Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №АПП-2013-049 / 30-09-2014 г.

Извършване на СМР

по проект "Реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социалната услуга център за настаняване от семеен тип за деца", по Договор №РД04-418 от 02.09.2013 г. между Фонд "Социална закрила" и Община Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9020855