Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2020-003 / 09-04-2020 г.

"Доставка и монтаж на оборудване по проект "NAVY T - WAY – Improving safety of navigability on Danube river in the Calarasi – Silistra cross – border region - Подобряване безопасността на корабоплаването по река Дунав в трансграничния регион Кълъраш - Силистра", Проектен код ROBG – 478 по Програма "Интеррег V А" Румъния – България 2014-2020

Дата на публикуване:
13-04-2020 г. - Решение за откриване на процедура
13-04-2020 г. - Обявление за поръчка
13-04-2020 г. - Документация
13-04-2020 г. - Образци и приложения
30-04-2020 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
08-05-2020 г. - Разяснение по чл.33 от ЗОП
23-06-2020 г. - Доклад
23-06-2020 г. - Протокол №1
23-06-2020 г. - Протокол №2
23-06-2020 г. - Протокол №3
23-06-2020 г. - Решение за определяне на изпълнител
10-08-2020 г. - Договор №2020-Д-31 от 20.07.2020г.
10-08-2020 г. - Приложения към Договор №2020-Д-31
10-08-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
05-10-2020 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка