Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Открита процедура / №ОП-2016-004 / 30-03-2016 г.

Сметосъбиране и сметоизвозване от 16 /шестнадесет/ населени места от община Силистра

Обособена позиция №1: "І район - с. Проф. Иширково, с. Брадвари, с. Сребърна, с. Йорданово, с. Смилец, с . Ветрен, с. Полк. Ламбриново и с. Сърпово"

Обособена позиция №2: "ІІ район - с. Бабук, с. Българка, с. Главан, с. Богорово, с. Казимир, с. Срацимир, с. Майор Ценович и с. Поп Кралево"

Дата на публикуване:
Решение: №723338
Срок за получаване на оферти:
Обявление: №723347
27-04-2016 г. - Съобщение относно: Изпълнение разпоредбите на чл. 68, ал. 2 от ЗОП
11-05-2016 г. - Протокол №1
31-05-2016 г. - Съобщение относно: Отваряне на ценови оферти
28-06-2016 г. - Протокол №2
28-06-2016 г. - Протокол №3
28-06-2016 г. - Решение №ЗК-1031 от 28.06.2016 г.
02-08-2016 г. - Договор №2016-045-У
02-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-045-У
02-08-2016 г. - Договор №2016-046-У
02-08-2016 г. - Приложения към Договор №2016-046-У