Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Публично състезание / №ПС-2020-002 / 29-01-2020 г.

Сметосъбиране и сметоизвозване от 16 /шестнадесет/ населени места, обособени в две позиции (Район №1 и Район №2) от Община Силистра

Обособена позиция №1 "І район - с. Проф. Иширково, с. Брадвари, с. Сребърна, с. Йорданово, с. Смилец, с . Ветрен, с. Полк. Ламбриново и с. Сърпово";

Обособена позиция №2 "ІІ район - с. Бабук, с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с. Казимир, с. Поп Кралево, с. Срацимир, и с. Майор Ценович"

Дата на публикуване:
29-01-2020 г. - Решение за откриване на процедура
29-01-2020 г. - Обявление за поръчка
29-01-2020 г. - Документация
29-01-2020 г. - Образци и приложения
27-02-2020 г. - Протокол
27-02-2020 г. - Решение
30-03-2020 г. - Договор №2020-У-023
30-03-2020 г. - Приложения към Договор №2020-У-023
30-03-2020 г. - Договор №2020-У-024
30-03-2020 г. - Приложения към Договор №2020-У-024
30-03-2020 г. - Обявление за възложена поръчка