Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-002 / 09-06-2016 г.

Изработване на рекламни и информационни материали за информация и коммуникация

по бюджетна линия "Техническа помощ за Община Силистра", Договор №BG16RFOP001-8.001-0006-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна программа "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
28-06-2016 г. - Протокол
05-07-2016 г. - Договор № BG16RFOP001-8.001-0006-C01-U-05
05-07-2016 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-8.001-0006-C01-U-05