Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОТПР-2018-015 / 30-07-2018 г.

"Ремонтни дейности на пътната настилка в Община Силистра – 2018 г."

Дата на публикуване:
02-08-2018 г. - Решение за откриване на процедура
02-08-2018 г. - Обявление за поръчка
02-08-2018 г. - Документация
02-08-2018 г. - Образци и приложения
20-09-2018 г. - Протокол №1
01-10-2018 г. - Съобщение относно: Изпълнение разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
05-10-2018 г. - Протокол №2
05-10-2018 г. - Протокол №3
05-10-2018 г. - Доклад
05-10-2018 г. - Решение за определяне на изпълнител
30-01-2019 г. - Доклад
30-01-2019 г. - Протокол №4
30-01-2019 г. - Решение №ЗК-209 от 30.01.2019 г.
30-04-2019 г. - Договор №2019-С-006 от 19.04.2019г.
30-04-2019 г. - Приложения към Договор№2019-С-006
30-04-2019 г. - Обявление за възложена поръчка

Публично състезание / №ПС-2018-005 / 27-07-2018 г.

Ремонтно – възстановителни работи на язовир "Ценович 1", язовир "Ценович 2" и язовир "Бабук", Община Силистра

Дата на публикуване:
27-07-2018 г. - Документация
27-07-2018 г. - Образци и приложения
10-08-2018 г. - Отговор на запитване в Вх.К №5981 / 10.08.2018 г.
10-08-2018 г. - Технически проект - язовир Бабук
10-08-2018 г. - Технически проект - М. Ценович 1
10-08-2018 г. - Технически проект - М. Ценович 2
23-10-2018 г. - Протокол №1
20-11-2018 г. - Съобщение относно: Изпълнение разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
03-12-2018 г. - Протокол № 2
03-12-2018 г. - Протокол № 3
03-12-2018 г. - Решение за избор на изпълнител
21-01-2019 г. - Договор №2019-С-001
21-01-2019 г. - Обявление за възложена поръчка

Публично състезание / №ПС-2018-004 / 16-07-2018 г.

Периодични доставки на материали за нуждите на кметства с. Айдемир, с. Калипетрово, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджет към община Силистра

по обособени позиции:

ОП 1 - Периодични доставки на строителни материали, изделия и инструменти

ОП 2 - Периодични доставки на електрически материали

ОП 3 - Периодични доставки на ВиК материали

Дата на публикуване:
16-07-2018 г. - Решение
16-07-2018 г. - Обявление
16-07-2018 г. - Документация
16-07-2018 г. - Образци и приложения
16-07-2018 г. - Tехническа спецификация
16-07-2018 г. - ЕЕДОП
20-08-2018 г. - Протокол
20-08-2018 г. - Решение за определяне на изпълнител
18-09-2018 г. - Oбявление за възложена поръчка
18-09-2018 г. - Договор №2018-032-Д
18-09-2018 г. - Приложения към Договор №2018-032-Д
18-09-2018 г. - Договор №2018-033-Д
18-09-2018 г. - Приложения към Договор №2018-033-Д
18-09-2018 г. - Договор №2018-034-Д
18-09-2018 г. - Приложения към Договор №2018-034-Д

Събиране на оферти с обява / №СОО-2018-003 / 06-07-2018 г.

Инвестиционно проектиране на ул. "Плиска" с прилежащите зелени площи, тротоари, паркинги и благоустрояване

Дата на публикуване:
06-07-2018 г. - Обява
06-07-2018 г. - Документация
06-07-2018 г. - Образци и приложения
17-07-2018 г. - Информация за удължаване на срока
17-07-2018 г. - Заповед №ЗК-1174 от 17.07.2018
26-07-2018 г. - Заповед за прекратяване

Открита процедура / №ОТПР-2018-014 / 03-07-2018 г.

Изграждане на връзка между сондажен кладенец в "Дунавски парк" и съществуваща напоителна система в гр. Силистра

Дата на публикуване:
03-07-2018 г. - Решение
03-07-2018 г. - Обявление
03-07-2018 г. - Документация
03-07-2018 г. - Образци и приложения
16-07-2018 г. - Отговор на запитване
16-07-2018 г. - Технически проект
13-08-2018 г. - Съобщение по чл.57, ал.3 ППЗОП
20-08-2018 г. - Доклад
20-08-2018 г. - Протокол №1
20-08-2018 г. - Протокол №2
20-08-2018 г. - Решение за определяне на изпълнител
30-08-2018 г. - Договор
30-08-2018 г. - Техническо предложение
30-08-2018 г. - Ценово предложение
30-08-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
04-01-2019 г. - Обявление за приключен договор

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2018-003 / 20-06-2018 г.

Авариен ремонт на покрива на административна сграда на стадион "Луи Айер" – гр. Силистра

Дата на публикуване:
20-06-2018 г. - Решение за откриване на процедура
01-08-2018 г. - Решение за откриване
01-11-2018 г. - Решение за откриване на поръчката
01-11-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
01-11-2018 г. - Договор №2018-С-014
30-01-2019 г. - Обявление за възложена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2018-013 / 18-06-2018 г.

Ремонт на покривни конструкции на обекти в Община Силистра

по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1: "Ремонт на покрив в Народно читалище "Пробуда-1940" - с. Калипетрово, Община Силистра
  • Обособена позиция №2: "Ремонт на покрив на ДГ "Детелина" - с. Професор Иширково, Община Силистра"
  • Обособена позиция №3: "Ремонт на покрив на ЦНСТ "ПЛУИ" и ЦНСТ "ПЛПР""
Дата на публикуване:
18-06-2018 г. - Решение
18-06-2018 г. - Обявление
18-06-2018 г. - Документация
18-06-2018 г. - Образци и приложения
06-08-2018 г. - Протокол №1
16-08-2018 г. - Съобщение относно: Изпълнение разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
22-08-2018 г. - Протокол №2
22-08-2018 г. - Протокол №3
22-08-2018 г. - Доклад
22-08-2018 г. - Решение за избор на изпълнител
19-10-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
19-10-2018 г. - Договор №2018-С-011
19-10-2018 г. - Договор №2018-С-012
19-10-2018 г. - Договор №2018-С-013

Публично състезание / №ПС-2018-003 / 28-05-2018 г.

Техническа помощ при управление на проект "Silistra – Eco – friendly – Viable – Electrical - Navodari Transport – Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра"

финансиран със средства от Програма Interreg V - A Румъния - България 2014-2020 г.

Дата на публикуване:
28-05-2018 г. - Обявление за поръчка
28-05-2018 г. - Решение за откриване на процедура
28-05-2018 г. - Документация
28-05-2018 г. - Образци и приложения
01-06-2018 г. - Разяснение с Изх.NК-4012#1 от 01.06.18г
04-06-2018 г. - Ново Приложение №2 (ЕЕДОП)
04-06-2018 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
06-07-2018 г. - Протокол №1
02-08-2018 г. - Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
04-09-2018 г. - Протокол №2
04-09-2018 г. - Протокол №3
04-09-2018 г. - Решение №ЗК-1430 от 04.09.2018 г.
27-03-2019 г. - Решение №ЗК-589 от 27.03.2019 г.
15-04-2019 г. - Обявление за възложена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2018-012 / 18-05-2018 г.

Озеленяване, възстановяване и изграждане на нови съоръжения на детска площадка в с. Проф. Иширково

Дата на публикуване:
21-05-2018 г. - Решение за откриване на процедура
21-05-2018 г. - Обявление за поръчка
21-05-2018 г. - Документация
21-05-2018 г. - Техническа спецификация
21-05-2018 г. - Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата
21-05-2018 г. - Образци на документи
21-05-2018 г. - Проект на договор
13-06-2018 г. - Предоставяне на лични данни
13-06-2018 г. - Образец № 3.1. Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ
18-06-2018 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 4498#1 от 18.06.2018 г.
09-07-2018 г. - Протоколи
09-07-2018 г. - Доклад
09-07-2018 г. - Решение за избор на изпълнител № ЗК-1131 от 09.07.2018 г.
13-08-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
13-08-2018 г. - Договор № 2018-С-007 от 10.08.2018 г.
13-08-2018 г. - Приложение № 1 към Договор № 2018-С-007 от 10.08.2018 г.
13-08-2018 г. - Приложения №№ 2 и 3 към Договор № 2018-С-007 от 10.08.2018 г.
06-11-2018 г. - Анекс към Договор № 2018-С-007 от 10.08.2018 г.

3456789Общо страници: 27