Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2020-004 / 09-06-2020 г.

Изпълнение на СМР по проект "Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра"

header 552

проектен код ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020

По обособени позиции:

  • ОП 1 - Система за споделени велосипеди - алтернатива на публичния транспорт", град Силистра
  • ОП 2 - Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни превозни средства с електрозадвижване
Дата на публикуване:
12-06-2020 г. - Решение за откриване на процедура
12-06-2020 г. - Обявление за поръчка
12-06-2020 г. - Документация
12-06-2020 г. - Техническа спецификация
12-06-2020 г. - Инвестиционен проект: ОП 1
12-06-2020 г. - Инвестиционен проект: ОП 2
12-06-2020 г. - Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата
12-06-2020 г. - Образци и приложения
27-07-2020 г. - Протокол № 1
27-07-2020 г. - Протокол № 2
27-08-2020 г. - Съобщение по чл. 57, ал. 4 от ППЗОП
18-09-2020 г. - Протокол № 3
18-09-2020 г. - Протокол № 4
18-09-2020 г. - Протокол № 5
18-09-2020 г. - Протокол № 6
18-09-2020 г. - Доклад
18-09-2020 г. - Решение за определяне на изпълнител
02-12-2020 г. - ДОГОВОР № 2020-С-017
02-12-2020 г. - Приложения към Договор № 2020-С-017
02-12-2020 г. - ДОГОВОР № 2020-С-018
02-12-2020 г. - Приложения към Договор № 2020-С-018
02-12-2020 г. - Обявление за възложена поръчка