Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2016-002 / 12-10-2016 г.

Инженеринг /проектиране и строителство/ на обект "Ремонт на уличното осветление на гр. Силистра" и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекта

Дата на публикуване:
Решение
Срок за получаване на оферти:
Обявление
24-10-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-9550#1 от 24.10.2016 г.
26-10-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-9648#1 от 26.10.2016 г.
27-10-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-9588#1 от 27.10.2016 г.
31-10-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-9781#1 от 31.10.2016 г.
04-11-2016 г. - Запитване с Вх. №К-9977 от 02.11.2016 г.
04-11-2016 г. - Разяснение с Изх. №К-9977#1 от 04.11.2016 г.
22-11-2016 г. - Протокол №1
06-12-2016 г. - Съобщение относно: Открито заседание за отваряне на ценови предложения
13-12-2016 г. - Протокол № 2 от 06.12.2016 г.
13-12-2016 г. - Протокол № 3 от 13.12.2016 г.
13-12-2016 г. - Доклад утвърден на 13.12.2016 г.
13-12-2016 г. - Решение №ЗК-1935 от 13.12.2016г.doc
22-06-2017 г. - Обявление за възложена поръчка
22-06-2017 г. - Договор №2017-005-С
22-06-2017 г. - Приложения към договор №2017-005-С