Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2018-003 / 28-05-2018 г.

Техническа помощ при управление на проект "Silistra – Eco – friendly – Viable – Electrical - Navodari Transport – Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра"

финансиран със средства от Програма Interreg V - A Румъния - България 2014-2020 г.

Дата на публикуване:
28-05-2018 г. - Обявление за поръчка
28-05-2018 г. - Решение за откриване на процедура
28-05-2018 г. - Документация
28-05-2018 г. - Образци и приложения
01-06-2018 г. - Разяснение с Изх.NК-4012#1 от 01.06.18г
04-06-2018 г. - Ново Приложение №2 (ЕЕДОП)
04-06-2018 г. - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
06-07-2018 г. - Протокол №1
02-08-2018 г. - Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
04-09-2018 г. - Протокол №2
04-09-2018 г. - Протокол №3
04-09-2018 г. - Решение №ЗК-1430 от 04.09.2018 г.
27-03-2019 г. - Решение №ЗК-589 от 27.03.2019 г.
15-04-2019 г. - Обявление за възложена поръчка