Обществени поръчки

Начало | Община Силистра | Общински съвет | Защита на лични данни

Малка обществена поръчка

Кетъринг при организиране на мероприятия от ОИЦ

в изпълнение на проект на Община Силистра "Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр. Силистра", финансиран по Оперативна програма "Техническа помощ" съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0005-C0001

Дата на публикуване:
Срок за получаване на оферти: