Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Малка обществена поръчка

Изработване на рекламни и информационни материали по проект на Община Силистра

Оперативна програма "Техническа помощ" съгласно договор за безвъзмездна помощ №BG161PO002-3.3.02-0005-C001

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти: