Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2018-003 / 28-05-2018 г.

Техническа помощ при управление на проект "Silistra – Eco – friendly – Viable – Electrical - Navodari Transport – Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра"

финансиран със средства от Програма Interreg V - A Румъния - България 2014-2020 г.

Дата на публикуване:
28-05-2018 г. - Обявление за поръчка
28-05-2018 г. - Решение за откриване на процедура
28-05-2018 г. - Документация
28-05-2018 г. - Образци и приложения
01-06-2018 г. - Разяснение с Изх.NК-4012#1 от 01.06.18г
04-06-2018 г. - Ново Приложение №2 (ЕЕДОП)
04-06-2018 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
06-07-2018 г. - Протокол №1
02-08-2018 г. - Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
04-09-2018 г. - Протокол №2
04-09-2018 г. - Протокол №3
04-09-2018 г. - Решение №ЗК-1430 от 04.09.2018 г.
27-03-2019 г. - Решение №ЗК-589 от 27.03.2019 г.
15-04-2019 г. - Обявление за възложена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2018-012 / 18-05-2018 г.

Озеленяване, възстановяване и изграждане на нови съоръжения на детска площадка в с. Проф. Иширково

Дата на публикуване:
21-05-2018 г. - Решение за откриване на процедура
21-05-2018 г. - Обявление за поръчка
21-05-2018 г. - Документация
21-05-2018 г. - Техническа спецификация
21-05-2018 г. - Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата
21-05-2018 г. - Образци на документи
21-05-2018 г. - Проект на договор
13-06-2018 г. - Предоставяне на лични данни
13-06-2018 г. - Образец № 3.1. Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ
18-06-2018 г. - Разяснение по чл.33, ал.2 и 4 от ЗОП; изх. № 4498#1 от 18.06.2018 г.
09-07-2018 г. - Протоколи
09-07-2018 г. - Доклад
09-07-2018 г. - Решение за избор на изпълнител № ЗК-1131 от 09.07.2018 г.
13-08-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
13-08-2018 г. - Договор № 2018-С-007 от 10.08.2018 г.
13-08-2018 г. - Приложение № 1 към Договор № 2018-С-007 от 10.08.2018 г.
13-08-2018 г. - Приложения №№ 2 и 3 към Договор № 2018-С-007 от 10.08.2018 г.
06-11-2018 г. - Анекс към Договор № 2018-С-007 от 10.08.2018 г.

Открита процедура / №ОТПР-2018-011 / 17-05-2018 г.

Преустройство, основен ремонт и реконструкция с пристрояване в комплекс спортни сгради – спортна зала "Дръстър"

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
21-05-2018 г. - Решение за откриване на процедура
21-05-2018 г. - Обявление за поръчка
21-05-2018 г. - Документация
21-05-2018 г. - Техническа спецификация
21-05-2018 г. - Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата
21-05-2018 г. - Образци на документи
21-05-2018 г. - Проект на договор
13-06-2018 г. - Предоставяне на лични данни
13-06-2018 г. - Образец № 3.1. Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ
09-07-2018 г. - Протокол № 1
09-07-2018 г. - Протокол № 2
25-07-2018 г. - Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП
31-07-2018 г. - Протокол № 3
31-07-2018 г. - Протокол № 4
31-07-2018 г. - Протокол № 5
31-07-2018 г. - Протокол № 6
31-07-2018 г. - Доклад
31-07-2018 г. - Решение за избор на изпълнител
20-09-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
20-09-2018 г. - Договор № 2018-С-008 от 22.08.2018 г.
20-09-2018 г. - Приложение № 1 към Договор № 2018-С-008 от 22.08.2018 г.
20-09-2018 г. - Приложение № 2 към Договор № 2018-С-008 от 22.08.2018 г.
20-09-2018 г. - Приложение № 3 към Договор № 2018-С-008 от 22.08.2018 г.

Открита процедура / №ОТПР-2018-010 / 14-05-2018 г.

"Избор на изпълнител за информация и визуализация на Проект "Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса за деинституционализация на грижите за деца - Силистра", Договор BG16RFOP001-5.001-0039-C01, по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020", Процедура BG16RFOP001-5.001, по обособени позиции

ОП № 1: "Изработка и доставка на информационни и промоционални материали".

ОП № 2: "Изработка на информационни брошури".

Дата на публикуване:
16-05-2018 г. - Решение за откриване на процедура
16-05-2018 г. - Обявление за поръчка
16-05-2018 г. - Документация
16-05-2018 г. - Образци и приложения
07-08-2018 г. - Протокол №1
07-08-2018 г. - Протокол №2
07-08-2018 г. - Протокол №3
07-08-2018 г. - Протокол №4
07-08-2018 г. - Доклад
07-08-2018 г. - Решение за определяне на изпълнител
03-10-2018 г. - Обявление за възложева поръчка
03-10-2018 г. - Договор №BG16RFOP001-5.001-0039-С01-U-2 от 12.09.2018 г.
03-10-2018 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-5.001-0039-С01-U-2 от 12.09.2018 г.
03-10-2018 г. - Договор №BG16RFOP001-5.001-0039-С01-U-3 от 13.09.2018 г.
03-10-2018 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-5.001-0039-С01-U-3 от 13.09.2018 г.

Открита процедура / №ОТПР-2018-009 / 30-04-2018 г.

Извършване на ремонтни работи по рехабилитация на тротоари и междублокови пространства в гр. Силистра

Дата на публикуване:
04-05-2018 г. - Решение за откриване на процедура
04-05-2018 г. - Обявление за поръчка
04-05-2018 г. - Документация
04-05-2018 г. - Образци и приложения
03-07-2018 г. - Доклад
03-07-2018 г. - Протокол №1
03-07-2018 г. - Протокол №2
03-07-2018 г. - Протокол №3
03-07-2018 г. - Решение №ЗК-1099 от 03.07.2018 г.
15-08-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
15-08-2018 г. - Договор №2018-С-007
15-08-2018 г. - Приложения към Договор №2018-С-007

Открита процедура / №ОТПР-2018-008 / 26-04-2018 г.

Строително монтажни и ремонтни дейности на обект Дневен център за деца и младежи с увреждания по Проект "Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса за деинституционализация на грижите за деца - Силистра", Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-С01 по Оперативна програма "Региони в растеж".

Дата на публикуване:
30-04-2018 г. - Решение
30-04-2018 г. - Обявление
30-04-2018 г. - Документация
30-04-2018 г. - Образци и приложения
14-05-2018 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
14-05-2018 г. - Нова Документация
21-06-2018 г. - Протокол №1
19-07-2018 г. - Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП
16-08-2018 г. - Доклад
16-08-2018 г. - Протокол №2
16-08-2018 г. - Протокол №3
16-08-2018 г. - Протокол №4
16-08-2018 г. - Протокол №5
16-08-2018 г. - Решение за определяне на изпълнител
04-10-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
04-10-2018 г. - Договор №BG16RFOP001-5.001-0039-С01-S-4 от 17.09.2018 г.
04-10-2018 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-5.001-0039-С01-S-4 от 17.09.2018 г.
14-01-2019 г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Открита процедура / №ОТПР-2018-007 / 05-04-2018 г.

"Доставка и монтаж на оборудване по проект "EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra", по две обособени позиции:

ОП № 1: "Доставка на мултифункционално устройство и преносими компютри"

ОП № 2: "Доставка и монтаж на киоск терминали"

Дата на публикуване:
10-04-2018 г. - Решение
10-04-2018 г. - Обявление
10-04-2018 г. - Документация
10-04-2018 г. - Образци и приложения
10-05-2018 г. - Съобщение по чл. 53 от ППЗОП
04-06-2018 г. - Протокол №1
06-06-2018 г. - Протокол №2
15-06-2018 г. - Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ЗОП
03-07-2018 г. - Доклад
03-07-2018 г. - Протокол №3
03-07-2018 г. - Протокол №4
03-07-2018 г. - Решение №ЗК-1100 от 03.07.2018 г.
05-09-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
05-09-2018 г. - Договор №2018-Д-030
05-09-2018 г. - Приложения към Договор №2018-Д-030
05-09-2018 г. - Договор №2018-Д-031
05-09-2018 г. - Приложения към Договор №2018-Д-031
08-04-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2018-Д-030
08-04-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2018-Д-031

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2018-002 / 04-04-2018 г.

Авариен ремонт на пропаднала тротоарна настилка пред входа на жилищен блок на ул. "Добруджа" № 26 - гр. Силистра

Дата на публикуване:
04-04-2018 г. - Решение за откриване №ЗК-578 от 04.04.2018 г.
11-06-2018 г. - Покана
11-06-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
11-06-2018 г. - Договор

Открита процедура / №ОТПР-2018-006 / 26-03-2018 г.

Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация Силистра и второстепенни разпоредители с бюджет

по обособени позиции:

  • Обособена позиция №1: "Доставка на канцеларски материали от списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки"
  • Обособена позиция №2: "Доставка на канцеларски материали"
Дата на публикуване:
29-03-2018 г. - Решение за откриване на процедура
29-03-2018 г. - Обявление за поръчка
29-03-2018 г. - Документация
29-03-2018 г. - Образци и приложения
07-06-2018 г. - Протокол №1
07-06-2018 г. - Протокол №2
07-06-2018 г. - Протокол №3
07-06-2018 г. - Доклад
07-06-2018 г. - Решение за определяне на изпълнител
09-10-2018 г. - Протокол №4
09-10-2018 г. - Доклад
09-10-2018 г. - Решение за определяне на изпълнител №ЗК-1596 от 09.10.2018 г.
09-11-2018 г. - Договор №2018-Д-036 от 01.11.2018г
09-11-2018 г. - Приложения към Договор №2018-Д-036
09-11-2018 г. - Договор №2018-Д-037 от 01.11.2018г.
09-11-2018 г. - Приложения към Договор №2018-Д-037
09-11-2018 г. - Обявление за възложена поръчка

Публично състезание / №ПС-2018-002 / 21-03-2018 г.

Инсталиране и внедряване на система за електронно наблюдение за нуждите на Община Силистра

Дата на публикуване:
21-03-2018 г. - Решение
21-03-2018 г. - Обявление
21-03-2018 г. - Документация, Образци и Приложения
21-03-2018 г. - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
23-04-2018 г. - Съобщение за отваряне на ценови предложения
03-05-2018 г. - Протокол
03-05-2018 г. - Решение избор на изпълнител №ЗК-699 от 03.05.2018
25-07-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
25-07-2018 г. - Договор №2018-У-047

45678910Общо страници: 27