Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №АОП-2013-028 / 30-09-2014 г.

Изготвяне на работни проекти на сгради общинска собственост

header 156

по обособени позиции:

  • Изготвяне на Работен проект на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
  • Изготвяне на Работен проект на ДЯ "Здравец"
  • Изготвяне на Работен проект на общежитие "Младост"
  • Изготвяне на Работен проект на Драматичен театър "Сава Доброплодни"
  • Изготвяне на Работен проект на Младежки дом

Уважаеми кандидати,
във връзка с постъпили запитвания от кандидти ви уведомяваме, че публикуваме допълнителни данни относно обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на работни проекти на сгради общинска собственост" по обособени позиции, във връзка с проект "Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020 г." по договор №BG161PO001/5-02/2012/004, за представяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г."
Същите могат да бъдат получени в стая №320 в сградата на общинска администрация, гр. Силистра или да се изтеглят от сайта на общината - www.poruchki.silistra.bg.

Допълнителни данни:

Дата на публикуване:
Решение: №575411
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №575412
21-12-2013 г. - Решение №576617 за промяна
08-01-2014 г. - Отговор на запитвания / Изх. К-83 / 08.01.2014 г.
13-01-2014 г. - Отговор на запитване с Вх. №-245 / 09.01.2014 г.
14-01-2014 г. - Решение №579692 за прекратяване на обособена позиция номер 5 - "Изготвяне на Работен проект на Младежки дом"
16-01-2014 г. - Отговор на запитване с Вх. K №294 / 10.01.2014 г.
17-02-2014 г. - Отваряне на Плик №3 - Предлагана цена