Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2018-007 / 23-11-2018 г.

Инвестиционно проектиране на ул. "Плиска" с прилежащите зелени пощи, тротоари, паркинги и благоустрояване

Дата на публикуване:
23-11-2018 г. - Решение
23-11-2018 г. - Обявление
23-11-2018 г. - Документация
23-11-2018 г. - Образци и приложения
21-12-2018 г. - Решение избор на изпълнител
21-12-2018 г. - Протокол
15-02-2019 г. - Обявление за възложена поръчка
15-02-2019 г. - Договор № 2019-У-004

Публично състезание / №ПС-2018-006 / 30-10-2018 г.

Изграждане на водопороводна връзка до напоителна система на площад "Албена" от сондажен кладенец в "Дунавски парк" - гр. Силистра

Дата на публикуване:
30-10-2018 г. - Решение
30-10-2018 г. - Обявление
30-10-2018 г. - Документация
30-10-2018 г. - Образци и приложения
29-11-2018 г. - Решение за прекратяване №ЗК-1862 от 29.11.2018 г.
13-12-2018 г. - Обявление за възложена поръчка

Публично състезание / №ПС-2018-005 / 27-07-2018 г.

Ремонтно – възстановителни работи на язовир "Ценович 1", язовир "Ценович 2" и язовир "Бабук", Община Силистра

Дата на публикуване:
27-07-2018 г. - Документация
27-07-2018 г. - Образци и приложения
10-08-2018 г. - Отговор на запитване в Вх.К №5981 / 10.08.2018 г.
10-08-2018 г. - Технически проект - язовир Бабук
10-08-2018 г. - Технически проект - М. Ценович 1
10-08-2018 г. - Технически проект - М. Ценович 2
23-10-2018 г. - Протокол №1
20-11-2018 г. - Съобщение относно: Изпълнение разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
03-12-2018 г. - Протокол № 2
03-12-2018 г. - Протокол № 3
03-12-2018 г. - Решение за избор на изпълнител
21-01-2019 г. - Договор №2019-С-001
21-01-2019 г. - Обявление за възложена поръчка

Публично състезание / №ПС-2018-004 / 16-07-2018 г.

Периодични доставки на материали за нуждите на кметства с. Айдемир, с. Калипетрово, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджет към община Силистра

по обособени позиции:

ОП 1 - Периодични доставки на строителни материали, изделия и инструменти

ОП 2 - Периодични доставки на електрически материали

ОП 3 - Периодични доставки на ВиК материали

Дата на публикуване:
16-07-2018 г. - Решение
16-07-2018 г. - Обявление
16-07-2018 г. - Документация
16-07-2018 г. - Образци и приложения
16-07-2018 г. - Tехническа спецификация
16-07-2018 г. - ЕЕДОП
20-08-2018 г. - Протокол
20-08-2018 г. - Решение за определяне на изпълнител
18-09-2018 г. - Oбявление за възложена поръчка
18-09-2018 г. - Договор №2018-032-Д
18-09-2018 г. - Приложения към Договор №2018-032-Д
18-09-2018 г. - Договор №2018-033-Д
18-09-2018 г. - Приложения към Договор №2018-033-Д
18-09-2018 г. - Договор №2018-034-Д
18-09-2018 г. - Приложения към Договор №2018-034-Д
24-10-2019 г. - Обявление за приключване на Договор № 2018-033-Д
24-10-2019 г. - Обявление за приключване на Договор № 2018-034-Д
13-11-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2018-032-Д

Публично състезание / №ПС-2018-003 / 28-05-2018 г.

Техническа помощ при управление на проект "Silistra – Eco – friendly – Viable – Electrical - Navodari Transport – Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра"

финансиран със средства от Програма Interreg V - A Румъния - България 2014-2020 г.

Дата на публикуване:
28-05-2018 г. - Обявление за поръчка
28-05-2018 г. - Решение за откриване на процедура
28-05-2018 г. - Документация
28-05-2018 г. - Образци и приложения
01-06-2018 г. - Разяснение с Изх.NК-4012#1 от 01.06.18г
04-06-2018 г. - Ново Приложение №2 (ЕЕДОП)
04-06-2018 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
06-07-2018 г. - Протокол №1
02-08-2018 г. - Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
04-09-2018 г. - Протокол №2
04-09-2018 г. - Протокол №3
04-09-2018 г. - Решение №ЗК-1430 от 04.09.2018 г.
27-03-2019 г. - Решение №ЗК-589 от 27.03.2019 г.
15-04-2019 г. - Обявление за възложена поръчка

Публично състезание / №ПС-2018-002 / 21-03-2018 г.

Инсталиране и внедряване на система за електронно наблюдение за нуждите на Община Силистра

Дата на публикуване:
21-03-2018 г. - Решение
21-03-2018 г. - Обявление
21-03-2018 г. - Документация, Образци и Приложения
21-03-2018 г. - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
23-04-2018 г. - Съобщение за отваряне на ценови предложения
03-05-2018 г. - Протокол
03-05-2018 г. - Решение избор на изпълнител №ЗК-699 от 03.05.2018
25-07-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
25-07-2018 г. - Договор №2018-У-047

Публично състезание / №ПС-2018-001 / 27-02-2018 г.

Доставка на перилни и почистващи препарати за нуждите на Община Силистра и подразделенията й по обособени позиции

ОП №1 - Доставка на перилни и почистващи препарати за сгради на общинска администрация и Общинско предприятие "РДБО - Силистра",Общинско предприятие "Общински пазари и паркинги"

ОП №2- Доставка на перилни и почистващи препарати за "Детски ясли и ДДЗ"

ОП №3 - Доставка на перилни и почистващипрепаратиза социалните поделения към отдел "Обществено здраве, социална политика и спорт"

ОП №4 - Доставка на перилни и почистващи препарати за поделенията към функция "Образование" ("Обединен детски комплекс","Други дейности по образованието", "Детски градини"

Дата на публикуване:
27-02-2018 г. - Обявление
27-02-2018 г. - Решение
27-02-2018 г. - Документация
27-02-2018 г. - Образци и приложения
14-05-2018 г. - Протокол № 1
14-05-2018 г. - Протокол № 2
14-05-2018 г. - Протокол № 3
14-05-2018 г. - Решение избор
14-05-2018 г. - Решение допълнение към решение
03-07-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
03-07-2018 г. - Договор ОП №1
03-07-2018 г. - Приложение към ОП №1
03-07-2018 г. - Договор ОП №2
03-07-2018 г. - Приложение към ОП №2
03-07-2018 г. - Договор ОП №3
03-07-2018 г. - Приложение към ОП №3
03-07-2018 г. - Договор ОП №4
03-07-2018 г. - Приложение към ОП №4
08-11-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2018-025-Д
08-11-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2018-026-Д
08-11-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2018-027-Д
08-11-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2018-028-Д

Публично състезание / №ПС-2017-008 / 05-12-2017 г.

Закупуване чрез доставка на компютърна техника

Дата на публикуване:
05-12-2017 г. - Решение
05-12-2017 г. - Обявление
05-12-2017 г. - Документация
05-12-2017 г. - Образци и приложения
18-12-2017 г. - Отговор на запитване
15-01-2018 г. - Протокол
15-01-2018 г. - Решение
19-03-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
19-03-2018 г. - Договор № 2018-003-Д
19-03-2018 г. - Приложения към Договор № 2018-003-Д

Публично състезание / №ПС-2017-007 / 17-07-2017 г.

Закупуване и доставка на офис техника /компютърни конфигурации, монитори, принтери, преносими компютри и switch устройства/ за нуждите на община Силистра

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти:
17-07-2017 г. - Решение
17-07-2017 г. - Обявление
17-07-2017 г. - Документация
17-07-2017 г. - Образци и приложения
28-08-2017 г. - Решение за определяне на изпълнител
28-08-2017 г. - Протокол
05-10-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
05-10-2017 г. - Договор № 2017 - 040 - Д
05-10-2017 г. - Приложения към Договор № 2017 - 040 - Д
24-11-2017 г. - Обявление за приключване на договор

Публично състезание / №ПС-2017-006 / 20-06-2017 г.

Периодични доставки на материали за нуждите на кметства с. Айдемир, с. Калипетрово, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджет към община Силистра по обособени позиции

ОП1 - Периодични доставки на строителни материали, изделия и инструменти

ОП2 - Периодични доставки на електрически материали

ОП3 - Периодични доставки на ВиК материали

Дата на публикуване:
20-06-2017 г. - Решение за откриване на процедура
20-06-2017 г. - Обявление за поръчка
20-06-2017 г. - Документация
20-06-2017 г. - Образци и приложения
20-06-2017 г. - Становище за осъществен контрол
04-07-2017 г. - Становище за осъществен контрол
01-08-2017 г. - Протокол № 1
01-08-2017 г. - Протокол № 2
01-08-2017 г. - Решение за избор на изпълнител
02-10-2017 г. - Обявление
02-10-2017 г. - Договор за доставка № 2017-036-Д
02-10-2017 г. - Приложение към Договор за доставка № 2017-036-Д
02-10-2017 г. - Договор за доставка № 2017- 037 -Д
02-10-2017 г. - Приложение към Договор за доставка № 2017- 037 -Д
02-10-2017 г. - Договор за доставка № 2017-038 -Д
02-10-2017 г. - Приложение към Договор за доставка № 2017-038 -Д
03-12-2018 г. - Обявление за приключване на Договор № 2017-036-Д
03-12-2018 г. - Обявление за приключване на Договор № 2017-037-Д
03-12-2018 г. - Обявление за приключване на Договор № 2017-038-Д

12345Общо страници: 5