Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2018-004 / 16-07-2018 г.

Периодични доставки на материали за нуждите на кметства с. Айдемир, с. Калипетрово, второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджет към община Силистра

по обособени позиции:

ОП 1 - Периодични доставки на строителни материали, изделия и инструменти

ОП 2 - Периодични доставки на електрически материали

ОП 3 - Периодични доставки на ВиК материали

Дата на публикуване:
16-07-2018 г. - Решение
16-07-2018 г. - Обявление
16-07-2018 г. - Документация
16-07-2018 г. - Образци и приложения
16-07-2018 г. - Tехническа спецификация
16-07-2018 г. - ЕЕДОП
20-08-2018 г. - Протокол
20-08-2018 г. - Решение за определяне на изпълнител
18-09-2018 г. - Oбявление за възложена поръчка
18-09-2018 г. - Договор №2018-032-Д
18-09-2018 г. - Приложения към Договор №2018-032-Д
18-09-2018 г. - Договор №2018-033-Д
18-09-2018 г. - Приложения към Договор №2018-033-Д
18-09-2018 г. - Договор №2018-034-Д
18-09-2018 г. - Приложения към Договор №2018-034-Д
24-10-2019 г. - Обявление за приключване на Договор № 2018-033-Д
24-10-2019 г. - Обявление за приключване на Договор № 2018-034-Д
13-11-2019 г. - Обявление за приключване на Договор №2018-032-Д