Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2018-002 / 21-03-2018 г.

Инсталиране и внедряване на система за електронно наблюдение за нуждите на Община Силистра

Дата на публикуване:
21-03-2018 г. - Решение
21-03-2018 г. - Обявление
21-03-2018 г. - Документация, Образци и Приложения
21-03-2018 г. - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
23-04-2018 г. - Съобщение за отваряне на ценови предложения
03-05-2018 г. - Протокол
03-05-2018 г. - Решение избор на изпълнител №ЗК-699 от 03.05.2018
25-07-2018 г. - Обявление за възложена поръчка
25-07-2018 г. - Договор №2018-У-047