Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет

Публично състезание / №ПС-2016-004 / 28-12-2016 г.

Доставка на санитарно –хигиенни, перилни и почистващи препарати за нуждите на Община Силистра и подразделенията й

по обособени позиции:

  • ОП №1 - Доставка на санитарно-хигиенни, перилни и почистващи препарати за сгради на общинска администрация и Общинско предприятие "РДБО - Силистра", Общинско предприятие "Общински пазари и паркинги";
  • ОП №2 - Доставка на санитарно-хигиенни, перилни и почистващи препарати за "Детски ясли и ДДЗ";
  • ОП №3 - Доставка на санитарно-хигиенни, перилни и почистващипрепаратиза социалните поделения към отдел "Обществено здраве, социална политика и спорт";
  • ОП №4 - Доставка на санитарно-хигиенни, перилни и почистващи препарати за поделенията към функция "Образование" ("ОДК", "НАО", "Други дейности по образованието").
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
28-12-2016 г. - Oбявление
28-12-2016 г. - Решение
28-12-2016 г. - Документация
28-12-2016 г. - Образци и приложения
25-01-2017 г. - Протокол №1
09-02-2017 г. - Съобщение относно: Изпълнение разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
20-02-2017 г. - Решение №ЗК- 365 от 20.02. 2017 г
20-02-2017 г. - Протокол № 2
20-02-2017 г. - Протокол № 3
26-04-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
26-04-2017 г. - Договор №2017-012-Д
26-04-2017 г. - Договор №2017-013-Д
26-04-2017 г. - Договор №2017-014-Д
26-04-2017 г. - Договор №2017-015-Д

Публично състезание / №ПС-2016-003 / 09-12-2016 г.

Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация Силистра и второстепенни разпоредители с бюджет

    по обособени позиции:
  • Обособена позиция №1: "Доставка на канцеларски материали от списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки"
  • Обособена позиция №2: "Доставка на канцеларски материали"
Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
20-01-2017 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
01-02-2017 г. - Протокол №1
01-02-2017 г. - Протокол №2
01-02-2017 г. - Протокол №3
01-02-2017 г. - Доклад на комисия, назначена с Заповед №ЗК-24 от 05.01.2017 г.
01-02-2017 г. - Решение №ЗК-197 от 01.02.2017 г.
02-03-2017 г. - Договор №2017-003-Д
02-03-2017 г. - Приложения към Договор №2017-003-Д
02-03-2017 г. - Договор №2017-004-Д
02-03-2017 г. - Приложения към Договор №2017-004-Д
02-03-2017 г. - Обявление за възложена поръчка

Публично състезание / №ПС-2016-002 / 12-10-2016 г.

Инженеринг /проектиране и строителство/ на обект "Ремонт на уличното осветление на гр. Силистра" и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекта

Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
24-10-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-9550#1 от 24.10.2016 г.
26-10-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-9648#1 от 26.10.2016 г.
27-10-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-9588#1 от 27.10.2016 г.
31-10-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-9781#1 от 31.10.2016 г.
04-11-2016 г. - Запитване с Вх. №К-9977 от 02.11.2016 г.
04-11-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-9977#1 от 04.11.2016 г.
22-11-2016 г. - Протокол №1
06-12-2016 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
13-12-2016 г. - Протокол № 2 от 06.12.2016 г.
13-12-2016 г. - Протокол № 3 от 13.12.2016 г.
13-12-2016 г. - Доклад утвърден на 13.12.2016 г.
13-12-2016 г. - Решение №ЗК-1935 от 13.12.2016г.doc
22-06-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
22-06-2017 г. - Договор №2017-005-С
22-06-2017 г. - Приложения към договор №2017-005-С

Публично състезание / №ПС-2016-001 / 12-09-2016 г.

Инженеринг /проектиране и строителство/ на обект "Ремонт на уличното осветление на гр. Силистра" и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекта

Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
21-09-2016 г. - Решение №ЗК-1498 от 21.09.2016 г.
05-10-2016 г. - Обявление №751847

12Общо страници: 2