Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОП-2015-021 / 29-12-2015 г.

Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинска администрация Силистра и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции:

  • Oбособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса от списъка по чл. 30 от закона за интеграция на хората с увреждания
  • Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване
Дата на публикуване:
Решение: №704555
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №704567
05-02-2016 г. - Протокол №1
16-02-2016 г. - Съобщение относно: Oткрито заседание за отваряне Плик №3 "Предлагана цена"
24-02-2016 г. - Протокол №2
24-02-2016 г. - Протокол №3
24-02-2016 г. - Решение №ЗК-321 от 24.02.2016 г.
18-03-2016 г. - Договор №2016-018-Д
18-03-2016 г. - Приложения към Договор №2016-018-Д
18-03-2016 г. - Договор №2016-019-Д
18-03-2016 г. - Приложения към Договор №2016-019-Д