Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2017-002 / 06-03-2017 г.

Упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св. св. Кирил и Методий" и Детска ясла "Здравец", гр. Силистра"

header 377
  по обособени позиции:
 • ОП 1 - ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" и ПГСУАУ "Атанас Буров
 • ОП 2 - ДЯ "Здравец"
Дата на публикуване:
07-03-2017 г. - Решение за откриване на процедура
27-04-2017 г. - Решение за прекратяване
18-05-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
22-05-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
22-05-2017 г. - Договор
22-05-2017 г. - Приложение към договор
25-05-2017 г. - Обявление за изменения или допълнителна информация

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2017-001 / 06-03-2017 г.

Извършване на авторски надзор на обект "Реконструкция и рехабилитация на площад "Албена" в изпълнение на проект "Реконструкция и рехабилитация на площад "Албена" – гр. Силистра"

Дата на публикуване:
06-03-2017 г. - Решение за откриване на процедура
04-05-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
04-05-2017 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0003-C01-U-05
04-05-2017 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0003-C01-U-05

Публично състезание / №ПС-2017-002 / 01-03-2017 г.

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен технически проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект ПЗГ "Добруджа", гр. Силистра

във връзка с реализацията на проект по Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
01-03-2017 г. - Решение
01-03-2017 г. - Обявление
01-03-2017 г. - Документация
01-03-2017 г. - Образци и приложения
12-05-2017 г. - Протокол №1
12-05-2017 г. - Протокол №2
12-05-2017 г. - Протокол №3
12-05-2017 г. - Решение №ЗК-854 от 12.05.2017 г.
27-06-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
27-06-2017 г. - Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-U-04
27-06-2017 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-U-04
03-07-2017 г. - Обявление за изменение

Открита процедура / №ОТПР-2017-006 / 01-03-2017 г.

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ "Добруджа"

Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. по обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1: "Доставка и монтаж на оборудване"
 • Обособена позиция № 2: "Доставка и монтаж на обзавеждане"
Дата на публикуване:
06-03-2017 г. - Решение
06-03-2017 г. - Обявление
06-03-2017 г. - Документация
06-03-2017 г. - Образци и приложения
24-03-2017 г. - Отговор на запитване с Вх. №К-2351 от 23.03.2017 г.
12-05-2017 г. - Протокол №1
12-05-2017 г. - Протокол №2
12-05-2017 г. - Доклад
12-05-2017 г. - Решение №ЗК-853 от 12.05.2017 г.
05-07-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
05-07-2017 г. - Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-D-01
05-07-2017 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-D-01
05-07-2017 г. - Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-D-02
05-07-2017 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-D-02

Открита процедура / №ОТПР-2017-005 / 21-02-2017 г.

Изпълнение на Строително монтажни работи по проект "Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра"

header 369

Договор BG16RFOP001-1.031-0003-C01, по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020"

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
24-02-2017 г. - Решение за откриване на процедура
24-02-2017 г. - Обявление
24-02-2017 г. - Документация
24-02-2017 г. - Образци и приложения
06-03-2017 г. - Отговор на запитвания с Вх.К№-1613 от 02.03.2017 г. и Вх.К№-1642 от 02.03.2017 г.
10-03-2017 г. - Отговор на запитвания с Вх.К№-1780 от 07.03.2017 г., Вх.К№-1786 от 07.03.2017 г., Вх.К№-1822 от 08.03.2017 г., Вх.К№-1861 от 09.03.2017 г. и Вх.К№-1881 от 10.03.2017 г.
13-03-2017 г. - Отговор на запитвания с Вх.К№-1940 от 13.03.2017 г. и Вх.К№-1957 от 13.03.2017 г.
20-03-2017 г. - Отговор на запитване с Вх.К№-2037 от 14.03.2017 г.
10-04-2017 г. - протокол 1 СМР
20-04-2017 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
27-04-2017 г. - Протокол №2
27-04-2017 г. - Протокол №3
27-04-2017 г. - Оценителна таблица
27-04-2017 г. - Доклад
27-04-2017 г. - Решение №ЗК-743 от 26.04.2017 г.
15-06-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
15-06-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01- S -01
15-06-2017 г. - Приложение № 1
15-06-2017 г. - Приложение № 2

Открита процедура / №ОТПР-2017-004 / 20-02-2017 г.

СМР по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и ДЯ "Здравец"

header 368

ОП 1 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" и ПГСУАУ "Атанас Буров"

ОП2 ДЯ "Здравец"

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
20-02-2017 г. - Решение за откриване на процедура № ЗК-371/20.02.2017 Г.
23-02-2017 г. - Обявление за поръчка в РОП
23-02-2017 г. - Образци и приложения
23-02-2017 г. - Приложение №1 - Технически спецификации (ZIP - 1.32 GB)
23-02-2017 г. - Документация
06-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 1563#1 от 06.03.2017 г.
06-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 1637#1 от 06.03.2017 г.
07-03-2017 г. - Становище по осъществен контрол от АОП по чл. 232 от ЗОП - І етап
07-03-2017 г. - Окончателно становище по осъществен контрол от АОП по чл.232 от ЗОП - ІІ етап
10-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 1765#1 от 07.03.2017 г.
13-03-2017 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
13-03-2017 г. - Документация - променена
13-03-2017 г. - Образци и приложения - НОВИ
20-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2039#1 от 20.03.2017 г.
20-03-2017 г. - Детайл към въпрос № 2 към Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2039#1 от 20.03.2017 г.
20-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2118#1 от 20.03.2017 г.
11-04-2017 г. - Пояснение за прилагане на чл.101, ал.8 от ЗОП
24-04-2017 г. - Пояснение за отваряне на оферти
24-04-2017 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
28-04-2017 г. - Решение за прекратяване на процедура
03-05-2017 г. - Протокол № 1
03-05-2017 г. - Протокол № 2
18-05-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
07-06-2017 г. - Съобщение за отваряне на ценовите предложения
28-06-2017 г. - Протокол № 3
28-06-2017 г. - Протокол № 4
28-06-2017 г. - Протокол № 5
28-06-2017 г. - Протокол № 6
28-06-2017 г. - Доклад
28-06-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1118/28.06.2017 г
25-08-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
25-08-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-S-07 от 27.07.2017 г.
25-08-2017 г. - Приложения (ZIP ~ 635 MB)

Открита процедура / №ОТПР-2017-003 / 17-02-2017 г.

Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Реконструкция и рехабилитация на площад "Албена" – гр. Силистра"

header 367

Договор BG16RFOP001-1.031-0003-C01, по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020", Процедура BG16RFOP01-1.001-039

по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Изработка и доставка на рекламни и информационни материали, включени в списъка по чл.12, ал. 1 , т. 1 от Закона за обществени поръчки;

Обособени позиция № 2- Изработка, доставка и монтаж на билборд, обяснителна табела и рол банер;

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
20-02-2017 г. - Решение за откриване на процедура
20-02-2017 г. - Обявление
20-02-2017 г. - Документация
20-02-2017 г. - Образци и приложения
04-05-2017 г. - Протокол №1
04-05-2017 г. - Протокол №2
04-05-2017 г. - Протокол №3
04-05-2017 г. - Доклад на комисия
04-05-2017 г. - Решение №ЗК-806 от 04.05.2017 г.
01-06-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
01-06-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01- U-06
01-06-2017 г. - Приложение към Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01- U-06
01-06-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01- U-07
01-06-2017 г. - Приложение към Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01- U-07

Открита процедура / №ОТПР-2017-002 / 18-01-2017 г.

Избор на изпълнител за информация и комуникация по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св. св. Кирил и Методий" и детска ясла "Здравец", гр. Силистра"

header 366
  по обособени позиции:
 • ОП 1 - Изработка, доставка и монтаж на информационни материали
 • ОП 2 - Изработка и доставка на стоки, включени в списъка по чл.12, ал.1 от ЗОП
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
18-01-2017 г. - Решение за откриване на процедура
23-01-2017 г. - Обявление в РОП
23-01-2017 г. - Обявление в ОВ на ЕС
23-01-2017 г. - Документация
23-01-2017 г. - Образци и приложения
19-05-2017 г. - Протокол № 1
19-05-2017 г. - Протокол № 2
19-05-2017 г. - Протокол № 3
19-05-2017 г. - Протокол № 4
19-05-2017 г. - Протокол № 5
19-05-2017 г. - Протокол № 6
19-05-2017 г. - Доклад
19-05-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-892/19.05.2017 г.
31-07-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
31-07-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-U-05/30.06.2017 г.
31-07-2017 г. - Приложения към Договор№ BG16RFOP001-1.031-0001-C01-U-05/30.06.2017 г.
31-07-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-U-06/30.06.2017 г.
31-07-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-U-06/30.06.2017 г.

Открита процедура / №ОТПР-2017-001 / 16-01-2017 г.

Избор на изпълнител за информация и комуникация по проект "Предоставяне на качествено образование, чрез модернизиране на ПЗГ "Добруджа""

по Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: "Изработка на информационни и промоционални материали";
 • Обособена позиция №2: "Изработка на информационни брошури".
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
19-01-2017 г. - Обявление
19-01-2017 г. - Решение №ЗК-96 от 16.01.2017 г.
19-01-2017 г. - Документация
19-01-2017 г. - Образци и приложения
26-01-2017 г. - Отговор на запитване с Вх.К№-678 от 25.01.2017 г.
01-02-2017 г. - Отговор на запитване с Вх.К№-772 от 30.01.2017 г.
01-02-2017 г. - Отговор на запитване с Вх.К№-773 от 30.01.2017 г.
13-03-2017 г. - Протокол №1
20-03-2017 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
10-04-2017 г. - Протокол №2
10-04-2017 г. - Протокол №3
10-04-2017 г. - Протокол №4
10-04-2017 г. - Доклад от 10.04.2017 г.
10-04-2017 г. - Решение №ЗК-670 от 10.04.2017 г.
09-06-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
09-06-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01-U-02
09-06-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01-U-02
09-06-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01-U-03
09-06-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01-U-03

Публично състезание / №ПС-2017-001 / 10-01-2017 г.

Избор на изпълнител за установяване на технически характеристики, изготвяне на технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ул. "Симеон Велики", гр. Силистра

по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г." по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1:
  • "Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 4";
  • "Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 6";
 • Обособена позиция №2:
  • "Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 8";
  • "Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" № 6";
 • Обособена позиция №3:
  • "Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 9";
 • Обособена позиция №4:
  • "Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 10";
 • Обособена позиция №5:
  • "Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 15";
  • "Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Добрич" № 35".
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
10-01-2017 г. - Решение
10-01-2017 г. - Обявление
10-01-2017 г. - Документация
10-01-2017 г. - Образци и приложения
24-03-2017 г. - Протокол №1
10-04-2017 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
11-05-2017 г. - Протокол №2
11-05-2017 г. - Протокол №3
11-05-2017 г. - Протокол №4
11-05-2017 г. - Протокол №5
11-05-2017 г. - Доклад
11-05-2017 г. - Решение №ЗК-837 от 11.05.2017 г.
27-06-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
27-06-2017 г. - ДОГОВОР №2017-047-У
27-06-2017 г. - Приложения към договор №2017-047-У
27-06-2017 г. - ДОГОВОР №2017-048-У
27-06-2017 г. - Приложения към Договор №2017-048-У
27-06-2017 г. - ДОГОВОР №2017-049-У
27-06-2017 г. - Приложения към Договор №2017-049-У
27-06-2017 г. - ДОГОВОР №2017-050-У
27-06-2017 г. - Приложения към договор №2017-050-У
27-06-2017 г. - ДОГОВОР №2017-051-У
27-06-2017 г. - Приложения към Договор №2017-051-У

1234567Общо страници: 18