Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №ПП-2015-026 / 11-09-2015 г.

Упражняване на строителен надзор при изпълнението на обект Изграждане и ремонт на улица ОТ 212 (ОТ 0) до ОТ 160 (ОТ 28) в поземлени имоти с идентификатори № 00895.506.83, 00895.506.84, 00895.506.87, 00895.506.50 и 00895.506.70 по КК и КР на с. Айдемир, Промишлена зона "Запад" – гр. Силистра

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9045867
29-09-2015 г. - Протокол
08-10-2015 г. - Договор №2015-073-У
08-10-2015 г. - Приложения към Договор №2015-073-У