Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Пазарно проучване / №ПАЗПР-2020-001 / 15-01-2020 г.

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Изграждане на социални жилища – гр. Силистра"

по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие

Дата на публикуване:
15-01-2020 г. - Покана
15-01-2020 г. - Образци и приложения