Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Събиране на оферти с обява / №СОО-2020-001 / 13-01-2020 г.

Извършване на строителен надзор по проект "Изграждане на социални жилища – гр. Силистра"

Дата на публикуване:
14-01-2020 г. - Документация
14-01-2020 г. - Обява №ЗК-54 от 14.01.2020 г.
14-01-2020 г. - Образци и приложения
23-03-2020 г. - Протокол
23-04-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0007-C01-U-01
23-04-2020 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0007-C01-U-01

Събиране на оферти с обява / №СОО-2019-004 / 11-10-2019 г.

Закупуване на нови автомобили по обособени позиции

  • Обособена позиция №1 "Закупуване на нов автомобил по проект BG05M9OP001-2.040-0062 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Силистра""
  • Обособена позиция №2 "Закупуване на нов автомобил за "Домашен социален патронаж" - гр. Силистра"
  • Обособена позиция №3 "Закупуване на нов автомобил за "ЦНСТ ДМУ" - гр. Силистра"
Дата на публикуване:
11-10-2019 г. - Документация
11-10-2019 г. - Образци и приложения
22-10-2019 г. - Съобщение чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
22-10-2019 г. - Информация за удължаване на срока
25-10-2019 г. - Съобщение чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2
04-11-2019 г. - Протокол

Събиране на оферти с обява / №СОО-2019-002 / 08-02-2019 г.

Проектиране на частично изменение на Общ устройствен план на Община Силистра

Дата на публикуване:
08-02-2019 г. - Документация
08-02-2019 г. - Образци и приложения
18-02-2019 г. - Информация за удължаване на срока
18-02-2019 г. - Съобщение относно: Изпълнение разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
20-02-2019 г. - Решение за прекратяване

Събиране на оферти с обява / №СОО-2019-001 / 07-02-2019 г.

Изготвяне на ПУП - нови изменения, за части от територии по планове на населени места и землища от Община Силистра, свързани с имоти общинска собственост

Дата на публикуване:
07-02-2019 г. - Документация
07-02-2019 г. - Образци и приложения
15-02-2019 г. - Съобщение чл. 57, ал. 3 ППЗОП
15-02-2019 г. - Информация за удължаване на срока
22-02-2019 г. - Протокол

Събиране на оферти с обява / №СОО-2018-006 / 11-12-2018 г.

Закупуване на компютърна техника за нуждите на Община Силистра

Дата на публикуване:
11-12-2018 г. - Документация
11-12-2018 г. - Образци и приложения
19-12-2018 г. - Информация за удължаване на срока
19-12-2018 г. - Съобщение чл. 57, ал. 3 ППЗОП
03-01-2019 г. - Решение за прекратяване

Събиране на оферти с обява / №СОО-2018-005 / 23-10-2018 г.

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – Силистра"

по Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Дата на публикуване:
23-10-2018 г. - Обява №ЗК-1653 от 23.10.2018 г.
23-10-2018 г. - Документация
23-10-2018 г. - Образци и приложения
01-11-2018 г. - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
01-11-2018 г. - Съобщение относно: Изпълнение разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
26-11-2018 г. - Протокол
07-01-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01-U-01
07-01-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01-U-01

Събиране на оферти с обява / №СОО-2018-004 / 21-09-2018 г.

Извършване на Оценка за съответствието и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект "Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса за деинституционализация на грижите за деца - Силистра"

по Договор №BG16RFOP001-5.001-0039-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1 - Дневни центрoвe за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и деца с увреждания и техните семейства с общ капацитет 60 места за дневна грижа и 120 места за консултантски услуги на 1 - ви и 2 - ри етажи на бивша ЦДГ "Ян Бибиян - 2";
  • Обособена позиция №2 - Център за обществена подкрепа / Общностен център за деца и семейства с капацитет 100 места и 4 места за спешно настаняване в бивш ДДЛРГ в гр. Силистра;
  • Обособена позиция №3 - Площадков газопровод към ЦОП, гр. Силистра.
Дата на публикуване:
21-09-2018 г. - Обява
21-09-2018 г. - Документация
21-09-2018 г. - Образци и Приложения
02-11-2018 г. - Протокол
26-11-2018 г. - Договор №BG16RFOP001-5.001-0039-С01-U-5
26-11-2018 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-5.001-0039-С01-U-5
26-11-2018 г. - Договор №BG16RFOP001-5.001-0039-С01-U-6
26-11-2018 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-5.001-0039-С01-U-6
26-11-2018 г. - Договор №BG16RFOP001-5.001-0039-С01-U-7
26-11-2018 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-5.001-0039-С01-U-7

Събиране на оферти с обява / №СОО-2018-003 / 06-07-2018 г.

Инвестиционно проектиране на ул. "Плиска" с прилежащите зелени площи, тротоари, паркинги и благоустрояване

Дата на публикуване:
06-07-2018 г. - Обява
06-07-2018 г. - Документация
06-07-2018 г. - Образци и приложения
17-07-2018 г. - Информация за удължаване на срока
17-07-2018 г. - Заповед №ЗК-1174 от 17.07.2018
26-07-2018 г. - Заповед за прекратяване

Събиране на оферти с обява / №СОО-2018-002 / 13-02-2018 г.

Събиране, обработка и анализ на данни за културно-историческото наследство и обекти на територията на община Силистра, Република България и окръг Кълъраш, Република Румъния

по проект "EasyGuide - interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra - интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното и историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра", Проектен код 15.2.1.046, Договор №77948 / 26.06.2017 г.

Дата на публикуване:
13-02-2018 г. - Обява
13-02-2018 г. - Документация
13-02-2018 г. - Образци и приложения
22-03-2018 г. - Протокол
16-04-2018 г. - Договор №2018-У-033
16-04-2018 г. - Приложения към Договор №2018-У-033

123Общо страници: 3