Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2020-001 / 16-01-2020 г.

Авариен ремонт на покривното покритие на учебния корпус на сградите на ПМГ "Св. Климент Охридски" - гр. Силистра

Дата на публикуване:
16-01-2020 г. - Решение за откриване
04-02-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
04-02-2020 г. - Договор №2020-С-002

Пазарно проучване / №ПАЗПР-2020-001 / 15-01-2020 г.

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Изграждане на социални жилища – гр. Силистра"

по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие

Дата на публикуване:
15-01-2020 г. - Покана
15-01-2020 г. - Образци и приложения

Събиране на оферти с обява / №СОО-2020-001 / 13-01-2020 г.

Извършване на строителен надзор по проект "Изграждане на социални жилища – гр. Силистра"

Дата на публикуване:
14-01-2020 г. - Документация
14-01-2020 г. - Обява №ЗК-54 от 14.01.2020 г.
14-01-2020 г. - Образци и приложения
23-03-2020 г. - Протокол
23-04-2020 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0007-C01-U-01
23-04-2020 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0007-C01-U-01

Публично състезание / №ПС-2019-021 / 27-11-2019 г.

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Изграждане на социални жилища - гр. Силистра"

Дата на публикуване:
27-11-2019 г. - Решение за откриване на процедура
27-11-2019 г. - Обявление за поръчка
27-11-2019 г. - Документация
27-11-2019 г. - Образци и приложения
03-12-2019 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
12-12-2019 г. - Разяснение по чл. 180 от ЗОП
27-12-2019 г. - Решение за удължаване на срока за подаване на оферти
13-01-2020 г. - Решение №ЗК-45 / 13.01.2020 г.
30-01-2020 г. - Обявление за възложена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2019-010 / 01-11-2019 г.

Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения при Община Силистра

разделена на обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1: "Месо, месни продукти, риба и рибни продукти"
  • Обособена позиция № 2: "Мляко и млечни продукти, яйца"
  • Обособена позиция № 3: "Пресни, консервирани и замразени плодове, зеленчуци и подправки"
  • Обособена позиция № 4: "Пакетирани стоки и подправки"
  • Обособена позиция № 5: "Хляб и хлебни изделия".
Дата на публикуване:
04-11-2019 г. - Решение
04-11-2019 г. - Обявление
04-11-2019 г. - Документация
04-11-2019 г. - Образци и приложения
24-01-2020 г. - Решение №ЗК-148 от 24.01.2020г
24-01-2020 г. - Протокол №1
24-01-2020 г. - Протокол №2
24-01-2020 г. - Доклад
30-03-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
30-03-2020 г. - Договор №2020-Д-009
30-03-2020 г. - Приложения към Договор №2020-Д-009
30-03-2020 г. - Договор №2020-Д-010
30-03-2020 г. - Приложения към Договор №2020-Д-010
15-06-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
15-06-2020 г. - Договор №2020-Д-018
15-06-2020 г. - Приложения към Договор №2020-Д-018
15-06-2020 г. - Договор №2020-Д-019
15-06-2020 г. - Приложения към Договор №2020-Д-019
15-06-2020 г. - Договор №2020-Д-020
15-06-2020 г. - Приложения към Договор №2020-Д-020

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2019-019 / 21-10-2019 г.

Авариен ремонт на част от покрива на сградата на кметството и част от пристройките в с. Майор Ценович, Община Силистра

Дата на публикуване:
22-10-2019 г. - Решение
20-11-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
20-11-2019 г. - Договор №2019-С-046

Събиране на оферти с обява / №СОО-2019-004 / 11-10-2019 г.

Закупуване на нови автомобили по обособени позиции

  • Обособена позиция №1 "Закупуване на нов автомобил по проект BG05M9OP001-2.040-0062 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Силистра""
  • Обособена позиция №2 "Закупуване на нов автомобил за "Домашен социален патронаж" - гр. Силистра"
  • Обособена позиция №3 "Закупуване на нов автомобил за "ЦНСТ ДМУ" - гр. Силистра"
Дата на публикуване:
11-10-2019 г. - Документация
11-10-2019 г. - Образци и приложения
22-10-2019 г. - Съобщение чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
22-10-2019 г. - Информация за удължаване на срока
25-10-2019 г. - Съобщение чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2
04-11-2019 г. - Протокол

Публично състезание / №ПС-2019-020 / 30-09-2019 г.

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции

Обособена позиция № 1, включваща линии:
1. Общинска транспортна схема: Автобусна линия № 2 - Силистра - Айдемир, кв. "Татарица"
2. Общинска транспортна схема: Автобусна линия № 2А - Силистра - Айдемир, кв. "Татарица"

Обособена позиция № 2, включваща линии:
1. Общинска транспортна схема: Автобусна линия № 25 - Силистра - Бабук
2. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Варна - Силистра, МР № 19108

Обособена позиция № 3, включваща линии:
1. Общинска транспортна схема: Автобусна линия № 33 - Силистра - Поп Кралево
2. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Варна - Силистра, МР № 19102

Обособена позиция № 4, включваща линия:
1. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра - Дулово, МР № СС-01-017

Обособена позиция № 5, включваща линия:
1. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра - Дулово, МР № СС-01-018

Обособена позиция № 6, включваща линия:
1.Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра - Дулово, МР № СС-01-020

Обособена позиция № 7, включваща линия:
1. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра - Зарица, МР № СС-01-043

Обособена позиция № 8, включваща линия:
1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Варна - Силистра, МР № 19301

Обособена позиция № 9, включваща линия:
1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Велико Търново - Силистра, МР № 19101

Обособена позиция № 10, включваща линия:
1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия София - Силистра, МР № 19101

Обособена позиция № 11, включваща линия:
1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия София - Силистра, МР № 19302

Обособена позиция № 12, включваща линия:
1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия София - Силистра, МР № 19201

Обособена позиция № 13, включваща линии:
1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Варна - Силистра, МР № 19107
2. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Силистра - Шумен, МР № 19201

Дата на публикуване:
30-09-2019 г. - Решение за откриване на процедура
30-09-2019 г. - Обявление за поръчка
30-09-2019 г. - Документация
30-09-2019 г. - Образци и приложения
17-10-2019 г. - Разяснение по чл. 180 от ЗОП
03-12-2019 г. - Решение №ЗК-1858 от 03.12.2019 г.
03-12-2019 г. - Протокол
08-01-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
17-02-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
17-02-2020 г. - Договор №2020-У-002
17-02-2020 г. - Приложения към Договор №2020-У-002
17-02-2020 г. - Договор №2020 – У– 003
17-02-2020 г. - Приложения към Договор №2020-У-003
17-02-2020 г. - Договор № 2020 – У– 004
17-02-2020 г. - Приложения към Договор №2020-У-004
17-02-2020 г. - Договор № 2020 – У– 005
17-02-2020 г. - Приложения към Договор №2020-У-005
17-02-2020 г. - Договор №2020-У-006
17-02-2020 г. - Приложения към Договор №2020-У-006
17-02-2020 г. - Договор №2020-У-007
17-02-2020 г. - Приложения към Договор №2020-У-007
20-10-2020 г. - Договор № 2020 – У– 056
20-10-2020 г. - Приложения към Договор № 2020-У-056
20-10-2020 г. - Обявление за възложена поръчка

Публично състезание / №ПС-2019-019 / 19-09-2019 г.

Доставка на компютърни и офис машини по проект BG05M9OP001-2.040-0062 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра", Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040

Дата на публикуване:
19-09-2019 г. - Решение за откриване на процедура
19-09-2019 г. - Обявление за поръчка
19-09-2019 г. - Документация
19-09-2019 г. - Образци и приложения
14-10-2019 г. - Протокол
14-10-2019 г. - Решение №ЗК-1608 от 14.10.2019 г.
12-11-2019 г. - Договор №2019-Д-055
12-11-2019 г. - Приложения към Договор №2019-Д-055
12-11-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
27-04-2020 г. - Обявление за приключване на договор

123456Общо страници: 32