Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2020-005 / 06-04-2020 г.

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Изграждане на социални жилища - гр. Силистра"

който ще се осъществи по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие

Дата на публикуване:
06-04-2020 г. - Решение за откриване на процедура
06-04-2020 г. - Обявление за поръчка
06-04-2020 г. - Документация
06-04-2020 г. - Образци и приложения
28-04-2020 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
05-05-2020 г. - Разяснение по чл. 180 от ЗОП
26-05-2020 г. - Протокол №1
05-06-2020 г. - Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП
23-06-2020 г. - Протокол №2
23-06-2020 г. - Протокол №3
23-06-2020 г. - Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП
23-06-2020 г. - Решение за определяне на изпълнител
02-09-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0007-С01 - S - 05 от 10.08.2020
02-09-2020 г. - Приложения към договор № BG16RFOP001-1.031-0007-С01 - S - 05
02-09-2020 г. - Обявление за възложена поръчка