Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2019-018 / 10-09-2019 г.

Доставка на канцеларски материали по обособени позиции

Обособени позиции, възлагани по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Обособена позиция №3: Доставка на канцеларски материали по проект BG05M9OP001-2.040-0062 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра", Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020

Дата на публикуване:
10-09-2019 г. - Покана №К-2623
26-11-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
26-11-2019 г. - Договор №2019-Д-043
26-11-2019 г. - Приложения към Договор №2019-Д-043

Открита процедура / №ОТПР-2016-005 / 30-08-2016 г.

Извършване на строително ремонтни работи на сгради в община Силистра по обособени позиции:

Обособени позиции, възлагани по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Обособена позиция №4: "Изграждане на система за видеонаблюдение на Детски градини в община Силистра"

Дата на публикуване:
31-08-2016 г. - Покана Изх. № К-4006 от 30.08.2016 г.
02-11-2016 г. - Договор №2016-067-У
02-11-2016 г. - Приложения към Договор №2016-067-У
02-11-2016 г. - Обявление за възложена поръчка
23-03-2017 г. - Обявление за приключване на договор

Открита процедура / №ОТПР-2016-001 / 14-07-2016 г.

ТЕКУЩИ СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособени позиции, възлагани по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП

ОП 5 - Ремонтни дейности в ДЦСХ
ОП 6 - Ремонтни дейности в ДЦДМУ
ОП 7 - Частична подмяна на дограма в ЦДГ "Детелина" - с. Проф. Иширково
ОП 8 - Извършване на СМР за ОИЦ - Силистра

Дата на публикуване:
15-07-2016 г. - Покана
19-09-2016 г. - Обявление за възложена поръчка
19-09-2016 г. - Договор 2016-024-С от 23.08.2016 г.
19-09-2016 г. - Приложения към Договор 2016-024-С
19-09-2016 г. - Договор 2016-025-С от 23.08.2016 г.
19-09-2016 г. - Приложения към Договор 2016-025-С
19-09-2016 г. - Договор 2016-026-С от 23.08.2016 г.
19-09-2016 г. - Приложения към Договор 2016-026-С