Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №АПП-2013-030 / 30-09-2014 г.

Доставка на канцеларски материали и консумативи

header 106

по проект "Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства" по договор №BG051PO001-5.2.13-0006-C0001, схема №BG051PO001-5.2.13 "Живот в общността", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9017685

Публична покана / №АПП-2013-029 / 30-09-2014 г.

Изработване и доставка на материали за информация и публичност

header 103

по проект "Квалификацията прави експерта - Експерт" по договор №А12-22-10 / 27.05.2013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г.

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9017490

Публична покана / №АПП-2013-028 / 30-09-2014 г.

Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности в Община Силистра

header 104

по проект "Квалификацията прави експерта - Експерт" по договор №А12-22-10 / 27.05.2013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г.

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9017492

Публична покана / №АПП-2013-027 / 30-09-2014 г.

Разработване на 5 (пет) броя тръжни документации по проект "Зелена и достъпна градска среда – град Силистра"

header 100
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9016749
27-06-2013 г. - Относно: Запитване с Вх.№6026 / 26.06.2013 г.

Публична покана / №АПП-2013-026 / 30-09-2014 г.

Публичност по проект "Изграждане на районна ПСОВ гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра"

header 96
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9015762
07-10-2013 г. - Информация относно проведена обществена поръчка
31-10-2014 г. - Плащане

Публична покана / №АПП-2013-025 / 30-09-2014 г.

Извършване на финансов одит по проект "Изграждане на Дом за деца в риск - Силистра"

header 94
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9015355
18-05-2013 г. - Отговор на запитване с Вх.№4768 от 17.05.2013 г.

Публична покана / №АПП-2013-024 / 30-09-2014 г.

Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Силистра - Застраховка "Злополука" на служители от отдел "Инспекторат" и служители / работници от ОП "Регионално депо за битови отпадъци - Силистра" и Застраховане на недвижимо общинско имущество (акациева гора)

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9015305

Публична покана / №АПП-2013-023 / 30-09-2014 г.

Извършване на наземна и авиационна обработка срещу комари на зелени площи на територията на община Силистра и доставка на препарат против комари

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9015133

Публична покана / №АПП-2013-022 / 30-09-2014 г.

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор

при следните самостоятелно обособени позиции:

  1. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие
  2. Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9015076
08-05-2013 г. - Отговор на запитване с Вх.№4235 от 07.05.2013 г.

2345678Общо страници: 9