Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2019-012 / 15-07-2019 г.

Изпълнение на дейности по конструктивно укрепване, консервация и реставрация на сградата на Художествена галерия – гр.Силистра – Iви етап: "Основен ремонт на покрива на Художествена галерия - гр.Силистра"

по проект "Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство", финансиран по програма Interreg VA Румъния-България 2014-2020 г."

Дата на публикуване:
15-07-2019 г. - Обявление за поръчка
15-07-2019 г. - Решение за откриване на процедура
15-07-2019 г. - Документация
15-07-2019 г. - Образци и приложения
15-07-2019 г. - Образец № 8
13-08-2019 г. - Протокол №1
21-08-2019 г. - Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
10-09-2019 г. - Протокол №2
10-09-2019 г. - Протокол №3
10-09-2019 г. - Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП
10-09-2019 г. - Решение №ЗК-1484 от 10.09.2019 г.
05-11-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
05-11-2019 г. - Договор №2019-С-043
05-11-2019 г. - Приложения към Договор №2019-С-043