Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2019-004 / 11-02-2019 г.

Избор на изпълнител за информация и публичност по проект ,"Silistra - Eco-friendly-Viable-Electrical - Navodari Transport – Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра, проектен код ROBG – 432 по Interreg V – A Румъния-България"

по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1 - "Изработка на информационна дипляна ";
  • Обособена позиция №2 - "Изработка на информационни и промоционални материали ";
  • Обособена позиция №3 - "Организиране и провеждане на събития"

Дата на публикуване:

Събиране на оферти с обява / №СОО-2019-001 / 07-02-2019 г.

Изготвяне на ПУП - нови изменения, за части от територии по планове на населени места и землища от Община Силистра, свързани с имоти общинска собственост

Дата на публикуване:
07-02-2019 г. - Документация
07-02-2019 г. - Образци и приложения
15-02-2019 г. - Съобщение чл. 57, ал. 3 ППЗОП
15-02-2019 г. - Информация за удължаване на срока

Открита процедура / №ОТПР-2019-003 / 06-02-2019 г.

Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра", по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0010-C01 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания", Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - "Изработка и доставка на информационни материали, включени в Списък по чл.12, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки;

Обособена позиция № 2 - "Изработка, доставка и монтаж на билборд, постоянна табела и рол банер"

Дата на публикуване:
08-02-2019 г. - Решение
08-02-2019 г. - Обявление
08-02-2019 г. - Документация
08-02-2019 г. - Образци и приложения
08-02-2019 г. - ЕЕДОП

Открита процедура / №ОТПР-2019-002 / 05-02-2019 г.

Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при Община Силистра

разделена на обособени позиции:

  • Обособена позиция №1: "Месо, месни продукти, риба и рибни продукти"
  • Обособена позиция №2: "Мляко и млечни продукти, яйца"
  • Обособена позиция №3: "Пресни, консервирани и замразени плодове и зеленчуци"
  • Обособена позиция №4: "Пакетирани стоки и подправки"
  • Обособена позиция №5: "Хляб и хлебни изделия".
Дата на публикуване:
08-02-2019 г. - Решение за откриване на процедура
08-02-2019 г. - Обявление за поръчка
08-02-2019 г. - Документация
08-02-2019 г. - Образци и приложения

Открита процедура / №ОТПР-2019-001 / 23-01-2019 г.

СМР по общинската пътна инфраструктура и съоръженията към нея за нуждите на Община Силистра

Дата на публикуване:
28-01-2019 г. - Решение за откриване на процедура
28-01-2019 г. - Обявление за поръчка
28-01-2019 г. - Документация
28-01-2019 г. - Техническа спецификация
28-01-2019 г. - Образци и приложения
15-02-2019 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 1354#1 от 15.02.2019 г.

Публично състезание / №ПС-2019-001 / 02-01-2019 г.

"Извършване на оценка за съответствие на работни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., разделена на обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 4;

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" № 6;

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Добрич" № 35.

Обособена позиция № 2:

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 6;

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 8;

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 15.

Дата на публикуване:
02-01-2019 г. - Решение
02-01-2019 г. - Обявление
02-01-2019 г. - Документация
02-01-2019 г. - Образци и приложения
02-01-2019 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
18-01-2019 г. - Разяснение по чл. 33 от ЗОП с Изх.№К-388#1 от 18.01.19г

Публично състезание / №ПС-2018-008 / 20-12-2018 г.

Сметосъбиране и сметоизвозване от 16 /шестнадесет/ населени места, обособени в две позиции (Район №1 и Район №2) от Община Силистра

ОП №1 ,,І район - с. Проф. Иширково, с. Брадвари, с. Сребърна, с. Йорданово, с. Смилец, с . Ветрен, с. Полк. Ламбриново и с. Сърпово";

ОП №2 "ІІ район - с. Бабук, с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с. Казимир, с. Поп Кралево, с. Срацимир, и с. Майор Ценович"

Дата на публикуване:
20-12-2018 г. - Решение
20-12-2018 г. - Обявление
20-12-2018 г. - Документация
20-12-2018 г. - Образци и приложения
16-01-2019 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
28-01-2019 г. - Протокол №1
05-02-2019 г. - Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
08-02-2019 г. - Протокол №2
08-02-2019 г. - Протокол №3
08-02-2019 г. - Решение за определяне на изпълнител

1234Общо страници: 25