Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2019-009 / 11-06-2019 г.

Извършване на ремонтни дейности на читалища в Община Силистра

по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: "Ремонтни дейности в народно читалище "Родолюбие - 2006", с. Айдемир, община Силистра"
 • Обособена позиция №2: "Ремонт на покрив на народно читалище "Възраждане - 1940", с. Сребърна, Община Силистра"
 • Обособена позиция №3: "Ремонт на покрив на народно читалище "Светлина - 1906", с. Смилец, Община Силистра"
Дата на публикуване:
11-06-2019 г. - Обявление за поръчка
11-06-2019 г. - Решение за откриване на процедура
11-06-2019 г. - Документация за участие
11-06-2019 г. - Образци и приложения
09-07-2019 г. - Протокол № 1
29-07-2019 г. - Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
13-08-2019 г. - Протокол №2
13-08-2019 г. - Протокол №3
13-08-2019 г. - Протокол №4
13-08-2019 г. - Решение № ЗК - 1349 от 13.08.2019г
01-10-2019 г. - Договор №2019-С-021 от 16.09.2019 г.
01-10-2019 г. - Договор №2019-С-022 от 16.09.2019 г.
01-10-2019 г. - Договор №2019-С-023 от 16.09.2019 г.
01-10-2019 г. - Обявление за възложена поръчка

Публично състезание / №ПС-2019-008 / 22-05-2019 г.

Периодични доставки на перилни и почистващи препарати, включени в списъка по чл.12, ал.1, т. 1 ЗОП, за нуждите на Община Силистра и подразделенията й по обособени позиции

ОП №1 - Периодичнидоставки на перилни и почистващи препарати за сгради на общинска администрация, Общинско предприятие "РДБО - Силистра",Общинско предприятие "Общински пазари и паркинги" и Кметство с. Айдемир;

ОП №2- Периодични доставки на перилни и почистващи препарати за "Детски ясли и ДДЗ";

ОП №3 - Периодични доставки на перилни и почистващипрепаратиза социалните поделения към отдел "Обществено здраве, социална политика и спорт";

ОП №4 - Периодични доставки на перилни и почистващи препарати за поделенията към функция "Образование" ("ОДК", "Други дейности по образованието", "Детски градини");

Дата на публикуване:
22-05-2019 г. - Решение за откриване на процедура
22-05-2019 г. - Обявление за поръчка
22-05-2019 г. - Документация
22-05-2019 г. - Проект на договор
22-05-2019 г. - Образци и приложения
24-06-2019 г. - Протокол
24-06-2019 г. - Решение № ЗК- 1086 от 24.06.2019
07-08-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
07-08-2019 г. - Договор № 2019-Д-034
07-08-2019 г. - Договор № 2019-Д- 035
07-08-2019 г. - Договор №2019-Д-036
07-08-2019 г. - Договор № 2019-Д-037
10-12-2020 г. - Приключен Договор № 2019-Д-034
10-12-2020 г. - Приключен Договор № 2019-Д-035
10-12-2020 г. - Приключен Договор № 2019-Д-036
10-12-2020 г. - Приключен Договор № 2019-Д-037

Публично състезание / №ПС-2019-007 / 20-05-2019 г.

Конструктивно укрепване, консервация и реставрация на сградата на Художествена галерия – гр.Силистра – I-ви етап: "Основен ремонт на покрива на Художествена галерия - гр.Силистра"

по проект "Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство", финансиран по програма Interreg VA Румъния-България 2014-2020 г."

Дата на публикуване:
20-05-2019 г. - Решение за откриване на процедура
20-05-2019 г. - Обявление за поръчка
20-05-2019 г. - Документация
20-05-2019 г. - Образци и приложения
12-06-2019 г. - Решение №ЗК-1009 от 12.06.2019 г.
28-06-2019 г. - Обявление за възложена поръчка

Публично състезание / №ПС-2019-006 / 13-05-2019 г.

Ремонт на покрив в СУ "Никола Вапцаров", гр. Силистра - стара и нова част

Дата на публикуване:
13-05-2019 г. - Решение
13-05-2019 г. - Обявление
13-05-2019 г. - Документация
13-05-2019 г. - Образци и приложения
11-06-2019 г. - Протокол
11-06-2019 г. - Решение за избор на изпълнител
17-07-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
17-07-2019 г. - Договор №2019-С-017

Публично състезание / №ПС-2019-005 / 22-04-2019 г.

Ремонт на сгради общинска собственост по обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: "Направа на ограда на стадион "Доростол""
 • Обособена позиция №2: "Ремонт на ограда на "Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост", с. Айдемир"
 • Обособена позиция №3: "Ремонт на санитарни възли в ДГ "Детелина" с. Професор Иширково, сграда с. Брадвари"
 • Обособена позиция №4: "Ремонт на покрив и вътрешен ремонт на сграда общинска собственост - бивша "Стоматологична клиника""
Дата на публикуване:
22-04-2019 г. - Решение
22-04-2019 г. - Обявление
22-04-2019 г. - Документация
22-04-2019 г. - Образци и приложения
31-05-2019 г. - Протокол №1
31-05-2019 г. - Протокол №2
31-05-2019 г. - Решение за избор на изпълнител
17-07-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
17-07-2019 г. - Договор №2019-С-011
17-07-2019 г. - Договор №2019-С-012
17-07-2019 г. - Договор №2019-С-013
17-07-2019 г. - Договор №2019-С-014

Публично състезание / №ПС-2019-004 / 09-04-2019 г.

Ремонт на сгради общинска собственост по обособени позиции

 • Обособена позиция № 1: "Направа на ограда на стадион "Доростол""
 • Обособена позиция № 2: "Ремонт на ограда на "Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост", с. Айдемир"
 • Обособена позиция № 3: "Ремонт на санитарни възли в ДГ "Детелина" с. Професор Иширково, сграда с. Брадвари"
 • Обособена позиция № 4: "Ремонт на покрив и вътрешен ремонт на сграда общинска собственост - бивша "Стоматологична клиника""
Дата на публикуване:
09-04-2019 г. - Решение
09-04-2019 г. - Обявление
09-04-2019 г. - Документация
09-04-2019 г. - Образци и приложения
11-04-2019 г. - Решение за изменение
12-04-2019 г. - Решение за прекратяване

Публично състезание / №ПС-2019-003 / 02-04-2019 г.

Проучване, изготвяне на доклад и проектно решение, за отводняване на наводнени сутерени на блокове на ул. "Никола Вапцаров" №53 и №55, гр. Силистра

Дата на публикуване:
02-04-2019 г. - Решение
02-04-2019 г. - Обявление
02-04-2019 г. - Документация
02-04-2019 г. - Образци и приложения
08-05-2019 г. - Протокол
08-05-2019 г. - Решение за избор на изпълнител
12-06-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
12-06-2019 г. - Договор №2019-У-041

Публично състезание / №ПС-2019-002 / 11-03-2019 г.

Упражняване на строителен надзор по време на СМР по проект "Silistra – Ecofriendly –Viable – Electrical-Navodari Transport - Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра", Проектен код RO-BG 432, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България, разделена на следните обособени позиции:

ОП № 1: Упражняване на строителен надзор на обект "Ремонт и реконструкция на улица "Вапцаров", в участък от кръстовището с ул. "Симеон Велики" до кръстовището с ул. "Велико Търново"

ОП № 2: Упражняване на строителен надзор на обект "Система за споделени велосипеди - алтернатива на публичния транспорт" гр. Силистра

Дата на публикуване:
11-03-2019 г. - Решение за откриване на процедура
11-03-2019 г. - Обявление
11-03-2019 г. - Документация
11-03-2019 г. - Образци и приложения
21-03-2019 г. - Разяснение по чл.33 от ЗОП
19-04-2019 г. - Протокол №1
19-04-2019 г. - Протокол №2
19-04-2019 г. - Решение за определяне на изпълнител
16-05-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
16-05-2019 г. - Договор №2019-У-035 ОП №1
16-05-2019 г. - Приложения към Договор № 2019-У-035
16-05-2019 г. - Договор № 2019-У-036 ОП № 2
16-05-2019 г. - Приложения към Договор № 2019-У-036

Публично състезание / №ПС-2019-001 / 02-01-2019 г.

"Извършване на оценка за съответствие на работни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., разделена на обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 4;

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" № 6;

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Добрич" № 35.

Обособена позиция № 2:

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 6;

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 8;

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 15.

Дата на публикуване:
02-01-2019 г. - Решение
02-01-2019 г. - Обявление
02-01-2019 г. - Документация
02-01-2019 г. - Образци и приложения
02-01-2019 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
18-01-2019 г. - Разяснение по чл. 33 от ЗОП с Изх.№К-388#1 от 18.01.19г
01-03-2019 г. - Протокол №1
01-03-2019 г. - Протокол №2
01-03-2019 г. - Протокол №3
01-03-2019 г. - Решение №ЗК-441 от 01.03.2019 г.
09-04-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
09-04-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-04
09-04-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-04
09-04-2019 г. - Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-05
09-04-2019 г. - Приложения към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-05
09-04-2019 г. - Договор за подизпълнение
05-02-2020 г. - Допълнително споразумение към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-04
05-02-2020 г. - Допълнително споразумение към Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-05
05-02-2020 г. - Обявление за приключване на Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-04
05-02-2020 г. - Обявление за приключване на Договор №BG16RFOP001-1.031-0006-С01-U-05

Публично състезание / №ПС-2018-008 / 20-12-2018 г.

Сметосъбиране и сметоизвозване от 16 /шестнадесет/ населени места, обособени в две позиции (Район №1 и Район №2) от Община Силистра

ОП №1 ,,І район - с. Проф. Иширково, с. Брадвари, с. Сребърна, с. Йорданово, с. Смилец, с . Ветрен, с. Полк. Ламбриново и с. Сърпово";

ОП №2 "ІІ район - с. Бабук, с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с. Казимир, с. Поп Кралево, с. Срацимир, и с. Майор Ценович"

Дата на публикуване:
20-12-2018 г. - Решение
20-12-2018 г. - Обявление
20-12-2018 г. - Документация
20-12-2018 г. - Образци и приложения
16-01-2019 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
28-01-2019 г. - Протокол №1
05-02-2019 г. - Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
08-02-2019 г. - Протокол №2
08-02-2019 г. - Протокол №3
08-02-2019 г. - Решение за определяне на изпълнител
28-02-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
28-02-2019 г. - Договор №2019-У-011 от 20.02.2019 г.
28-02-2019 г. - Приложения към Договор №2019-У-011 от 20.02.2019 г.
28-02-2019 г. - Договор №2019-У-012 от 20.02.2019 г.
28-02-2019 г. - Приложения към Договор №2019-У-012 от 20.02.2019 г.

12345Общо страници: 5