Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-009 / 27-12-2016 г.

Периодично закупуване на лекарствени продукти и медицински консумативи

по обособени позиции:

 • ОП №1 - Периодично закупуване на лекарствени продукти и медицински консумативи за здравните кабинети в детски градини,училища, детски ясли и детска кухня;
 • ОП №2 - Периодично закупуване на лекарствени продукти и медицински консумативи за социалните заведения ДСХОЛ; ДВФУ; ЦНСТ за Деца и младежи без Увреждания II; ДЦДМУ; ЦНСТ ВХУИ; ЦВН; ЦНСТ за деца и младежи без увреждания I; ЦНСТ за хора с психични разстройства; ЦНСТ за деца и младежи с увреждания;
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
27-12-2016 г. - Обява
27-12-2016 г. - Указания
27-12-2016 г. - Образци и приложения
12-01-2017 г. - Протокол
24-01-2017 г. - Договор №2017-009-У
24-01-2017 г. - Договор №2017-010-У

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-008 / 09-11-2016 г.

Избор на изпълнител за установяване на технически характеристики, изготвяне на технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ул. "Симеон Велики", гр. Силистра

по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №4;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №6;
 • Обособена позиция №2
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №8;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" №6;
 • Обособена позиция №3
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №9;
 • Обособена позиция №4
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №10;
 • Обособена позиция №5
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №15.
Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
30-11-2016 г. - Протокол №1
30-11-2016 г. - Протокол №2
02-12-2016 г. - Допълнение към Протокол №2
19-12-2016 г. - Протокол №3

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-007 / 23-08-2016 г.

Доставка чрез закупуване на автомобил втора употреба за нуждите на "Домашен социален патронаж"

Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
31-08-2016 г. - Заповед № ЗК-1393 от 31.08.2016 г.
21-09-2016 г. - Протокол
03-10-2016 г. - Договор №2016-046-Д

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-006 / 02-08-2016 г.

Доставка на оборудване

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: Оборудване с видеотехника на класни стаи и кабинети в СОУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Силистра
 • Обособена позиция №2: Доставка на лаптоп
Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
08-08-2016 г. - Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с постъпило Искане с вх. № К-7072/05.08.2016 г.
08-08-2016 г. - Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с постъпило Искане с вх. № К-7083/05.08.2016 г.
08-08-2016 г. - Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с постъпило Искане с вх. № К-7087/05.08.2016 г.
08-08-2016 г. - Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с постъпило Искане с вх. № К-7094/05.08.2016 г.
16-08-2016 г. - Протокол по чл. 97, ал.4 от ППЗОП
25-08-2016 г. - Договор № 2016-044-Д от 25.08.2016 г.
25-08-2016 г. - Приложения към Договор № 2016-044-Д от 25.08.2016 г.
25-08-2016 г. - Договор № 2016-045-Д от 25.08.2016 г.
25-08-2016 г. - Приложения към Договор № 2016-044-Д от 25.08.2016 г.

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-005 / 26-07-2016 г.

Предоставяне на застрахователни услуги: Групова застраховка "Трудова злополука" на служители от РПСОВ - Силистра

Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
03-08-2016 г. - Заповед №ЗК-1254 от 03.08.2016 г.
03-08-2016 г. - Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
10-08-2016 г. - Протокол
19-09-2016 г. - Полица по застрахователен договор №65000442

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-004 / 22-06-2016 г.

Предоставяне на застрахователни услуги: Застраховка "Злополука" на служители от отдел "Инспекторат" при община Силистра

Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
05-07-2016 г. - Протокол

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-003 / 20-06-2016 г.

Сключване на застраховка "Разни финансови загуби"

по ДОГОВОР №BG05SFOP001-4.001-0004-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление"

Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
22-06-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-3181#1 от 22.04.2016 г.
22-06-2016 г. - Договор №BG05SFOP001-4.001-0004-СО1
04-07-2016 г. - Протокол
22-07-2016 г. - Застрахователна полица

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-002 / 09-06-2016 г.

Изработване на рекламни и информационни материали за информация и коммуникация

по бюджетна линия "Техническа помощ за Община Силистра", Договор №BG16RFOP001-8.001-0006-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна программа "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
28-06-2016 г. - Протокол
05-07-2016 г. - Договор № BG16RFOP001-8.001-0006-C01-U-05
05-07-2016 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-8.001-0006-C01-U-05

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-001 / 25-05-2016 г.

Извършване на наземна обработка срещу комари на зелени площи на територията на община Силистра и доставка на препарат против комари

Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
08-06-2016 г. - Протокол
14-06-2016 г. - Договор №2016-033-У
14-06-2016 г. - Приложения към Договор №2016-033-У

12Общо страници: 2