Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №АПП-2013-045 / 30-09-2014 г.

Упражняване на независим строителен надзор в строителството по изпълнение на проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра"

header 137

Уважаеми кандидати,
Уведомяваме Ви, че се оттегля публикацията в АОП и "Профил на купувача" за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на независим строителен надзор в строителството по изпълнение на проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра" по договор №BG 161 PO001/1.4-09/2012/011 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г."

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9020237
27-09-2013 г. - Отговор на Запитване с Вх.№2709 от 27.09.2013 г.