Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-003 / 20-06-2016 г.

Сключване на застраховка "Разни финансови загуби"

по ДОГОВОР №BG05SFOP001-4.001-0004-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление"

Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
22-06-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-3181#1 от 22.04.2016 г.
22-06-2016 г. - Договор №BG05SFOP001-4.001-0004-СО1
04-07-2016 г. - Протокол
22-07-2016 г. - Застрахователна полица