Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2019-001 / 02-01-2019 г.

"Извършване на оценка за съответствие на работни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., разделена на обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 4;

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" № 6;

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Добрич" № 35.

Обособена позиция № 2:

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 6;

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 8;

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 15.

Дата на публикуване:
02-01-2019 г. - Решение
02-01-2019 г. - Обявление
02-01-2019 г. - Документация
02-01-2019 г. - Образци и приложения
02-01-2019 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
18-01-2019 г. - Разяснение по чл. 33 от ЗОП с Изх.№К-388#1 от 18.01.19г
01-03-2019 г. - Протокол №1
01-03-2019 г. - Протокол №2
01-03-2019 г. - Протокол №3
01-03-2019 г. - Решение №ЗК-441 от 01.03.2019 г.
09-04-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
09-04-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-04
09-04-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-04
09-04-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-05
09-04-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-05
09-04-2019 г. - Договор за подизпълнение