Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публична покана / №ПП-2016-005 / 23-02-2016 г.

Изпълнение на мерки за публичност и информация по проект на Община Силистра №BG05M9OP001-2.002-0095-C001 "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"

header 307

по Процедура №BG05М9ОР001-2.002 "Независим живот", финансирана от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Дата на публикуване:
Уникален номер в регистъра на АОП:
Срок за получаване на оферти:
№9050700
14-03-2016 г. - Протокол
30-03-2016 г. - Договор №BG05M9OP001-2.002-0095-C001-06-U
30-03-2016 г. - Приложения към Договор №BG05M9OP001-2.002-0095-C001-06-U
30-03-2016 г. - Договор №BG05M9OP001-2.002-0095-C001-07-U
30-03-2016 г. - Приложения към Договор №BG05M9OP001-2.002-0095-C001-07-U