Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открит конкурс

Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане

по Проект "Парад на изкуствата - Силистра" по Договор с рег. номер №BG161PO001/1.1-10/2010/023 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие"

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
21-02-2013 г. - Съобщение - Отваряне на Плик № 3 – "Предлагана цена"