Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2019-001 / 05-02-2019 г.

Авторски надзор по проект - Водопроводна връзка до напоителна система на пл. "Албена" от сондажен кладенец в Дунавски парк

Дата на публикуване:
05-02-2019 г. - Решение за откриване
05-03-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
05-03-2019 г. - Договор №2019-У-015

Открита процедура / №ОТПР-2019-001 / 23-01-2019 г.

СМР по общинската пътна инфраструктура и съоръженията към нея за нуждите на Община Силистра

Дата на публикуване:
28-01-2019 г. - Решение за откриване на процедура
28-01-2019 г. - Обявление за поръчка
28-01-2019 г. - Документация
28-01-2019 г. - Техническа спецификация
28-01-2019 г. - Образци и приложения
15-02-2019 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 1354#1 от 15.02.2019 г.
01-03-2019 г. - Информация при производство по обжалване
20-03-2019 г. - Съобщение по чл. 53 от ППЗОП във връзка с чл. 203, ал.3, т. 1 от ЗОП
01-04-2019 г. - Съобщение за отваряне на ценови оферти
08-04-2019 г. - Решение за определяне на изпълнител
08-04-2019 г. - Протоколи и доклад от дейността на комисията
14-06-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
14-06-2019 г. - Договор № 2019-С-009 от 14.05.2019 г.
14-06-2019 г. - Приложение №1
14-06-2019 г. - Приложение №2
14-06-2019 г. - Приложение №3

Публично състезание / №ПС-2019-001 / 02-01-2019 г.

"Извършване на оценка за съответствие на работни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., разделена на обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 4;

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" № 6;

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Добрич" № 35.

Обособена позиция № 2:

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 6;

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 8;

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 15.

Дата на публикуване:
02-01-2019 г. - Решение
02-01-2019 г. - Обявление
02-01-2019 г. - Документация
02-01-2019 г. - Образци и приложения
02-01-2019 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
18-01-2019 г. - Разяснение по чл. 33 от ЗОП с Изх.№К-388#1 от 18.01.19г
01-03-2019 г. - Протокол №1
01-03-2019 г. - Протокол №2
01-03-2019 г. - Протокол №3
01-03-2019 г. - Решение №ЗК-441 от 01.03.2019 г.
09-04-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
09-04-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-04
09-04-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-04
09-04-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-05
09-04-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-05
09-04-2019 г. - Договор за подизпълнение

Публично състезание / №ПС-2018-008 / 20-12-2018 г.

Сметосъбиране и сметоизвозване от 16 /шестнадесет/ населени места, обособени в две позиции (Район №1 и Район №2) от Община Силистра

ОП №1 ,,І район - с. Проф. Иширково, с. Брадвари, с. Сребърна, с. Йорданово, с. Смилец, с . Ветрен, с. Полк. Ламбриново и с. Сърпово";

ОП №2 "ІІ район - с. Бабук, с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с. Казимир, с. Поп Кралево, с. Срацимир, и с. Майор Ценович"

Дата на публикуване:
20-12-2018 г. - Решение
20-12-2018 г. - Обявление
20-12-2018 г. - Документация
20-12-2018 г. - Образци и приложения
16-01-2019 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
28-01-2019 г. - Протокол №1
05-02-2019 г. - Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
08-02-2019 г. - Протокол №2
08-02-2019 г. - Протокол №3
08-02-2019 г. - Решение за определяне на изпълнител
28-02-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
28-02-2019 г. - Договор №2019-У-011 от 20.02.2019 г.
28-02-2019 г. - Приложения към Договор №2019-У-011 от 20.02.2019 г.
28-02-2019 г. - Договор №2019-У-012 от 20.02.2019 г.
28-02-2019 г. - Приложения към Договор №2019-У-012 от 20.02.2019 г.

Открита процедура / №ОТПР-2018-026 / 17-12-2018 г.

"Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради (МЖС) по проект "Енергийна ефективност за чист въздух в град Силистра", Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.031-0006-C01 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020." по обособени позиции:

ОП № 1- Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 4"

ОП № 2- Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 6;

ОП № 3 - Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 8,

ОП № 4 - Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 15;

ОП № 5- Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес:гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" № 6;

ОП № 6 - Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес:гр. Силистра, ул. "Добрич" № 35.

Дата на публикуване:
27-12-2018 г. - Решение
27-12-2018 г. - Обявление
27-12-2018 г. - Документация
27-12-2018 г. - Образци и приложения
18-01-2019 г. - Разяснение по чл.33 от ЗОП с Изх.№К-426#1 от 18.01.19г
18-01-2019 г. - Разяснение по чл.33 от ЗОП с Изх.№К-436#1 от 18.01.19г
23-01-2019 г. - Разяснение по чл. 33 от ЗОП с ИзХ.№К-594#1 от 23.01.2019 г.
21-03-2019 г. - Протокол №1
22-04-2019 г. - Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
28-05-2019 г. - Протокол №2
28-05-2019 г. - Протокол №3
28-05-2019 г. - Доклад
28-05-2019 г. - Решение №ЗК-913 от 28.05.2019 г.
29-07-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
29-07-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-01
29-07-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-01
29-07-2019 г. - Договор подизпълнител към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-01
29-07-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-02
29-07-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-02
29-07-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-03
29-07-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-03
29-07-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-04
29-07-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-04
29-07-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-05
29-07-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-05
30-08-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-06
30-08-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-06
30-08-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
30-08-2019 г. - Допълнително споразумение към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-01
30-08-2019 г. - Допълнително споразумение към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-02
30-08-2019 г. - Допълнително споразумение към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-03
30-08-2019 г. - Допълнително споразумение към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-04
30-08-2019 г. - Допълнително споразумение към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-05
30-08-2019 г. - Допълнително споразумение към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-S-06

Открита процедура / №ОТПР-2018-025 / 14-12-2018 г.

Изпълнение на инженеринг – инвестиционно проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект по Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-С02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

по обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1: "Основен ремонт, промяна на предназначението, преустройство и осигуряване на достъпна среда на бивша детска градина "Ян Бибиян - 2":
    • Подобект № 1: "Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства на първи етаж";
    • Подобект № 2: "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства на втори етаж",

с общ капацитет за двата ДЦ - 60 места за дневна грижа и 120 места за консултантски услуги.

  • Обособена позиция №2 : "Център за обществена подкрепа / Общностен център за деца и семейства и места за спешно настаняване в бивш ДДЛРГ в гр. Силистра"
  • Обособена позиция № 3: "Площадков газопровод към ЦОП, гр. Силистра"
Дата на публикуване:
17-12-2018 г. - Решение
17-12-2018 г. - Обявление
18-12-2018 г. - Документация
18-12-2018 г. - Образци и приложения
20-12-2018 г. - Разяснение по чл.33 от ЗОП с ИзХ№К - 9696#1 от 20.12.2018г.
27-12-2018 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
27-12-2018 г. - Ново Приложение №1 за Обособена позиция №1
31-12-2018 г. - Разяснение по чл.33 от ЗОП с Изх_ К - 9867#1 от 28.12.2018г.
11-01-2019 г. - Разяснение по чл. 33 от ЗОП с Изх №К-209#1 от 11.01.2019 г.
17-01-2019 г. - Разяснение по чл.33 от ЗОП с Изх№419#1 от17.01.2019
21-01-2019 г. - Разяснение по чл. 33 от ЗОП с Изх№К - 501#1 от 21.01.2019 г.
21-01-2019 г. - Разяснение по чл. 33 от ЗОП с Изх№К - 502#1 от 21.01.2019 г.
01-02-2019 г. - Протокол №1
13-02-2019 г. - Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
22-02-2019 г. - Протокол №2
22-02-2019 г. - Протокол №3
22-02-2019 г. - Доклад
22-02-2019 г. - Решение за определяне на изпълнител
22-02-2019 г. - Решение за прекратяване на процедура
05-03-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
18-04-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-5.001-0039-C02-S-8 от 01.04.2018 г.
18-04-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-5.001-0039-C02-S-8 от 01.04.2018 г.
18-04-2019 г. - Договор за подизпълнение
18-04-2019 г. - Обявление за възложена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2018-024 / 12-12-2018 г.

Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР) по проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – Силистра"

по Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Дата на публикуване:
17-12-2018 г. - Решение
17-12-2018 г. - Обявление
17-12-2018 г. - Документация
17-12-2018 г. - Образци и приложения
17-12-2018 г. - Приложение № 6
07-01-2019 г. - Разяснение по чл. 33 от ЗОП
18-02-2019 г. - Протокол №1
22-04-2019 г. - Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
28-05-2019 г. - Протокол №2
28-05-2019 г. - Протокол №3
28-05-2019 г. - Доклад
28-05-2019 г. - Решение №ЗК-912 от 28.05.2019 г.
23-07-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
23-07-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01-S-01
23-07-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01-S-01
05-09-2019 г. - Допълнително споразумение към Договор № BG16RFOP001-1.031-0005-С01- S- 01

Събиране на оферти с обява / №СОО-2018-006 / 11-12-2018 г.

Закупуване на компютърна техника за нуждите на Община Силистра

Дата на публикуване:
11-12-2018 г. - Документация
11-12-2018 г. - Образци и приложения
19-12-2018 г. - Информация за удължаване на срока
19-12-2018 г. - Съобщение чл. 57, ал. 3 ППЗОП
03-01-2019 г. - Решение за прекратяване

Открита процедура / №ОТПР-2018-023 / 10-12-2018 г.

Ремонт и реконструкция на улица "Вапцаров" в участък от кръстовището с ул. "Симеон Велики" до кръстовището с ул. "Велико Търново"

Дата на публикуване:
10-12-2018 г. - Решение
10-12-2018 г. - Обявление
11-12-2018 г. - Документация
11-12-2018 г. - Образци и приложения
17-12-2018 г. - Разяснения
17-12-2018 г. - Решение за изменение на обявление
17-12-2018 г. - Образци и приложения
25-01-2019 г. - Протокол №1
01-03-2019 г. - Съобщение относно: Изпълнение разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
11-03-2019 г. - Протокол №2
11-03-2019 г. - Протокол №3
11-03-2019 г. - Решение избор на изпълнител
11-03-2019 г. - Доклад
23-05-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
23-05-2019 г. - Договор №2019-С-010

3456789Общо страници: 30