Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2020-008 / 02-06-2020 г.

Авторски надзор при изпълнение на СМР по проект Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра за обект "Система за споделени велосипеди - алтернатива на публичния транспорт" и обект "Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни превозни средства с електрозадвижване"

header 551

проектен код ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020

Дата на публикуване:
02-06-2020 г. - Решение
06-07-2020 г. - Договор № 2020-У-048
06-07-2020 г. - Обявление за възложена поръчка

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2020-006 / 04-05-2020 г.

Актуализация на "План за експлоатация на клетка №2 и №3 до въвеждане в експлоатация на клетка №4 от РДНО"

Дата на публикуване:
04-05-2020 г. - Решение
22-06-2020 г. - Договор № 2020-У-044
22-06-2020 г. - Обявление за възложена поръчка

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2020-004 / 18-03-2020 г.

Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Община Силистра, по обособени позиции:

ОП № 1 "Застраховане на моторни превозни средства, застраховка "Автокаско МПС", "Гражданска отговорност на автомобилистите" и "Злополука на местата в МПС" и "Зелена карта""

ОП № 2 "Застраховане на имоти общинска собственост"

Дата на публикуване:
18-03-2020 г. - Решение
06-04-2020 г. - Обявление за възложена поръчка

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2020-003 / 24-02-2020 г.

Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра", по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0010-C01 "Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., по обособени позиции:

ОП № 1 - "Изработка и доставка на информационни материали, включени в Списък по чл.12, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки;

Дата на публикуване:
24-02-2020 г. - Решение за откриване на процедура
24-02-2020 г. - Покана за участие в процедура на договаряне без обявление
24-02-2020 г. - Единен наръчник на бенефициента
24-02-2020 г. - Образци и приложения
12-03-2020 г. - Протокол
12-03-2020 г. - Доклад
12-03-2020 г. - Решение за определяне на изпълнител
03-04-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
03-04-2020 г. - Договор
29-09-2020 г. - Обявление за приключване на договор

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2020-001 / 16-01-2020 г.

Авариен ремонт на покривното покритие на учебния корпус на сградите на ПМГ "Св. Климент Охридски" - гр. Силистра

Дата на публикуване:
16-01-2020 г. - Решение за откриване
04-02-2020 г. - Обявление за възложена поръчка
04-02-2020 г. - Договор №2020-С-002

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2019-019 / 21-10-2019 г.

Авариен ремонт на част от покрива на сградата на кметството и част от пристройките в с. Майор Ценович, Община Силистра

Дата на публикуване:
22-10-2019 г. - Решение
20-11-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
20-11-2019 г. - Договор №2019-С-046

1234Общо страници: 6