Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2020-008 / 02-06-2020 г.

Авторски надзор при изпълнение на СМР по проект Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра за обект "Система за споделени велосипеди - алтернатива на публичния транспорт" и обект "Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни превозни средства с електрозадвижване"

header 551

проектен код ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020

Дата на публикуване:
02-06-2020 г. - Решение
06-07-2020 г. - Договор № 2020-У-048
06-07-2020 г. - Обявление за възложена поръчка