Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Конкурс за проект / №КП-2017-001 / 20-04-2017 г.

Избор на идейна концепция за "Изграждане на сграда за социални жилища по ул. "Хаджи Димитър" гр. Силистра, Община Силистра"

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
24-04-2017 г. - Решение
24-04-2017 г. - Обявление
24-04-2017 г. - Конкурсна документация
24-04-2017 г. - Образци и приложения
11-05-2017 г. - Обява за членове на жури
23-05-2017 г. - Заповед №ЗК - 927 от 23.05.2017г
27-06-2017 г. - Съобщение
17-07-2017 г. - Протокол №1
17-07-2017 г. - Протокол №2
17-07-2017 г. - Протокол №3
28-07-2017 г. - Протокол №4
28-07-2017 г. - Доклад
28-07-2017 г. - Решение №ЗК-1298 от 28.07.2017 г.
24-08-2017 г. - Резултати от конкурс за проект

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2017-003 / 12-04-2017 г.

Доставка на хранителни продукти - пакетирани стоки за детски ясли и детска кухня при Община Силистра

Дата на публикуване:
12-04-2017 г. - Решение №ЗК-694 от 12.04.2017 г.
09-05-2017 г. - Протокол
09-05-2017 г. - Доклад
09-05-2017 г. - Решение №ЗК-822 от 09.05.2017 г.
25-05-2017 г. - Обявление за възложена поръчка

Публично състезание / №ПС-2017-004 / 17-03-2017 г.

Извършване на независим строителен надзор на обект "Реконструкция и рехабилитация на пл. Албена - гр. Силистра"

Договор BG16RFOP001-1.031-0003-C01, по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020"

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
17-03-2017 г. - Решение
17-03-2017 г. - Обявление
17-03-2017 г. - Документация
17-03-2017 г. - Образци и приложения
09-05-2017 г. - Протокол №1
09-05-2017 г. - Протокол №2
09-05-2017 г. - Протокол №3
09-05-2017 г. - Решение №ЗК-818 от 09.05.2017 г.
22-06-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
22-06-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01- U -08
22-06-2017 г. - Приложение към Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01- U -08
11-05-2018 г. - Обявление за приключване на договор

Открита процедура / №ОТПР-2017-008 / 07-03-2017 г.

Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект ПЗГ "Добруджа", гр. Силистра

във връзка с реализацията на проект по Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
10-03-2017 г. - Решение
10-03-2017 г. - Обявление
10-03-2017 г. - Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП / ВхК-1266#2 от 06.03.2017 г.
13-03-2017 г. - Документация
13-03-2017 г. - Образци и приложения
20-03-2017 г. - Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП / ВхК-2157 от 17.03.2017 г.
09-05-2017 г. - Протокол №1
18-05-2017 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
01-06-2017 г. - Протокол № 2
01-06-2017 г. - Протокол № 3
01-06-2017 г. - Доклад
01-06-2017 г. - Решение №ЗК-984 от 01.06.17г
17-07-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
17-07-2017 г. - Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-S-01
17-07-2017 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-S-01

Публично състезание / №ПС-2017-003 / 06-03-2017 г.

Упражняване на строителен надзор при извършване на строително монтажни и ремонтни дейности по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св. св. Кирил и Методий" и детска ясла "Здравец", гр. Силистра"

header 376
  по обособени позиции:
 • ОП 1 - ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Силистра и ПГСУАУ "Атанас Буров", гр. Силистра
 • ОП 2 - Детска ясла "Здравец", гр. Силистра
Дата на публикуване:
07-03-2017 г. - Решение за откриване на процедура
07-03-2017 г. - Обявление за поръчка
07-03-2017 г. - Документация
07-03-2017 г. - Образци и приложения
07-03-2017 г. - Техническа спецификация
10-03-2017 г. - Съобщение за техническа грешка
10-03-2017 г. - Образци - НОВИ
22-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2161#1 от 22.03.2017 г.
23-06-2017 г. - Протокол № 1
23-06-2017 г. - Протокол № 2
23-06-2017 г. - Протокол № 3
23-06-2017 г. - Протокол № 4
23-06-2017 г. - Протокол № 5
23-06-2017 г. - Протокол № 6
23-06-2017 г. - Протокол № 7
23-06-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1104/23.06.2017 г.
23-08-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
23-08-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-U-08 от 27.07.2017 г.
23-08-2017 г. - Приложение № 1 към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-U-08 от 27.07.2017 г.
23-08-2017 г. - Приложения №№ 2 и 3 към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-U-08 от 27.07.2017 г.
23-08-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-U-09 от 04.08.2017 г.
23-08-2017 г. - Приложение № 1 към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-U-09 от 04.08.2017 г.
23-08-2017 г. - Приложения №№ 2 и 3 към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-U-09 от 04.08.2017 г.

Открита процедура / №ОТПР-2017-007 / 06-03-2017 г.

Доставка на оборудване и обзавеждане по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" и детска ясла "Здравец", гр. Силистра"

header 375
  по обособени позиции:
 • ОП 1 - Мебели
 • ОП 2 - Дребни изделия
 • ОП 3 - Черна, бяла и дребна техника
 • ОП 4 - Компютърна конфигурация
 • ОП 5 - Мека мебел
 • ОП 6 - Професионално оборудване
 • ОП 7 - Метални стелажи, шкафове
 • ОП 8 - Щори
Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
07-03-2017 г. - Решение
08-03-2017 г. - Обявление
08-03-2017 г. - Документация
08-03-2017 г. - Образци и приложения
10-03-2017 г. - Съобщение за техническа грешка
10-03-2017 г. - Образци - НОВИ
17-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 1984#1 от 17.03.2017 г.
17-03-2017 г. - Образец № 6.1. - НОВ
21-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2143#1 от 21.03.2017 г.
22-03-2017 г. - Съобщение за техническа грешка
23-03-2017 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
27-03-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2302#1 от 27.03.2017 г.
04-04-2017 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 2607#1 от 04.04.2017 г.
25-07-2017 г. - Протокол № 1
25-07-2017 г. - Протокол № 2
25-07-2017 г. - Протокол № 3
25-07-2017 г. - Протокол № 4
25-07-2017 г. - Протокол № 5
25-07-2017 г. - Доклад
25-07-2017 г. - Решение за прекратяване на процедура № ЗК-1257/25.07.2017 г.
25-07-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1258/25.07.2017 г.
14-08-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
13-09-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1524/13.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
09-10-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-10/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-10/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-11/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-11/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-12/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-12/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-13/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-13/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-14/07.09.2017 г.
09-10-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-14/07.09.2017 г.
29-11-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
29-11-2017 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-15 от 26.10.2017 г.
29-11-2017 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0001-C01-D-15 от 26.10.2017 г.

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2017-002 / 06-03-2017 г.

Упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св. св. Кирил и Методий" и Детска ясла "Здравец", гр. Силистра"

header 377
  по обособени позиции:
 • ОП 1 - ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" и ПГСУАУ "Атанас Буров
 • ОП 2 - ДЯ "Здравец"
Дата на публикуване:
07-03-2017 г. - Решение за откриване на процедура
27-04-2017 г. - Решение за прекратяване
18-05-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
22-05-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
22-05-2017 г. - Договор
22-05-2017 г. - Приложение към договор
25-05-2017 г. - Обявление за изменения или допълнителна информация

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2017-001 / 06-03-2017 г.

Извършване на авторски надзор на обект "Реконструкция и рехабилитация на площад "Албена" в изпълнение на проект "Реконструкция и рехабилитация на площад "Албена" – гр. Силистра"

Дата на публикуване:
06-03-2017 г. - Решение за откриване на процедура
04-05-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
04-05-2017 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0003-C01-U-05
04-05-2017 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0003-C01-U-05
23-05-2018 г. - Приключване на договор

Публично състезание / №ПС-2017-002 / 01-03-2017 г.

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен технически проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект ПЗГ "Добруджа", гр. Силистра

във връзка с реализацията на проект по Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
01-03-2017 г. - Решение
01-03-2017 г. - Обявление
01-03-2017 г. - Документация
01-03-2017 г. - Образци и приложения
12-05-2017 г. - Протокол №1
12-05-2017 г. - Протокол №2
12-05-2017 г. - Протокол №3
12-05-2017 г. - Решение №ЗК-854 от 12.05.2017 г.
27-06-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
27-06-2017 г. - Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-U-04
27-06-2017 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-U-04
03-07-2017 г. - Обявление за изменение

Открита процедура / №ОТПР-2017-006 / 01-03-2017 г.

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ "Добруджа"

Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. по обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1: "Доставка и монтаж на оборудване"
 • Обособена позиция № 2: "Доставка и монтаж на обзавеждане"
Дата на публикуване:
06-03-2017 г. - Решение
06-03-2017 г. - Обявление
06-03-2017 г. - Документация
06-03-2017 г. - Образци и приложения
24-03-2017 г. - Отговор на запитване с Вх. №К-2351 от 23.03.2017 г.
12-05-2017 г. - Протокол №1
12-05-2017 г. - Протокол №2
12-05-2017 г. - Доклад
12-05-2017 г. - Решение №ЗК-853 от 12.05.2017 г.
05-07-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
05-07-2017 г. - Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-D-01
05-07-2017 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-D-01
05-07-2017 г. - Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-D-02
05-07-2017 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-C01-D-02

45678910Общо страници: 22