:
04-03-2020 г. - Решение
04-03-2020 г. - Обявление
04-03-2020 г. - Документация
04-03-2020 г. - Образци и приложения
26-03-2020 г. - Протокол
26-03-2020 г. - Решение за избор на изпълнител
16-04-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
16-04-2020 г. - Договор

Публично състезание / №ПС-2020-003 / 31-01-2020 г.

Извършване на оценка за съответствие на работни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра"

финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., разделена на обособени позиции:

 • Обособена позиция №1:
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 4;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" № 6;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Добрич" № 35.
 • Обособена позиция №2:
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 6;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 8;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 15.
Дата на публикуване:
31-01-2020 г. - Решение за откриване на процедура
31-01-2020 г. - Обявление за поръчка
31-01-2020 г. - Документация
31-01-2020 г. - Образци и приложения
17-02-2020 г. - Разяснение по чл. 180 от ЗОП
01-04-2020 г. - Протокол №1
01-04-2020 г. - Протокол №2
01-04-2020 г. - Протокол №3
01-04-2020 г. - Решение за избор на изпълнител №ЗК-551 от 01.04.2020 г.
19-05-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
19-05-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-06
19-05-2020 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-06
19-05-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-07
19-05-2020 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-07

Публично състезание / №ПС-2020-002 / 29-01-2020 г.

Сметосъбиране и сметоизвозване от 16 /шестнадесет/ населени места, обособени в две позиции (Район №1 и Район №2) от Община Силистра

Обособена позиция №1 "І район - с. Проф. Иширково, с. Брадвари, с. Сребърна, с. Йорданово, с. Смилец, с . Ветрен, с. Полк. Ламбриново и с. Сърпово";

Обособена позиция №2 "ІІ район - с. Бабук, с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с. Казимир, с. Поп Кралево, с. Срацимир, и с. Майор Ценович"

Дата на публикуване:
29-01-2020 г. - Решение за откриване на процедура
29-01-2020 г. - Обявление за поръчка
29-01-2020 г. - Документация
29-01-2020 г. - Образци и приложения
27-02-2020 г. - Протокол
27-02-2020 г. - Решение
30-03-2020 г. - Договор №2020-У-023
30-03-2020 г. - Приложения към Договор №2020-У-023
30-03-2020 г. - Договор №2020-У-024
30-03-2020 г. - Приложения към Договор №2020-У-024
30-03-2020 г. - Обявление за възложена поръчка

Публично състезание / №ПС-2020-001 / 16-01-2020 г.

Изпълнение на дейности по публичност и комуникация по проект "Изграждане на социални жилища – гр. Силистра"

по Договор BG16RFOP001-1.001-031 - 0007 - С001 за предоставяне на на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, по обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1: Изработка на информационни и промоционални материали
 • Обособена позиция № 2: Изработка на информационни брошури
Дата на публикуване:
16-01-2020 г. - Решение за откриване на процедура
16-01-2020 г. - Обявление за поръчка
16-01-2020 г. - Документация
16-01-2020 г. - Образци и приложения
06-04-2020 г. - Протокол
06-04-2020 г. - Решение за определяне на изпълнител
01-06-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
01-06-2020 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0007-С01 – У - 02
01-06-2020 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0007-С01 – У - 03

Публично състезание / №ПС-2019-021 / 27-11-2019 г.

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Изграждане на социални жилища - гр. Силистра"

Дата на публикуване:
27-11-2019 г. - Решение за откриване на процедура
27-11-2019 г. - Обявление за поръчка
27-11-2019 г. - Документация
27-11-2019 г. - Образци и приложения
03-12-2019 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
12-12-2019 г. - Разяснение по чл. 180 от ЗОП
27-12-2019 г. - Решение за удължаване на срока за подаване на оферти
13-01-2020 г. - Решение №ЗК-45 / 13.01.2020 г.
30-01-2020 г. - Обявление за възложена поръчка

Публично състезание / №ПС-2019-020 / 30-09-2019 г.

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции

Обособена позиция № 1, включваща линии:
1. Общинска транспортна схема: Автобусна линия № 2 - Силистра - Айдемир, кв. "Татарица"
2. Общинска транспортна схема: Автобусна линия № 2А - Силистра - Айдемир, кв. "Татарица"

Обособена позиция № 2, включваща линии:
1. Общинска транспортна схема: Автобусна линия № 25 - Силистра - Бабук
2. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Варна - Силистра, МР № 19108

Обособена позиция № 3, включваща линии:
1. Общинска транспортна схема: Автобусна линия № 33 - Силистра - Поп Кралево
2. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Варна - Силистра, МР № 19102

Обособена позиция № 4, включваща линия:
1. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра - Дулово, МР № СС-01-017

Обособена позиция № 5, включваща линия:
1. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра - Дулово, МР № СС-01-018

Обособена позиция № 6, включваща линия:
1.Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра - Дулово, МР № СС-01-020

Обособена позиция № 7, включваща линия:
1. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра - Зарица, МР № СС-01-043

Обособена позиция № 8, включваща линия:
1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Варна - Силистра, МР № 19301

Обособена позиция № 9, включваща линия:
1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Велико Търново - Силистра, МР № 19101

Обособена позиция № 10, включваща линия:
1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия София - Силистра, МР № 19101

Обособена позиция № 11, включваща линия:
1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия София - Силистра, МР № 19302

Обособена позиция № 12, включваща линия:
1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия София - Силистра, МР № 19201

Обособена позиция № 13, включваща линии:
1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Варна - Силистра, МР № 19107
2. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Силистра - Шумен, МР № 19201

Дата на публикуване:
30-09-2019 г. - Решение за откриване на процедура
30-09-2019 г. - Обявление за поръчка
30-09-2019 г. - Документация
30-09-2019 г. - Образци и приложения
17-10-2019 г. - Разяснение по чл. 180 от ЗОП
03-12-2019 г. - Решение №ЗК-1858 от 03.12.2019 г.
03-12-2019 г. - Протокол
08-01-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
17-02-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
17-02-2020 г. - Договор №2020-У-002
17-02-2020 г. - Приложения към Договор №2020-У-002
17-02-2020 г. - Договор №2020 – У– 003
17-02-2020 г. - Приложения към Договор №2020-У-003
17-02-2020 г. - Договор № 2020 – У– 004
17-02-2020 г. - Приложения към Договор №2020-У-004
17-02-2020 г. - Договор № 2020 – У– 005
17-02-2020 г. - Приложения към Договор №2020-У-005
17-02-2020 г. - Договор №2020-У-006
17-02-2020 г. - Приложения към Договор №2020-У-006
17-02-2020 г. - Договор №2020-У-007
17-02-2020 г. - Приложения към Договор №2020-У-007
20-10-2020 г. - Договор № 2020 – У– 056
20-10-2020 г. - Приложения към Договор № 2020-У-056
20-10-2020 г. - Обявление за възложена поръчка

1234Общо страници: 5