Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-005 / 26-07-2016 г.

Предоставяне на застрахователни услуги: Групова застраховка "Трудова злополука" на служители от РПСОВ - Силистра

Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
03-08-2016 г. - Заповед №ЗК-1254 от 03.08.2016 г.
03-08-2016 г. - Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
10-08-2016 г. - Протокол
19-09-2016 г. - Полица по застрахователен договор №65000442

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-004 / 22-06-2016 г.

Предоставяне на застрахователни услуги: Застраховка "Злополука" на служители от отдел "Инспекторат" при община Силистра

Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
05-07-2016 г. - Протокол

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-003 / 20-06-2016 г.

Сключване на застраховка "Разни финансови загуби"

по ДОГОВОР №BG05SFOP001-4.001-0004-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление"

Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
22-06-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-3181#1 от 22.04.2016 г.
22-06-2016 г. - Договор №BG05SFOP001-4.001-0004-СО1
04-07-2016 г. - Протокол
22-07-2016 г. - Застрахователна полица

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-002 / 09-06-2016 г.

Изработване на рекламни и информационни материали за информация и коммуникация

по бюджетна линия "Техническа помощ за Община Силистра", Договор №BG16RFOP001-8.001-0006-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна программа "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
28-06-2016 г. - Протокол
05-07-2016 г. - Договор № BG16RFOP001-8.001-0006-C01-U-05
05-07-2016 г. - Приложения към Договор № BG16RFOP001-8.001-0006-C01-U-05

Събиране на оферти с обява / №СОО-2016-001 / 25-05-2016 г.

Извършване на наземна обработка срещу комари на зелени площи на територията на община Силистра и доставка на препарат против комари

Дата на публикуване:
Обява
Срок за получаване на оферти:
08-06-2016 г. - Протокол
14-06-2016 г. - Договор №2016-033-У
14-06-2016 г. - Приложения към Договор №2016-033-У

123Общо страници: 3