Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №ПП-2016-006 / 23-02-2016 г.

Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Община Силистра

по обособени позиции:

  • обособена позиция №1: "Застраховане на моторни превозни средства, застраховка "Автокаско МПС", "Гражданска отговорност на автомобилистите" и "Злополука на местата в МПС"
  • обособена позиция №2: "Застраховане на имоти общинска собственост"
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9050712
26-02-2016 г. - Съобщение относно: Допусната техническа грешка
15-03-2016 г. - Протокол
30-03-2016 г. - Застрахователна полица

Публична покана / №ПП-2016-005 / 23-02-2016 г.

Изпълнение на мерки за публичност и информация по проект на Община Силистра №BG05M9OP001-2.002-0095-C001 "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"

header 307

по Процедура №BG05М9ОР001-2.002 "Независим живот", финансирана от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9050700
14-03-2016 г. - Протокол
30-03-2016 г. - Договор №BG05M9OP001-2.002-0095-C001-06-U
30-03-2016 г. - Приложения към Договор №BG05M9OP001-2.002-0095-C001-06-U
30-03-2016 г. - Договор №BG05M9OP001-2.002-0095-C001-07-U
30-03-2016 г. - Приложения към Договор №BG05M9OP001-2.002-0095-C001-07-U

Публична покана / №ПП-2016-004 / 17-02-2016 г.

Възстановяване и разширяване на банкети от пътната мрежа извън населените места на Община Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9050466
01-03-2016 г. - Съобщение относно: Отваряне на оферти
14-03-2016 г. - Протокол
04-05-2016 г. - Договор №2016-008-С
04-05-2016 г. - Приложения към Договор №2016-008-С

Публична покана / №ПП-2016-003 / 05-02-2016 г.

Избор на изпълнител за събаряне на незаконни строежи и незаконно поставяеми обекти на територията на община Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9050148
18-02-2016 г. - Протокол
14-03-2016 г. - Договор №2016-005-С
14-03-2016 г. - Приложения към Договор №2016-005-С

Публична покана / №ПП-2016-001 / 05-01-2016 г.

Периодично закупуване на лекарствени средства и медицински консумативи по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1 - Периодично закупуване на лекарствени средства и медицински консумативи за здравните кабинети в детски градини, училища, детски ясли и детска кухня;
  • Обособена позиция №2 - Периодично закупуване на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на социалните заведения (ДСХОЛ; ДВФУ;ДДЛРГ; ДЦДМУ; ЗЖ;ЦВН; ЦНСТ за деца и младежи; ЦНСТ за хора с психични разстройства; ЦНСТ за деца и младежи с увреждания)
Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9049364
19-01-2016 г. - Протокол
01-02-2016 г. - Договор №2016-008-У
01-02-2016 г. - Приложения към Договор №2016-008-У
01-02-2016 г. - Договор №2016-009-У
01-02-2016 г. - Приложения към Договор №2016-009-У

Публична покана / №ПП-2015-027 / 08-10-2015 г.

Строителен надзор на обект: Преустройство и промяна на предназаначението на ІІ-ри етаж на източно крило на бивше ОУ "Христо Ботев", с. Айдемир в "Заведение за социални услуги"

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9046586
27-10-2015 г. - Протокол
26-11-2015 г. - Договор № 2015-091-У
26-11-2015 г. - Приложения към Договор № 2015-091-У

Публична покана / №ПП-2015-026 / 11-09-2015 г.

Упражняване на строителен надзор при изпълнението на обект Изграждане и ремонт на улица ОТ 212 (ОТ 0) до ОТ 160 (ОТ 28) в поземлени имоти с идентификатори № 00895.506.83, 00895.506.84, 00895.506.87, 00895.506.50 и 00895.506.70 по КК и КР на с. Айдемир, Промишлена зона "Запад" – гр. Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9045867
29-09-2015 г. - Протокол
08-10-2015 г. - Договор №2015-073-У
08-10-2015 г. - Приложения към Договор №2015-073-У

Публична покана / №ПП-2015-025 / 19-08-2015 г.

Упражняване на независим строителен надзор в проектирането и строителството на "Газификация на група общински обекти"

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9045019
02-09-2015 г. - Протокол
21-10-2015 г. - Договор №2015-071-У

Публична покана / №ПП-2015-024 / 18-08-2015 г.

Изготвяне на Работни проекти за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ "Добруджа", ЦДГ "Ян Бибиян - 2" и ДЯ "Бодра смяна", внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9044987
17-09-2015 г. - Протокол
21-10-2015 г. - Договор №2015-078-У

1234Общо страници: 5