Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2020-004 / 18-03-2020 г.

Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Община Силистра, по обособени позиции:

ОП № 1 "Застраховане на моторни превозни средства, застраховка "Автокаско МПС", "Гражданска отговорност на автомобилистите" и "Злополука на местата в МПС" и "Зелена карта""

ОП № 2 "Застраховане на имоти общинска собственост"

Дата на публикуване:
18-03-2020 г. - Решение
06-04-2020 г. - Обявление за възложена поръчка

Публично състезание / №ПС-2020-004 / 04-03-2020 г.

Осигуряване на пакетирана храна и хранителни продукти за работниците и служителите на ОП "РДБО"

Дата на публикуване:
04-03-2020 г. - Решение
04-03-2020 г. - Обявление
04-03-2020 г. - Документация
04-03-2020 г. - Образци и приложения
26-03-2020 г. - Протокол
26-03-2020 г. - Решение за избор на изпълнител
16-04-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
16-04-2020 г. - Договор

Пазарна консултация / №ПАЗКС-2020-001 / 24-02-2020 г.

Основен ремонт и обновяване на сградата на ДТ "Сава Доброплодни", внедряване на мерки за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда в УПИ VIII, кв.1, ПИ 66425.500.3698 по КК и КР, ул. "Симеон Велики" 48, гр. Силистра

Дата на публикуване:
24-02-2020 г. - Покана
24-02-2020 г. - Образци и приложения
23-03-2020 г. - Съобщение

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2020-003 / 24-02-2020 г.

Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра", по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0010-C01 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., по обособени позиции:

ОП № 1 - "Изработка и доставка на информационни материали, включени в Списък по чл.12, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки;

Дата на публикуване:
24-02-2020 г. - Решение за откриване на процедура
24-02-2020 г. - Покана за участие в процедура на договаряне без обявление
24-02-2020 г. - Единен наръчник на бенефициента
24-02-2020 г. - Образци и приложения
12-03-2020 г. - Протокол
12-03-2020 г. - Доклад
12-03-2020 г. - Решение за определяне на изпълнител
03-04-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
03-04-2020 г. - Договор
29-09-2020 г. - Обявление за приключване на договор

Открита процедура / №ОТПР-2020-002 / 17-02-2020 г.

Изпълнение на СМР по проект "Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра"

проектен код ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020

По обособени позиции:

 • ОП 1 - Система за споделени велосипеди - алтернатива на публичния транспорт", град Силистра
 • ОП 2 - Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни превозни средства с електрозадвижване
Дата на публикуване:
20-02-2020 г. - Решение за откриване на процедура
20-02-2020 г. - Обявление за поръчка
20-02-2020 г. - Документация
20-02-2020 г. - Образци и приложения
20-02-2020 г. - Техническа спецификация - Обособена позиция №1
20-02-2020 г. - Техническа спецификация - Обособена позиция №2
02-03-2020 г. - Разяснение по чл. 33, ал.2 и 4 от ЗОП
02-03-2020 г. - Приложение № 2 - Методика за оценяване - коригирана
09-03-2020 г. - Решение за прекратяване
30-03-2020 г. - Обявление за възложена поръчка

Публично състезание / №ПС-2020-003 / 31-01-2020 г.

Извършване на оценка за съответствие на работни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра"

финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., разделена на обособени позиции:

 • Обособена позиция №1:
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 4;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" № 6;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Добрич" № 35.
 • Обособена позиция №2:
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 6;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 8;
  • Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 15.
Дата на публикуване:
31-01-2020 г. - Решение за откриване на процедура
31-01-2020 г. - Обявление за поръчка
31-01-2020 г. - Документация
31-01-2020 г. - Образци и приложения
17-02-2020 г. - Разяснение по чл. 180 от ЗОП
01-04-2020 г. - Протокол №1
01-04-2020 г. - Протокол №2
01-04-2020 г. - Протокол №3
01-04-2020 г. - Решение за избор на изпълнител №ЗК-551 от 01.04.2020 г.
19-05-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
19-05-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-06
19-05-2020 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-06
19-05-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-07
19-05-2020 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-07

Публично състезание / №ПС-2020-002 / 29-01-2020 г.

Сметосъбиране и сметоизвозване от 16 /шестнадесет/ населени места, обособени в две позиции (Район №1 и Район №2) от Община Силистра

Обособена позиция №1 "І район - с. Проф. Иширково, с. Брадвари, с. Сребърна, с. Йорданово, с. Смилец, с . Ветрен, с. Полк. Ламбриново и с. Сърпово";

Обособена позиция №2 "ІІ район - с. Бабук, с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с. Казимир, с. Поп Кралево, с. Срацимир, и с. Майор Ценович"

Дата на публикуване:
29-01-2020 г. - Решение за откриване на процедура
29-01-2020 г. - Обявление за поръчка
29-01-2020 г. - Документация
29-01-2020 г. - Образци и приложения
27-02-2020 г. - Протокол
27-02-2020 г. - Решение
30-03-2020 г. - Договор №2020-У-023
30-03-2020 г. - Приложения към Договор №2020-У-023
30-03-2020 г. - Договор №2020-У-024
30-03-2020 г. - Приложения към Договор №2020-У-024
30-03-2020 г. - Обявление за възложена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2020-001 / 17-01-2020 г.

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на обекти във връзка с реализацията на проект "Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса на деинституционализация на грижите за деца - Силистра по Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-С02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

по обособени позиции:

 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 ОБЗАВЕЖДАНЕ
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 ЧЕРНА, БЯЛА, ОФИС ТЕХНИКА И ОФИС ОБОРУДВАНЕ
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 МЕТОДИЧЕСКО И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 ПОСТЕЛЪЧНО БЕЛЬО
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 КУХНЕНСКО И САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 РЕХАБИЛИТАЦИОННИ УРЕДИ И МАТЕРИАЛИ
Дата на публикуване:
20-01-2020 г. - Решение
20-01-2020 г. - Обявление
20-01-2020 г. - Документация
20-01-2020 г. - Образци и приложения
30-01-2020 г. - Съобщение
30-01-2020 г. - Техническа спецификация
11-02-2020 г. - Разяснение по чл.33 от ЗОП
22-05-2020 г. - Протокол №1
22-05-2020 г. - Протокол №2
22-05-2020 г. - Протокол №3
22-05-2020 г. - Доклад
22-05-2020 г. - Решение за определяне на изпълнител
09-06-2020 г. - Решение за прекратяване на процедура
15-06-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
13-07-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02-D-11 от 17.06.2020г.
13-07-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02-D-12 от 17.06.2020г.
13-07-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02-D-13 от 17.06.2020г.
13-07-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02-D-14 от 17.06.2020г.
13-07-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02-D-15 от 17.06.2020г.
13-07-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-C02-D-16 от 17.06.2020г.
13-07-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
02-09-2020 г. - Обявление за приключване на договор по обществена поръчка
23-09-2020 г. - Обявление за приключванена Договор BG16RFOP001-5.001-0039-C02-D-12
23-09-2020 г. - Обявление за приключванена Договор BG16RFOP001-5.001-0039-C02-D-13
23-09-2020 г. - Обявление за приключванена Договор BG16RFOP001-5.001-0039-C02-D-14
23-09-2020 г. - Обявление за приключванена Договор BG16RFOP001-5.001-0039-C02-D-15
22-10-2020 г. - Обявление за приключване на договор BG16RFOP001-5.001-0039-CO2-D-11

Публично състезание / №ПС-2020-001 / 16-01-2020 г.

Изпълнение на дейности по публичност и комуникация по проект "Изграждане на социални жилища – гр. Силистра"

по Договор BG16RFOP001-1.001-031 - 0007 - С001 за предоставяне на на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, по обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1: Изработка на информационни и промоционални материали
 • Обособена позиция № 2: Изработка на информационни брошури
Дата на публикуване:
16-01-2020 г. - Решение за откриване на процедура
16-01-2020 г. - Обявление за поръчка
16-01-2020 г. - Документация
16-01-2020 г. - Образци и приложения
06-04-2020 г. - Протокол
06-04-2020 г. - Решение за определяне на изпълнител
01-06-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
01-06-2020 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0007-С01 – У - 02
01-06-2020 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0007-С01 – У - 03

12345Общо страници: 32