Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №АПП-2013-044 / 30-09-2014 г.

Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от 8 /осем/ населени места от Община Силистра (с. Сребърна, с. Ветрен, с. Полковник Ламбриново, с. Смилец, с. Професор Иширково, с. Брадвари, с. Йорданово, с. Сърпово)

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9020240