Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Събиране на оферти с обява / №СОО-2019-004 / 11-10-2019 г.

Закупуване на нови автомобили по обособени позиции

  • Обособена позиция №1 "Закупуване на нов автомобил по проект BG05M9OP001-2.040-0062 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Силистра""
  • Обособена позиция №2 "Закупуване на нов автомобил за "Домашен социален патронаж" - гр. Силистра"
  • Обособена позиция №3 "Закупуване на нов автомобил за "ЦНСТ ДМУ" - гр. Силистра"
Дата на публикуване:
11-10-2019 г. - Документация
11-10-2019 г. - Образци и приложения
22-10-2019 г. - Съобщение чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
22-10-2019 г. - Информация за удължаване на срока
25-10-2019 г. - Съобщение чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 2
04-11-2019 г. - Протокол