Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2018-008 / 03-09-2018 г.

Авторски надзор по проект – "Авторски надзор за обект - Изграждане на канализация и реконструкция на водопровод по ул. "Константин Иречек", гр. Силистра"

Дата на публикуване:
03-09-2018 г. - Решение за откриване
19-10-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
19-10-2018 г. - Договор №2018-У-061

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2018-007 / 03-09-2018 г.

Авторски надзор по проект – "Преустройство, основен ремонт, реконструкция и пристройка на спортна зала "Дръстър", гр. Силистра"

Дата на публикуване:
03-09-2018 г. - Решение за откриване
24-10-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
24-10-2018 г. - Договор №2018-У-063

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2018-006 / 22-08-2018 г.

Актуализация на работен проект "Основен ремонт и обзавеждане на Детска ясла №1 Здравец"

Дата на публикуване:
22-08-2018 г. - Решение за откриване
19-10-2018 г. - Oбявление за възложена поръчка
19-10-2018 г. - Договор №2018-У-064

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2018-005 / 06-08-2018 г.

Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза технически проект на обект "Система за споделени велосипеди – алтернатива на публичния транспорт", град Силистра

във връзка с изпълнение на проект "Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари - Силистра", проектен код ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020

Дата на публикуване:
06-08-2018 г. - Решение за откриване
17-09-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
17-09-2018 г. - Договор №2018-У-057

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2018-003 / 20-06-2018 г.

Авариен ремонт на покрива на административна сграда на стадион "Луи Айер" – гр. Силистра

Дата на публикуване:
20-06-2018 г. - Решение за откриване на процедура
01-08-2018 г. - Решение за откриване
01-11-2018 г. - Решение за откриване на поръчката
01-11-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
01-11-2018 г. - Договор №2018-С-014
30-01-2019 г. - Обявление за възложена поръчка

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2018-002 / 04-04-2018 г.

Авариен ремонт на пропаднала тротоарна настилка пред входа на жилищен блок на ул. "Добруджа" № 26 - гр. Силистра

Дата на публикуване:
04-04-2018 г. - Решение за откриване №ЗК-578 от 04.04.2018 г.
11-06-2018 г. - Покана
11-06-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
11-06-2018 г. - Договор

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2018-001 / 16-03-2018 г.

"Извършване на авторски надзор по проект "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Симеон Велики" – гр. Силистра", в изпълнение на договор BG16RFOP001-1.031-0004-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

header 430
Дата на публикуване:
16-03-2018 г. - Решение за откриване
14-05-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
14-05-2018 г. - Договор № BG16RFOP001-1.031-0004-С01- 03-U
14-05-2018 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-1.031-0004-С01- 03-U
15-01-2020 г. - Обявление за приключен договор

Договаряне без предварително обявление / №ДПО-2017-014 / 22-11-2017 г.

Борсова сделка за доставка на горива за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2022 г.по обособени позиции

ОП 1 Доставка на горива за служебните автомобили
ОП 2 Доставка на гориво за отопление

Дата на публикуване:
22-11-2017 г. - Решение за откриване на процедура
30-11-2017 г. - Съобщение за техническа редакция
12-01-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
12-01-2018 г. - Борсов договор № 661 от 13.12.2017 г.
12-01-2018 г. - Борсов договор № 662 от 13.12.2017 г.
12-01-2018 г. - Борсов договор № 663 от 13.12.2017 г.

123456Общо страници: 6