Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2020-006 / 21-04-2020 г.

"Изпълнение на строително –монтажни работи в обекти – детски ясли, при Община Силистра", разделена на обособени позиции:

ОП № 1: "Частична подмяна на дограма в детски ясли "Детска радост" и "Бодра смяна", гр. Силистра;

ОП № 2: "Ремонт на ограда север и изток в детска ясла "Ален мак" с. Айдемир, общ. Силистра и направа на декоративни оградки на площадки в детска ясла "Здравец" гр. Силистра".

Дата на публикуване:
21-04-2020 г. - Решение за откриване на процедура
21-04-2020 г. - Обявление за поръчка
21-04-2020 г. - Документация
21-04-2020 г. - Образци и приложения
28-05-2020 г. - Протокол №1
28-05-2020 г. - Протокол №2
28-05-2020 г. - Протокол по чл.181, ал. 4 от ЗОП
28-05-2020 г. - Решение №ЗК-812 от 28.05.2020г
14-07-2020 г. - Решение № 1055 от 14.07.2020г
24-08-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
24-08-2020 г. - Договор №2020-С-009 от 19.08.2020 г.
24-08-2020 г. - Приложения към Договор №2020-С-009 от 19.08.2020 г.
24-08-2020 г. - Договор №2020-С-010 от 18.08.2020 г.
24-08-2020 г. - Приложения към Договор №2020-С-010 от 18.08.2020 г.