Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Малка обществена поръчка

Извършване на финансов одит

на разходите по проект "Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Силистра за периода 2014-2020 г." по Договор с рег. № BG161PO001/1.4-07/2010/023 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти: